کلیدواژه‌ها = خانواده
تجارب زیسته فرزندان از روابط فرازناشویی والدین؛ یک مطالعه پدیدارشناسانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1402

10.48308/apsy.2023.231531.1486

مرضیه دین دوست؛ مونا چراغی


تجربه برش هیجانی از منظر فرزندان دختر بزرگسال: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.48308/apsy.2024.234153.1592

حسین پورشهریار؛ ثمین بهارشانجانی؛ مرضیه دین دوست