نویسنده = مینا شمشیری
اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل مسأله بر سازگاری دختران نوجوان ناسازگار

دوره 8، شماره 3، آذر 1393

عصمت دانش؛ نرگس سلیمی نیا؛ حوا فلاحتی؛ لیلا سابقی؛ مینا شمشیری


رابطه صفات شخصیتی مادران با کمال‌گرایی دختران نوجوان آن‌ها

دوره 8، شماره 1، خرداد 1393

عصمت دانش؛ نرسانگا نیکومنش؛ نرگس سلیمی نیا؛ لیلا سابقی؛ مینا شمشیری