رابطه صفات شخصیتی مادران با کمال‌گرایی دختران نوجوان آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

چکیدههدف: هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه صفات شخصیتی مادران با کمال­گرایی دختران نوجوان آن­ها بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری کلیه دانش­آموزان دختر مقطع متوسطه استان البرز به تعداد 49999 نفر بود. با استفاده از جدول کرجسی-مورگان 1970 تعداد 380 نفر از میان آن­ها به­صورت نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شد. جهت جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه صفات شخصیتی نئو مک­کری و کاستا 1985 برای مادران و از پرسشنامه کمال­گرایی هیل، هولزمن، فیور، کیبلر، وی­سنت و کندی (2004) برای دختران­شان و برای تحلیل داده­ها از روش همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته­ها: یافته­ها نشان داد، روابط مادران و دختران در فرایندی دو سویه باهم در تعاملند. روان­رنجورخویی با کمال­گرایی غیرانطباقی دختران رابطه مثبت و گشودگی در برابر تجربیات با این نوع کمال­گرایی رابطه منفی داشت. همچنین مسئولیت­پذیری و برون­گرایی با کمال­گرایی انطباقی رابطه مثبت و روان­رنجورخویی با این نوع کمال­گرایی رابطه منفی داشت. نتیجه­گیری: از آن­جا که روان­رنجوری و گشودگی در برابر تجارب قادر به پیش­بینی کمال­گرایی غیرانطباقی دختران است، با اندکی تفکر و تامل در کیفیت این روابط می­توان به نقش حساس مادر در ارتباط با فرزندان پی برد. بنابراین مادران با آموزش مناسب می­توانند از بروز کمال­گرایی غیر انطباقی فرزندان­شان جلوگیری کنند.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع
 2. امامی‌پور، سوزان.، و سبزمیدانی، پگاه. (1389). ارتباط ویژگی‌های شخصیتی و کمال‌گرایی با سلامت عمومی دانشجویان. تحقیقات روان‌شناختی. 2(5): 95-106.
 3. جمشیدی، بهنام.، رزمی، محمدرضا.، حقیقت، شهربانو.، و سامانی، سیامک. (1387). رابطه انسجام و انعطاف‌پذیری خانواده با ابعاد کمال‌گرایی. مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی (اندیشه و رفتار). تابستان، 2(53): 205-198.
 4. جعفرنژاد، پروین. (1389). بررسی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت، سبک‌های مقابله‌ای و سلامت روانی در دانشجویان کارشناسی. مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. 7(17): 74-51.
 5. خسروی، زهره.، و علی‌زاده صحرایی، ام‌هانی. (1388). کمال‌گرایی: سلامت یا بیماری؟ انتشارات فرا‌انگیزش.
 6. خلعتبری،جواد.، قربان‌شیرودی، شهره.، و حسینی، ایمان (1390). بررسی رابطه بین کمال‌گرایی و احساس تنهایی با کیفیت زندگی دانشجویان پزشکی استان گیلان. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی. بهار، 2(5): 131-117.
 7. خوشنویس، الهه.، افروز، غلام‌علی.، و اسماعیلی، علی‌رضا. (1393). تعیین سهم ادراک خطر بر اساس ویژگی‌های شخصیتی در رانندگان خطرآفرین. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، تابستان. 8(2پیاپی30): 84-71.
 8. دانش، عصمت.، شمشیری، مینا.، کاکاوند، علی‌رضا.، سلیمی‌نیا، علی‌رضا. (1392). رابطه کمال-گرایی مادران با خودکارامدی و خوش‌بینی در دختران. مطالعات روان‌شناختی. 9(3): 151-125
 9. زرگر، یدالله.، مردانی، مریم.، و مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز. (1391). اثربخشی مداخله شناختی-رفتاری بر کمال‌گرایی و احساس گناه در دانشجویان. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، زمستان، 6(4 پیاپی24): 85-71.
 10. فیضی، آیدا. (1390). ارتباط خودپذیری، کمال‌گرایی و تحلیل‌رفتگی در بازیکنان نخبه بسکتبال. رشته تربیت بدنی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
 11. محمدزاده‌ادملایی، رجبعلی.، شهنی‌ییلاق، منیجه.، و مهرابی‌زاده‌هنرمند، مهناز. (1388). مقایسه دانشجویان پسر دارای سبک‌های یادگیری متفاوت از لحاظ ویژگی‌های شخصیتی، انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی. دست‌آوردهای روان‌شناختی (علوم تربیتی و روان‌شناسی)، 16(1)، 154-127.
 12. مولایی، زهرا (1388). بررسی رابطه کمال‌گرایی مثبت و منفی و صفات شخصیت. مجله علوم روان‌شناختی. زمستان، 6 (23): 305-318.
 13. نیکنام، ماندانا، حسینیان، سیمین و یزدی، سیده‌ منور. (1389). رابطه باورهای کمال‌گرایانه و رفتارهای خودناتوان‌ساز در دانشجویان. مجله علوم رفتاری. 4(2): 103-108.
 14. Abdul Ghani, F. B., Roeswardi, S.B I., & Abd Aziz, A. (2014). Parenting styles and their relation to teenagers ‘personality profile in single mother families: A case study. Procedia. Journal of Social and Behavioral Sciences 114, 766-770. 4th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance (WCPCG-2013)
 15. Bergman, A. J., Nyland, J. E., & Burns, L.R. (2007). Correlates with perfectionism and university of a dual process model. Journal of Personality and individual differences, 43, 389-399.
 16. Caprara, G. V., Vecchione, M., Alessandri, G., Gerbino M., & Barbaranelli, C. (2011). The contribution of personality traits and self-efficacy beliefs to academic achievement: A longitudinal study. British Journal of Educational Psychology, 81(1): 78- 96.
 17. Coplan, R.J., Arbeau, K.A., & Armer, M. (2008). Don’t fret, be supportive! Maternal characteristics linking child shyness to psychosocial and school adjustment in kindergarten. Journal of Abnormal Child Psychology, 36(3): 359–371.
 18. Cook, L. C., & Kearney, Ch. A. (2009). Parent and youth perfectionism and internalizing psychology. Journal of Personality Individual Differences. 46(3): 325-330.
 19. Dour, H. J., & Theran, S. A. (2011). The interaction between the superhero ideal and maladaptive perfectionism as predictors of unhealthy eating attitudes and body esteem. Body Image, 8, 93–96.
 20. Gomez, V., Krings, F., Bangerter, A., & Crob, A. (2009). The influence of personality and life events subjective well-being from a life span perspective. Journal of research in personality, 43(3):345-347.
 21. Johnson, S., Butey, M., & Holsworth, L. (2009). Personality and health: The mediating role of trait emotional intelligence and work locus of control personality and individual differences. Journal of personality and individual differences, 47(5): 440- 475.
 22. Flett, G. L., & Flett, G. L. (2006). Perfectionism, belief and adjustment in dating relationships, developmental, learning, personality social. Journal of Research in Personality, 20(4): 289- 311.
 23. Flett, G. L., Blank Stein, K. R., & Hewitt, P. L. (2009). Perfectionism, performance, and state positive affect and negative affect after a classroom test. Canadian Journal of School Psychology, 24, 4–18.
 24. Hamachek, D. E. (1978). Psychodynamics of normal and negative perfectionism. Journal of psychology.15, 27-33.
 25. Hill, R. W., Huelsman, T. J., Furr, R. M., Kibler, J., Vicente, B. B.,& Kennedy, K. (2004). A New measure perfectionism: The Perfectionism Inventory. Journal of Personality Assessment. 82(1): 80-91
 26. Mazefsky, C. A., & Farrell, A. D. (2005). The role of witnessing violence, peer provocation, family support, and parenting practices in the aggressive behavior of rural adolescents. Journal of Child and Family Studies, 14(1), 71–85.
 27. McCrea, R, R., & Casta, P. T. (2004). A contemplated revision of NEO Five- Factor Inventory. Journal of Personality and Individual Differences. 36, 587-596.
 28. Oliver, P.H., Wright Guerin, D., & Coffman, J.K. (2009). Big five parental personality traits, parenting behaviors, and adolescent behavior problems: A mediation model. Personality and Individual Differences 47, 631–636.
 29. Prinzie, P., Onghena, P., Hellinckx, W., Grietens, H., Ghesquière, P., & Colpin, H. (2005). Direct and indirect relationships between parental personality and externalizing behavior: The role of negative parenting. Psychologica Belgica, 45(2):123–145.
 30. Ram, A. (2005). The Relationship of positive and negative perfectionism to academic achievement motivation, and well-being in tertiary students. Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in psychology, Department of psychology, University of Canterbury.
 31. Sigelman, C. K., & Rider, E. A. (2008). Life span Human developmental. Sixth edition. New York. Wadsworth.
 32. Stump, H., & Parker, W. D. (2000). A hierarchical structural analysis of perfectionism and it's relation to other personality characteristics. Journal of Personality and individual differences, 28(5): 837-852.
 33. Soenens, B., Elliot, A. J., Goossens, L., Vansteenkiste, M., Luyten, P., & Duriez, B. (2005).The intergeneration of perfectionism: parent's psychological control as intervening variable. Journal of family psychology, 19(3): 358-366.
 34. Stoeber, J., & Eysenck, M. W. (2008). Perfectionism and efficacy: Accuracy, response bias and invested time in proofreading performance. Journal of Research in Personality. 42(6): 1673-1678.
 35. Stoeber, J., & Stoeber F. S. (2009). Domains of perfectionism: prevalence and relationships with Perfectionism, gender, age and satisfaction with life. Journal of Personality Individual Differences. 46(4): 530-535.
 36. Stoeber, J., Feast, A. R., & Hayward, J. A. (2009). Self-oriented and socially prescribed perfectionism: Differential relationships with intrinsic and extrinsic motivation and test anxiety. Journal of Personality and Individual Differences, 47(5): 423–428.
 37. Stoeber, J., Chesterman, D., & Tarn, T. A. (2010). Perfectionism and task performance: Time on task mediates the perfectionistic strivings–performance relationship. Personality and Individual Differences, 48(4): 458-462.
 38. Stoeber, J., & Yang, H. (2010). Perfectionism and emotional reactions to perfect and flawed achievements: Satisfaction and pride only when perfect. Journal of Personality and Individual Differences, 49(3): 246–251.
 39. Suveg, C., Jacob, M & Payne, M. (2010) Parental interpersonal sensitivity and young social problems: A meditational role for child emotion dysregulation. Journal of child and family studies. 19(10): 677-686
 40. ***