شاخصهای صرفی - نحوی در کودکان دچار نشانگان داون و بهنجار

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش تعیین نحوه اکتساب شاخصهای صرفی-نحوی در کودکان دچار نشانگان داون و بهنجاربود. روش: روش مطالعه از نوع پسرویدادی و جامعه آماری کودکان و نوجوانان دچار نشانگان داون حدود2000 نفر و کودکان بهنجار حدود 450000 نفر بود. از میان آنها، افرادی که واجد ملاکهای ورود درهر دو گروه بودند بهعنوان نمونه انتخاب و 43 کودک دچار نشانگان داون 10 تا 20 ساله و 40 کودکطبیعی 8 تا 12 ساله همتاسازی شد. از هر دو گروه، نمونه گفتار با استفاده از کتاب قصههای تصویریجلد 1 و جلد 2 آشتیانی ( 1374 ) گرفته شد. یافتهها: دادهها نشان داد که کودکان دچار نشانگان داوندر شاخصهای کل کلمهها، حروف و میانگین طول گفته، متفاوت از گروه گواه هستند، اما این تفاوت دراسامی و افعال معنادار نبود. در زیر طبقهها بهطور کلی عملکرد گروه بهنجار بهتر از گروه دچار نشانگانداون بود. نتیجهگیری: الگوی نقص در افراد دچار نشانگان داون یک الگوی تأخیر رشدی نیست و لذا دردرمان اختلالهای زبانشناختی گروه دچار نشانگان داون باید از روش درمانی مبتنی بر جداسازی هرحوزه زبانشناختی استفاده کرد که متفاوت از درمان افرادی است که تنها دچار تأخیر رشد زبانشناختیهستند.

کلیدواژه‌ها


 1. استاینبرگ، دنی. ( 1386 ). درآمدی بر روانشناسی زبا . ن ترجمه ارسلان گلفام. سازمان مطالعه و
 2. تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت). تهران
 3. اتکینسون، ریتا. ( 1384 ). زمینه روانشناسی هیلگارد جلد 1. ترجمه حسن رفیعی. انتشارات ارجمن . د
 4. تهران.
 5. توکل، سمیرا.، شفیعی، بیژن.، علینیا، لیلا. ( 1390 ). تعیین مهارتهای آگاهی واجشناختی در
 6. سال آموزشپذیر شهر اصفهان. مجله - کودکان مبتلا به نشانگان داون دارای سن عقلی 12
 7. .605 - 612 :(7) پژوهش در علوم توانبخشی. 5
 8. آتوسا مظفر زنگنه و سیما فردوسی
 9. )/ پاییز 1392 ) 66 فصلنامه روانشناسی کاربردی/ سال 7/ شماره 3
 10. جهانگیری، نادر.، روحی، زهرا. ( 1389 ). سببشناسی تأخیر زبان و نارساییهای گفتار در
 11. عقبماندگی ذهنی نشانگان داون. مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان دانشگاه فردوسی
 12. .135 - 173 : (2) مشهد. 3
 13. سلیمانی، زهرا.، جلایی، شهره.، فلاحزاده، فاطمه. ( 1384 ). بررسی فرایندهای واجی کودکان مبتلا به
 14. .1 - 11 :(14) نشانگان داون. مجله شنواییشناسی. 23
 15. سیفپناهی، محمدصادق.، سلملیان، تهمینه.، دهقان، مهدی. ( 1388 ). بررسی ویژگیهای صوتی در
 16. :(16) بزرگسالان مبتلا به نشانگان داون در شهر زاهدان. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان. 4
 17. .333 - 341
 18. .41 - 45 :(1) نعمتزاده، شهین.، ( 1378 ). ساختار پیمانههای ذهن. مجله تازههای علوم شناخت . ی 1
 19. هوشنگ آشتیانی. ( 1374 ). قصههای تصویری 1و .2 انتشارات مدرس . ه تهران.
 20. Adams, D., & Oliver, C. (2010). The relationship between acquired impairments
 21. of executive function and behavior change in adults with Down syndrome.
 22. Journal of Intellectual Disability Research. 54: 393-405.
 23. American Psychiatric Association. (2000) Diagnostic and Statistical Manual of
 24. Mental Disorders. Fourth Edition, Text Revision (DSM-IV-TR): American
 25. Psychiatric Association.
 26. Bates, E. (1997). Origins of language disorders: a comparative approach.
 27. Developmental Neuropsychology. 13 (3): 447-476.
 28. Brock, J., & Jarrold, C. (2005). Serial order reconstruction in Down syndrome:
 29. Evidence for a selective deficit in verbal short-term memory. Journal of Child
 30. Psychology and Psychiatry. 46, 304-316.
 31. Carney, D. P. J., Brown , J. H., Henry, L. A. (2010). Executive function in
 32. Williams and Down syndrome. Research in Developmental Disabilities. 34 :
 33. -55.
 34. Caselli, M.C., Lami, L., Longobardi, E., Pizzoli, C., Stella, G., & Vicari, S.
 35. (2000). Gestures and words in early development of children with Down
 36. syndrome. Journal of Speech and Hearing. 19 (1): 152-170.
 37. Chapman, R., Schwarz, S., & Kay-Raining Bird, E. (1991). Language skills of
 38. children and adolescents with Down syndrome: I: comprehension. Journal of
 39. Speech and Hearing Research, 34, 1106-1120.
 40. Jarrold, C., Thorn, A. S. C., & Stephens, E. (2009). The relationships among
 41. verbal short-term memory, phonological awareness, and new word learning:
 42. Evidence from typical development and Down syndrome. Journal of
 43. Experimental Child Psychology. 102: 196–218.
 44. McCauley, R. J., & Fey, M. E. (2006) .Treatment of Language Disorders in
 45. Children Communication and. Paul H. Brookes Pub.
 46. شاخصهای صرفی - نحوی در کودکان دچار نشانگان داون و بهنجار
 47. McDafie, A. S., Sindeberg, H. A., Hesketh, L. J., & Chapman, R. S. (2007). Use
 48. of speaker intent and grammatical cues in fast-mapping by adolescents with
 49. Down syndrome. Journal of Speech, Language and Hearing Research. 50,
 50. -1561.
 51. Miller, J. F. (2004). Communication skills of people with down syndrome. In R.
 52. D. Kent (Ed.). The MIT encyclopedia of communication disorders.
 53. Cambridge, MA: MIT Press.
 54. Nicolosi, L., Harryman, A., & KreSheck, J. (2004) Terminology of
 55. communication disorders speech_language_hearing, ed.5. Williams and
 56. Wilkins.
 57. Paul, R. (2007). Language disorders from infancy to adolescence. ST. Lois, MO
 58. Mosby. (Seconded).
 59. Perovic, A. (2006). Syntactic deficit in Down syndrome: More evidence for the
 60. modular organization of language. Lingua. 116 (10): 1616-1630.
 61. Pore, S. G, Reed, K. L. (1999). Quick Rreference to speech- language pathology.
 62. Aspen Publishers.
 63. Porter, M. A., Coltheart, M., & Langdon, R. (2007). The neuropsychological
 64. basis of hypersociability in Williams and Down syndrome.
 65. Neuropsychologia. 45, 2839-2849.
 66. Ring, M., & Clahsen, H. (2005). Distinct patterns of language impairment in
 67. Down’s syndrome and Williams's syndrome: The case of syntactic chains.
 68. Journal of Neurolinguistics. 18 (2): 479-501.
 69. Roch, M., & Levorato, M. C. (2009). Simple view of reading in Down syndrome:
 70. The role of listening comprehension and reading skills. International Journal
 71. of Communication Disorders. 2, 206-223.
 72. Roch, M., Florit, E. & Levorato, M. C. (2011). A follow-up study on reading
 73. comprehension in Down syndrome: The role of reading skills and listening
 74. comprehension. International Journal of Language and Communication
 75. Disorders. 46 (2): 231-242.
 76. Roch, M. & Jarrold, C. (2012). A follow-up study on word and non-word reading
 77. skills in Down syndrome. Journal of Communication Disorders. 45 (2): 121-
 78. Roch, M., Florit, E. & Levorato, M. C. (2013). The role of linguistic context in
 79. deriving word meanings in individuals with Down syndrome. Research in
 80. Developmental Disabilities. 34, 605-615.
 81. Verucci, L., Menghini, D., Vicari, S. (2006). Reading skills and phonological
 82. awareness acquisition in Down syndrome. Journal of Intellect Disability
 83. Research. 50 (7): 91-477.
 84. Vicari, S., Caselli, M. C., Tonuccib, F. (2000). Asynchrony of lexical and
 85. morphosyntactic development in children with Down syndrome.
 86. Neuropsychologia. 38 (3): 634-644.