کلیدواژه‌ها = روایی عاملی
ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة تجدیدنظرشدة آزمون جهت‌گیری زندگی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 387-405

علی خدائی؛ حسین زارع؛ احمد علی پور؛ امید شکری


تحلیل روان‌سنجی پرسشنامه سبک اسنادی در دانشجویان ایرانی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 79-101

امید شکری؛ نوشین تمیزی؛ محمد آزاد عبدالله پور؛ علی تقوایی نیا


روایی عاملی و تغییر ناپذیری اندازه گیری نسخه کوتاه فهرست مقابله با موقعیت های تنیدگی زا در والدین کودکان عادی و استثنایی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1390

کیوان کاکابرایی؛ علیرضا مرادی؛ غلامعلی افروز؛ حیدرعلی هومن؛ امید شکری