رضایت از زندگی و رضایت زناشویی برخاسته از تجارب زیستۀ زنان شاغل و خانه دار: یک مطالعۀ پدیدارشناسی

دینا رجائی قاضیلو؛ آسیه شریعتمدار؛ نور علی فرخی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 115-95

https://doi.org/10.52547/apsy.2021.221029.1034

چکیده
  هدف: خانه­ داری و اشتغال زنان ممکن است رضایت از زندگی و رضایت زناشویی که از عوامل مهم در تحکیم خانواده هستند را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ رضایت از زندگی و رضایت زناشویی زنان شاغل و خانه­ دار انجام شد. روش: در این پژوهش از رویکردی کیفی به شیوۀ پدیدارشناسی استفاده شد. بدین منظور تجربه زیستۀ 13 زن شاغل و 11 زن خانه ­دار ...  بیشتر