نویسنده = احمد علیپور
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی، ادراک درد و اینترلوکین 12 در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دوره 15، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 72-49

10.52547/apsy.2021.216250.0

افسانه درتاج؛ مهناز علی اکبری دهکردی؛ عبدالرضا ناصرمقدسی؛ احمد علی پور


اثربخشی معنا درمانی بر کاهش افسردگی زن‌های آسیب‌دیده از عهدشکنی همسران

دوره 11، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 315-332

زهره صادقی؛ مجید صفاری نیا؛ فرامرز سهرابی؛ احمد علی پور


ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة تجدیدنظرشدة آزمون جهت‌گیری زندگی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 387-405

علی خدائی؛ حسین زارع؛ احمد علی پور؛ امید شکری


اثربخشی برنامه مداخله‌ای کودکان طلاق بر راهبردهای خودکنترلی آن‌ها

دوره 9، شماره 3، آبان 1394، صفحه 65-77

زهرا عاصمی؛ حسین زارع؛ احمد علیپور؛ باقر غباری بناب


اثربخشی مقابله درمانگری مادران بر مشکلات عاطفی–رفتاری و رفتار جامعه‌پسند کودکان

دوره 9، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-17

مریم روشن؛ علی رضا اقایوسفی؛ احمد علی پور؛ اکبر رضایی