نویسنده = �������� ������������ ������������ ����������
رابطه صفات شخصیت و رضایت زناشویی بر اساس نقش میانجیگر جهت گیری مذهبی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 99-118

10.52547/apsy.14.1.99

نادره طلوع تکمیلی ترابی؛ پریوش وکیلی؛ اعظم فتاحی اندبیل