نویسنده = ���������� ����������
ویژگی‌های روانسنجی نسخة تجدیدنظرشده مقیاس همدلی کودکان و نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1400

10.52547/apsy.2021.223911.1164

مرجان طاهری؛ پریسا تجلی؛ منصوره شهریاری احمدی