کلیدواژه‌ها = سلامت روان
اثربخشی روان نمایشگری با محتوای معنوی بر شادی، لذت و سلامت روان دانشجویان

دوره 7، شماره 3، آبان 1392

سیدحبیب الله احمدی فروشانی؛ فریبا یزدخواستی؛ حمیدرضا عریضی


اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت به شیوه خودتنظیمی بر سلامت روان و افسردگی زوجین

دوره 5، شماره 4، بهمن 1390

سیده لیلا میراحمدی؛ سید احمد احمدی؛ فاطمه بهرامی


اثربخشی آزمون بخشایش بر میزان خشم و مؤلفه های آن در افراد متأهل

دوره 5، شماره 1، فروردین 1390

علی عرب؛ سید احمد احمدی؛ فاطمه بهرامی