پیشرفت تحصیلی، میزان و چگونگی استفاده از اینترنت در دخترها و پسرهای دبیرستانی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف: هدف پژوهش تعیین رابطه میزان و نحوه استفاده از اینترنت با پیشرفت تحصیلی دانشآموزاندختر و پسر بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه پژوهش کلیه دانشآموزان مقطع اول دبیرستاننواحی چهارگانهی آموزش و پرورش شهر شیراز به تعداد 545184 بود که از میان آنها 600 نفر بهروش نمونهگیری خوشهای تصادفی چند مرحلهای انتخاب شد. ابراز گردآوری اطلاعات، پرسشنامهسنجش وابستگی به اینترنت دمیتروویچ ( 2008 )، پرسشنامه محقق ساختهی میزان و چگونگی استفادهاز اینترنت و نیز معدل دانش آموزان بهعنوان معیار پیشرفت تحصیلی آنها بود. یافتهها: یافتهها تفاوتمعنیداری را بین دانشآموزان دختر و پسر در استفاده از موتورهای جستجوگر، جستجوی مقاله ازاینترنت، ایجاد صفحات وب، بازیهای اینترنتی و سرگرمیها نشان داد، بهگونهای که میزان استفادهدانشآموزان پسر در موارد بالا بیش از دختران بود. همچنین رابطه بین وابستگی به اینترنت و پیشرفتتحصیلی دانشآموزان منفی بود. نتیجهگیری: توجه به تفاوتهای جنس و وابستگی دانشآموزان دختر وپسر به اینترنت و ارتباط آن با زندگی اجتماعی و تحصیلی آنها مسئلهای کاملاً حائز اهمیت است که بایدبرنامههای آموزشی آگاهی دهنده برای پیشگیری از عواقب آن تدوین شود.

کلیدواژه‌ها


 1. آرشلو، هاشم ( 1386 )، بررسی و مقایسه اثرات اینترنت بر هویت و سلامت روانی، پایاننامه
 2. کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
 3. ابراهیمآبادی، حسین. ( 1388 ). مطالعات فرهنگی و جتماعی فضای سایبر. فصلنامه تحقیقات
 4. .97 - 118 :(3) فرهنگی، 7
 5. امیدوار، احمد.، و صارمی، علیاکبر. ( 1381 ). اعتیاد به اینترنت (توصیف، سبب شناسی، پیشگیری،
 6. . درمان و مقیاسهای سنجش اختلال اعتیاد به اینترنت). مشهد: انتشارات تمرین. 65
 7. حسن زاده، رمضان.، بیدختی، رضا و رضایی، عباس. ( 1391 )، رابطه اعتیاد به اینترنت با پیشرفت
 8. تحصیلی و ویژگی های شخصیتی فراگیران، فصلنامه فنآوری اطلاعات و ارتباطات در علوم
 9. .95 - 107 :(1) تربیتی، پاییز، 3
 10. - 122 :(4) سلطانیفر، محمد. ( 1385 ) سانسور یا سواد رسانهای ، فصلنامه رسانه، زمستان، 68
 11. پیشرفت تحصیلی، میزان و چگونگی استفاده از اینترنت در ...
 12. شاه قاسمی، احمد ( 1387 ). مروری بر اثرات فضاهای مجازی بر نظریه های ارتباطی، مجله جهانی
 13. .20-28 :(2) مدیا، 2
 14. عزیزی، مهدی. ( 1381 ). اعتیاد به اینترنت بیماری قرن بیست و یکم، نشریه خبر، 30 آذر.
 15. .( علوی، سلمان.، مرآثی، محمدرضا.، جنتیفرد، فرشته.، اسلامی، مهدی.، و حقیقی، محمد. ( 1389
 16. بررسی ارتباط علائم روانپزشکی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاههای شهر اصفهان.
 17. .57 -63 :(2) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، 17
 18. قاسمزاده، لیلی.، شهرآرای، مهرناز.، و مرادی، علیرضا. ( 1385 ). بررسی نرخ شیوع اعتیاد به اینترنت در
 19. دختران دبیرستانی شهر تهران و مقایسه دختران معتاد و غیرمعتاد به اینترنت در متغیرهای
 20. تنهایی، عزت نفس و مهارتهای اجتماعی. مجموعه مقالات همایش زنان و اینترنت در هزاره سوّم،
 21. . دفتر امور زنان سپا . ه 193
 22. معید فر، سعید.، حبیب پور گتابی، کرم.، و گنجی، احمد. ( 1384 ). اعتیاد اینترنتی علل و پیامدهای
 23. .39 - 67 :(3) آن. فصلنامه رسان . ه 16
 24. معیدفر، سعید.، حبیب پور، کرم.، و گنجی، احمد. ( 1386 ). پدیدهی استفاده اعتیادی از اینترنت در
 25. .98 - 124 :(8) بین نوجوانان و جوانان شهر تهران ، مجله جهانی رسانه، 4
 26. Beard, K. W., & Wolf, E. M. (2001). Modification in the proposed diagnostic
 27. criteria for Internet addiction. Cyber Psychology and behaviour, 4, 377-3830.
 28. Budaev, S. V. (1999). Sex differences in the big five personality factors: Testing
 29. an evolutionary hypothesis. Personality and Individual Differences, 26, 801-
 30. Bullen, P., & Harre, N. (2000). The Internet: Its Effects on Fatty and Behaviour
 31. Implications for Adolescents, Department of Psychology, University of
 32. Auckland, November.
 33. Ceyhan, A. (2008). Predictors of problematic internet use on Turkish university
 34. students. Cyberpsychol behaviour. 11 (3): 65-363.
 35. DeAngelis, T. (2000). Is internet addiction real? APA Monitor on Psychology,
 36. (4): 24-26.
 37. Demetrovics, Z., Beatrix, S., & Sandor, R. (2008). The three-factor model of
 38. Internet addiction: The development of the Problema. Behavior Research
 39. Methods. Academic Research Library, 40 (2): 563.
 40. Kandell, J. J (2008). Internet addiction on campus: The Vulnerability of college
 41. students. Cyber Psychology & Behavior, 1 (1): 11-17.
 42. Kim, J. H., Lou, C. H., Cheuk, K. K., Kan, P., Hui, H., & Griffiths, S. M. (2009).
 43. Predictors of heavy internet use and associations with health-promoting and
 44. health risk behavior among Hong Kong university students. Journal of
 45. Adolescenc, May, 10, 10-16.
 46. بیبی عشرت زمانی، یاسمین عابدینی و میترا کلانتری
 47. )/ پاییز 1392 ) 100 فصلنامه روانشناسی کاربردی/ سال 7/ شماره 3
 48. King, S. A. (1996). Is the Internet Addictive, or Are Addicts Using the Internet?
 49. December. t. [Web Page]. Retrieved November 20, 2003, from the World
 50. Wide Web: http: //www.webpages.charter.net/stormking/iad.html
 51. Ko, C. H., Yen, J. Y., Chen, S. H., Yen, C. F., & Chen, C. C. (2005). Proposed
 52. diagnostic criteria of internet addiction for adolescents. J Nerv Ment Dis. 193,
 53. -728.
 54. Ko, C. H., Yen, J. Y., Yen, C. F., Lin, H. C., & Yang, M. J. (2007). Factors
 55. predictive for incidence and remission of internet addiction in young
 56. adolescents: a prospective study. Cyberpsychology and Behavior . Aug, 10
 57. (4): 51-545.
 58. Ko, C. H., Yen, J. Y., Liu, S. C., Huang, C. F., & Yen, C. F. (2009). The
 59. associations between aggressive behaviors and internet addiction and online
 60. activities in adolescents. Journal of Adolescens Health. 44 (6): 598-605.
 61. Kim, y., Ryu, E., Chon, M. Y., Yeun, E. J., Choi, S.Y., Seo, J. S., & Nam, B. W.,
 62. (2005). Internet addiction in Korean adolescents and its relation to depression
 63. and suicidal ideation: A questionnaire survey Computers in Human Behavior.
 64. Cyberpsychology and Behavior . Aug; 10 (4): 545-51.
 65. Lim, J. S., Bae, Y. K., & Kim, S. S. (2004). A Learning System for Internet
 66. Addiction Prevention, Proceedings of the IEEE. International Conference on
 67. Advanced Learning Technologies (ICALT’04). 1-2.
 68. Miller, M. (2002). Teenagers and internet safety, PEW Report, Michigan press.
 69. Roe, K., & Muijs, D. (1998). Children and computer game: A profile of the heavy
 70. user. European Journal of Communication, 13 (2): 181-200
 71. Sammis, J. (2008). Video game addiction & depression relates among video
 72. game player. A PHD dissertation. The Wright Institute.
 73. Samson, J., & Keen, B. (2005). Internet Addiction, Webmaster@notmykid.org.
 74. Scealy, M., Phillips, J. G., & Stevenson, R. (2002). Shyness and anxiety
 75. aspredictors of patterns of Internet usage. Cyber Psychology & Behaviour; 5
 76. (6): 507–515.
 77. Scherer, K. (1997). College life on-line: Healthy and unhealthy internet use.
 78. Journal of College Student Development, (38): 655–665.
 79. Taci, C. L. (2001). “Developing an Interment attitude scale for high school
 80. student” Black Coach press, London.
 81. Vander A, N., Overbeek, G., Engels, R. C. M. E., Scholte, R. H. J., Meerkerk, G.
 82. J., & Vanden Eijnden, R. J. J. M. (2009). Daily and compulsive internet use
 83. and well-being in adolescence: A diathesis-stress model based on big five
 84. personality traits. Journal of Youth and Adolescen, 38 (6): 76-765.
 85. Vanden Eijnden, R. J., Meerkerk, G. J., Vermulst, A. A., Spijkerman, R., &
 86. Engels, R. C. (2008). Online communication, compulsive Internet Use, and
 87. Psychosocial well-being among adolescents: a longitudinal study.
 88. Developmental Psychoogy. May, 44 (3): 65-655.
 89. Young, K. S. (1996). Psychology of computer Use: a case that breaks the
 90. stereotype. Psychology Reports, 79: 899-902.
 91. Young, K. S. (1998). Caught in the net: how to recognize the sings of internet
 92. addiction and a winning strategy forrecovery. 1st Edition, John wiley &
 93. Sons: New York.
 94. Young, K. S. (1998). Psychology of computer Use: a case that breaks the
 95. stereotype. Psychology Reports, 79: 899-902.
 96. Young, K., & Rodgers, R. (1998). Internet addiction: Personality traits associated
 97. with its development. Paper presented at The 69th annual meeting of the
 98. Eastern Psychological Association.