تجارب زیسته فرزندان از روابط فرازناشویی والدین؛ یک مطالعه پدیدارشناسانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دکتری روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.48308/apsy.2023.231531.1486

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی تجارب زیستۀ فرزندان از روابط فرازناشویی والدین انجام شد. روش: روش پژوهش، کیفی با رویکرد پدیدارشناسی تفسیری است. جامعه مورد مطالعه، کلیه فرزندان 22-18 سالی بودند که یکی از والدین‌شان سابقه رابطه فرازناشویی داشته است. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله‌برفی، تا زمان اشباع داده‌ها، 10 نفر از این فرزندان انتخاب شدند. از شرکت‌کنندگان مصاحبه نیمه ­ساختاریافته به عمل آمد، سپس کلمه به کلمه پیاده‌سازی شده و به روش اسمیت و اسبورن (2015) تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: در این مطالعه 6 مضمون اصلی: 1) مواجهه فرزند با روابط فرازناشویی والدین؛ 2) تعبیر فرزند از روابط فرازناشویی والدین ؛ 3) تغییرات ایجاد شده برای فرزند در خانواده؛ 4) آسیب‌های فردی وارد شده به فرزند؛ 5) آسیب‌های بین‌فردی وارد شده به فرزند و 6) رشد پس از ضربۀ روابط فرازناشویی والدین، استخراج شد. جوهرۀ تجربۀ فرزندان "آرزوی ترمیم خانواده و بازگشت به شرایط پیش از وقوع رابطۀ فرازناشویی، در عین آگاهی به عدم امکان‌پذیری آن" بود. نتیجه‌گیری: مطابق یافته‌های پژوهش، به نظر می‌رسد زندگی فرزندان از چندین جنبه تحت تاثیر روابط فرازناشویی والدین قرار گرفته و لازم است  به تناسب شرایط‌شان برای این خانواده‌ها، سیستم‌های حمایتی فراهم شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Children's Lived Experiences Of Parental Extramarital Relationship

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Dindoost 1
  • Mona Cheraghi 2
1 Master in family counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University
2 PhD in Clinical Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 Aims: The aim of this study was to identifying the children's lived experiences of parents' extramarital relationships. Method: The research method was qualitative with an interpretive phenomenological approach. The studied population consisted of all children aged 18-22 years, whose parents had extramarital relationship. By using targeted and snowball sampling methods, 10 of these children were selected until data saturation. A semi-structured interview was conducted with the participants, then it was implemented verbatim and analyzed according to the method of Smith and Osborne (2015). Results: In this study 6 main themes were extracted: 1) children's exposure to parents' extramarital relationships; 2) child's interpretation of parents' extramarital relations; 3) changes made for the child in the family; 4) personal injuries inflicted on the child; 5) interpersonal injuries inflicted on the child and 6) Posttraumatic growth after parents' extramarital relations. The essence of the children's experience was "the desire to restore the family and return to the conditions before the extramarital relationship occurred, while being aware of its impossibility". Conclusion: According to the findings, it seems that children's lives are affected by parents' extramarital relationships from several aspects, and it is necessary to provide support systems for these families in accordance with their conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • Extramarital Relationship
  • Parent-Child Relationship
افشاری کاشانیان، ا؛ زهراکار، ک؛ محسن زاده، ف؛ تاجیک اسماعیلی، ع. (1398). شناسایی عوامل زمینه‌ساز خیانت زناشویی در زنان. پژوهش‌های مشاوره.، ۱۸ (۷۱)، ۱۲۱-۱۵۴.[Link]
باهنر، ف؛ صنیعی‌منش، م؛ کهریزه، م. (1401). پدیدارشناسی عواطف فرزندان بزرگسال آسیب‌دیده از خیانت زناشویی والدین. رویش روانشناسی، 11 (8)، 175-186.[Link]
چراغی، م. (1397). تحلیل روانشناختی رابطه والد-فرزندی در ضرب‌المثل‌های ایرانی: یک پژوهش کیفی. خانواده‌پژوهی، 14 (55)، 383-410.[Link]
خسروی، ا؛ نظیفی، م؛ حیدرنیا، ا. (1398). نقش نگرش مذهبی در نگرش به خیانت زناشویی با میانجیگری بهزیستی ذهنی در زنان متأهل. پژوهش­نامه روانشناسی مثبت. 5 (3)، 13-28.[Link]
صادقی, م؛ روشن نیا، س. (1395). بررسی نقش جمعیت خانواده بر ابعاد روانی ‌فرزندان: امید به زندگی، تاب‌آوری و تمایزیافتگی. فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، 11 (36)، 99-121.[Link]
فاتحی زاده، مریم؛ چوپانی، م؛ اسنجرانی، ف؛ دی-کاسترو کوریا، آ. (1401). واکاوی بحران‌های وجودی در مردانِ بی‌وفا و بررسی اثربخشی مشاوره بومی مبتنی بر آن بر گرایش به خیانت زناشویی. روانشناسی کاربردی، 16 (1)، 203-228.[Link]
کهرازئی، ف؛ ریگی‌کوته، ب. (1395). رابطه عملکرد خانواده با خودتنظیمی تحصیلی در دانشجویان پرستاری. راهبردهای آموزش، 9 (3)، 186-193. [Link]
والی‌نژاد، آ؛ نعمت‌طاوسی، م؛ رضابخش، ح؛ کراسکیان موجمناری، آ؛ هواسی‌سومار، ن. (1400). سبک‌های والدگری، نیازهای بنیادین با جرح خویشتن غیرخودکشی‌گرا، ایده‌پردازی خودکشی. روانشناسی کاربردی، 15 ( 3 پیاپی 59)، 537-564.[Link]
Amelia, Nanda, Rahmania, Tia, & Dewi, Mulia Sari. (2020). Description of Ethical Perception About Corruption Measures In Youth Who Have Parents With Corruption Behavior. 1st International Conference on Religion and Mental Health, Jakarta, Indonesia.[Link]
Apostolou, M., Demosthenous, A. (2021). Why People Forgive Their Intimate Partners’ Infidelity: A Taxonomy of Reasons. Adaptive Human Behavior and Physiology 7, 54–71. [Link]
Aziz, M. (2015). Perilaku sosial anak remaja korban broken home dalam berbagai perspektif (Suatu penelitian di SMPN 18 kota Banda Aceh).  Al-Ijtimaiyyah1 (1), 30-50.[Link]
Batara, J.B., Guanzon, A.B., Macaloyos, J.L., Diaz, C.L., Albao, J.C., & Villano, M.D. (2018). Parental Infidelity and Children’s Reactions: A Case Study in a Filipino Family. PRism, 23 (1).[Link]
Blöte, A.W., Miers, A.C., Van den Bos, E., Westenberg, P.M. (2019). Negative social self cognitions: How shyness may lead to social anxiety. Journal of Applied Developmental Psychology, 63 (1), 9-15.[Link]
Bradshaw, C., Atkinson, S., Doody, O. (2017). Employing a Qualitative Description Approach in Health Care Research. Global Qualitative Nursing Research, 4. [Link]
Buss, D.M. (2018). Sexual and emotional infidelity: Evolved gender differences in jealousy prove robust and replicable. Perspectives on Psychological Science, 13 (2), 155-160.[Link]
Calhoun, L. G., Cann, A., & Tedeschi, R. G. (2010). The posttraumatic growth model: Sociocultural considerations. In T. Weiss & R. Berger (Eds.), Posttraumatic growth and culturally competent practice: Lessons learned from around the globe. John Wiley & Sons, Inc.[Link]
Collardeau, F., & Ehrenberg, M.F. (2016). Parental Divorce and Attitudes and Feelings toward Marriage and Divorce in Emerging Adulthood: New Insights from a Multiway-Frequency Analysis. Journal of European Psychology Students, 7 (1), 24–33.[Link]
De Castro-Bofill, F. R., Barrameda, M. J., Dadivas, M. C., Panganiban, E. R., San Jose, A. C. (2016). Living within a broken vow: The impact of parental infidelity among late adolescents in establishing romantic relationships. Universal Journal of Psychology, 4 (5), 228-35.[Link]
Egan, H., O’Hara, M., Cook, A., & Mantzios, M. (2021). Mindfulness, self-compassion, resiliency and wellbeing in higher education: a recipe to increase academic performance. Journal of Further and Higher Education, 1 -11.[Link]
Fincham, F. D., & May, R. W. (2017). Infidelity in romantic relationships. Current Opinion in Psychology, 13, 70-74.[Link]
Gordon, K. C., Mitchell, E. A. (2020). Infidelity in the Time of COVID19. Family Process, 59 (3), 956-966.[Link]
Greeff, A. P., Van Der Merwe, S. (2004). Variables associated with resilience in divorced families. Social Indicators Research, 68 (1), 59–75.[Link]
Gündüza G, Yagmurlua B & Harmab M. (2014). SelfRegulation Mediates the Link Between Family Context and Socio emotional Competence in Turkish Preschoolers. Early Education and Development. 26 (5-6), 55-70.[Link]
Harris, C. (2018). Characteristics of Emotional and Physical Marital Infidelity That Predict Divorce. Doctoral thesis of Psychology, Alliant International University, Alhambra, America.[Link]
Heather, A.A. (2020). Attachment and Perceived Infidelity of Military Spouses During Active-Duty Members’ Deployment. Doctoral Thesis of Psychology, Walden University. Washington, America.[Link]
Heidecker, N.R. (2019). The Moderating Effect of Self-Compassion on the Relationship between Post Divorce Adjustment and Adult Attachment for Individuals in a Remarriage. Submitted to Northcentral University.[Link]
Israel, A. C., Malatras, J. W., Wicks-Nelson, R. (2020). Abnormal child and adolescent psychology. Routledge.[Link]
Krefting, L. (1991). Rigor in qualitative research: The assessment of trustworthiness. American journal of occupational therapy, 45 (3), 214-222.[Link]
Lubis, Rahmi, Hinduan, Zahrotur Rusyda, Jatnika, Ratna, & Agustiani, Hendriati. (2021). Qualitative Research: Family Function and Sexual Intention Based on Theory of Planned Behavior on Middle Adolescents in Medan. 1st Paris Van Java International Seminar on Health, Economics, Social Science and Humanities, Atlantis Press.[Link]
Lusterman, D.-D. (1998). Infidelity: A survival guide. Oakland, CA: New Harbinger Publications.[Link]
Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan. Journal of Governance and Political Social2 (2), 141-150.[Link]
Miller, J. D. (2015). Understanding Psychopathy Using the Basic Elements of Personality. Social and Personality Psychology Compass, 9 (5), 223-237.[Link]
Muraru, A. A., Turliuk, M. N. (2012). Family-of-origin, romantic attachment, and marital adjustment: A path analysis model. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 33,90–94.[Link]
Negash, S., & Morgan, M. L. (2016). A family affair: Examining the impact of parental infidelity on children using a structural family therapy framework. Contemporary Family Therapy. An International Journal, 38 (2), 198–209.[Link]
Nogales, A. (2020). Parents who cheat: How children and adults are affected when their parents are unfaithful. Health Communications, Inc.[Link]
Nogales, A., Bellotti, L. G. (2009). Parents Who Cheat: How Children and Adults Are Affected When Their Parents Are Unfaithful.  Health Communications, Inc.[Link]
Ong, A., Poon, P., Sibya, S., Macapagal, E. (2014). Gender, adult attachment styles, and the tendency to commit dating infidelity: A mixed methods study. Philippine Journal of Psychology, 47 (11), 93-116.[Link]
Pineda, A. (2020). Parental Divorce and Its Effects on the Emerging Adult. Alliant International University.[Link]
Peluso, P. R. (2019). A Family Systems Guide to Infidelity: Helping Couples Understand, recover from, and Avoid Future Affairs. New York: Routledge.[Link]
Safitri, S., Supratman, L.P. (2022). Teenagers Perception of Committed Relationship On Their Parents Infidelity in North Sumatra. Syntax Literate, 7 (12), 18376-18388.[Link]
Salih, L., & Chaudry, S. (2021). Exploring the lived experience of parental infidelity, Journal of Family Studies, 29 (1), 407-430. [Link]
Sanchez, C. (2016). Exploring the Impact of a Mother’s Affair on Her Adult Offspring: A Qualitative Phenomenological Study. Doctoral Thesis of Psychology in Marital and Family Therapy. The Chicago School of Professional Psychology.[Link]
Schmidt, B.A. (2013). The effects of infidelity and inter parental conflict on predominantly female adult children: A contextual perspective, Master Thesis of family science, Texas Woman’s University. Texas.[Link]
Schmidt, A. E., Green, M. S., Sibley, D. S., Prouty, A. M. (2016). Effects of parental infidelity on adult children's relational ethics with their partners: A contextual perspective. Journal of Couple & Relationship Therapy, 15 (3), 193–212.[Link]
Sentse, M., Lindenberg, S., Omvlee, A. et al. (2010). Rejection and Acceptance Across Contexts: Parents and Peers as Risks and Buffers for Early Adolescent Psychopathology. The TRAILS Study. J Abnorm Child Psychol, 38, 119–130.[Link]
Shallcross, S. L., Frazier, P. A., Anders, S. L. (2014). Social resources mediate the relations between attachment dimensions and distress following potentially traumatic events. Journal of counseling psychology61 (3), 352–362.[Link]
Smith, J. A. Osborn. (Ed.). (2015). Qualitative psychology: A practical guide to research methods. Sage.[Link]
Tan, W. N., Yasin, M. (2020). Parents' roles and parenting styles on shaping children's morality. Universal Journal of Educational Research, 8 (3C), 70–76.[Link]
Thorson, A.R. (2013). Adult Children’s Discovery of Their Parents’ Infidelity. Qualitative Communication Research, 2 (1), 61-80.[Link]
Thorson, A. R. (2014). Feeling caught: Adult children's experiences with parental infidelity, Qualitative Research Reports in Communication, 15 (1), 75-83.[Link]
Vangelisti, A. L., Caughlin, J. P. (1997). Revealing family secrets: The influence of topic, function, and relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 14 (5), 679–705.[Link]
Weiser, D. A., Lalasz, C. B., Weigel, D. J., Evans, W. P. (2014). A prototype analysis of infidelity. Personal Relationships, 21, 655–675.[Link]
Weiser, D.A., Weigel, D.J. (2017). Exploring intergenerational patterns of infidelity. Personal Relationships, 24, 933-952.[Link]
Williams, K., Knudson-Martin, C. (2013). Do therapists address gender and power in infidelity? A feminist analysis of the treatment literature. Journal of Marital and Family Therapy, 39 (3), 271-284.[Link]
Yang, J., Hou, X., Wei, D., Wang, K., Li, Y., Qiu, J. (2016). Only-child and non-only-child exhibit differences in creativity and agreeableness: evidence from behavioral and anatomical structural studies. Brain imaging and behavior, 1-10.[Link]