کلیدواژه‌ها = تحمل پریشانی
الگوی ساختاری درد ادراک شده بر اساس سیستم های مغزی/رفتاری و حمایت اجتماعی با میانجیگری تحمل پریشانی

دوره 15، شماره 4، دی 1400، صفحه 31-11

10.52547/apsy.2021.221269.1017

ویدا دهقان پور؛ امین رفیعی پور؛ خدیجه ابوالمعالی؛ مهرداد ثابت؛ مهدی وحیددستجردی


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی، ادراک درد و اینترلوکین 12 در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دوره 15، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 72-49

10.52547/apsy.2021.216250.0

افسانه درتاج؛ مهناز علی اکبری دهکردی؛ عبدالرضا ناصرمقدسی؛ احمد علی پور


اثربخشى زوج‌درمانی هیجان مدار در مقایسه با رویکرد واقعیت‌درمانى بر انعطاف پذیری کنشى و تحمل پریشانى زوج‌ها

دوره 14، شماره 2، تیر 1399، صفحه 122-101

10.52547/apsy.14.2.101

زهرا حسین زاده؛ شهره قربان شیرودی؛ جواد خلعتبری؛ محمدعلی رحمانی