الگوی ساختاری درد ادراک شده بر اساس سیستم های مغزی/رفتاری و حمایت اجتماعی با میانجیگری تحمل پریشانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی سلامت، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

4 استادیار، گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

5 استادیار، گروه داخلی اعصاب، واحد پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین الگوی ساختاری درد ادراک شده براساس سیستم‌­های مغزی/رفتاری و حمایت اجتماعی با میانجیگری تحمل پریشانی بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام بیماران مبتلا به میگرن مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی و دو کلینیک مغز و اعصاب در شهر تهران در سال 1399 بود که از میان آنها 374 بیمار به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس سیستم­‌های بازداری/فعال‌­سازی رفتاری کارور و وایت (1994)؛ مقیاس چندوجهی حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران (1988)؛ مقیاس تحمل پریشانی سیمونز و گاهر (۲۰۰۵) و پرسشنامه دردهای مزمن محمدیان (1374) بود. داده­‌های پژوهش حاضر با استفاده از روش الگویابی معادله­‌های ساختاری تحلیل شدند. یافته­‌ها: در پژوهش حاضر یافته­‌ها حاکی از برازش الگوی ساختاری پژوهش با داده­‌های گردآوری شده بود. ضریب مسیر غیرمستقیم بین سیستم فعال‌ساز رفتاری و درد ادراک شده منفی بود (001/0=P، 109/0-=β). درنهایت ضریب مسیر غیرمستقیم بین حمایت اجتماعی ادراک شده و درد ادراک شده منفی بود (001/0=P، 145/0-=β). نتیجه‌­گیری: به نظر می­رسد حمایت اجتماعی ادراک شده و نظام فعال­‌ساز رفتاری انگیزه فرد را برای تحمل پریشانی ناشی از درد با هدف کاهش آن فراهم می­‌آورند. براساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر مداخلاتی که تظاهرات سیستم­‌های مغزی/ رفتاری را تعدیل می­‌کنند و فراهم آوردن گروه‌­های حمایتی در جهت ارائه حمایت اجتماعی به بیماران مبتلا به درد میگرن پیشنهاد می­‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Pattern of Perceived Pain Based on Brain/ Behavioral Systems and Social Support Mediated by Distress Tolerance

نویسندگان [English]

  • Vida Dehghanopur 1
  • Amin Rafiepour 2
  • Khadije Abolmaali Alhoseini 3
  • Mehrdad Sabet 4
  • Mahdi Vahid Dastjerdi 5
1 Department of Health psychology, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Neurology , Tehran Medical Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to determine the structural pattern of perceived pain based on brain/ behavioral systems and social support mediated by distress tolerance. Method: The research method was descriptive-correlational and the statistical population of the present study included all migraine patients referred to Bouali Hospital and two neurology clinics in Tehran in 2020, from which 374 patients were selected by convenience sampling method. Research tools include Behavioral Inhibition/ Activation Systems Scales by Carver & White (1994); Multidimensional Scale of Perceived Social Support by Zimet et al. (1988); Distress Tolerance Scale by Simons, & Gaher (2005) and Chronic Pain Questionnaire by Mohammadian (1995). The data of the present study were analyzed using structural equation modeling and Amos software. Results: The results indicated that the structural model of the research fit with the collected data. Indirect path coefficient between behavioral activation system and perceived pain was negative (P=0.001, β=-0.109). The indirect path coefficient between perceived social support and perceived pain was negative (P=0.001, β=0.145). Conclusion: It seems that perceived social support and behavioral activation system motivate the individual to endure pain-related distress in order to reduce it. Based on the results of the present study, interventions that modulate the manifestations of brain / behavioral systems and provide support groups to provide social support to patients with migraine pain are suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brain/ Behavioral Systems
  • Distress Tolerance
  • Migraine
  • Pain
  • Social Support
اعظمی، ادریس، کاکابرایی، کیوان (1395). مدل پیش‌بینی تحمل آشفتگی بر اساس سیستم‌های مغزی و رفتاری و بد تنظیمی هیجانی. فصلنامه نسیم تندرستی: دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، 5(1)، 9-1. ]پیوند[
امیری، سهراب.، و حسنی، جعفر. (1395). ارزیابی ویژگی­های روان­سنجی مقیاس سیستم فعال­ساز رفتاری و سیستم بازداری رفتاری مرتبط با تکانشگری و اضطراب. مجله علوم پزشکی رازی، 33(144)، 80-68. ]پیوند[
بشیری نژادیان، عاطفه.، و حیدرئی، علیرضا.، و بختیارپور، سعید. (1393). مقایسه نظام های مغزی-رفتاری و عاطفه مثبت و منفی در مبتلایان به سردردهای میگرنی و افراد سالم. روان­شناسی تحولی (روان­شناسان ایرانی)، 11(42)، 208-195. ]پیوند[
پهلوان، مرضیه.، بشارت، محمدعلی.، برجعلی، احمد.، و فراهانی، حجت اله. (1398). پیش‌بینی شدت درد در بیماران مبتلا به درد مزمن بر اساس ناگویی هیجانی: نقش واسطه‌ای سیستم بازداری رفتاری. مجله روان­پزشکی و روان­شناسی بالینی ایران، 25(1)، 71-56. ]پیوند[
پهلوان، مرضیه.، بشارت، محمدعلی.، برجعلی، احمد.، و فراهانی، حجت اله. (1397). نقش واسطه­ای فراشناخت­ها میان ناگویی هیجانی و شدت درد ادراک شده در بیماران مبتلا به درد مزمن. فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، 9(1)، 13-1. ]پیوند[
خداپناه، مژگان.، گلشنی، فاطمه.، تقی لو، صادق.، و باغداساریانس، آنیتا. (1399). رابطه درد مزمن و فاجعه‌انگاری درد با شاخص توده بدنی: نقش میانجی رفتارهای خوردن. فصلنامه روان­شناسی کاربردی، 14(55)، 312-291. ]پیوند[
خلیلی صفت، مینا.، امیدی، عبدالله.، زنجانی، زهرا.، و دانشور کاخکی، رضا. (1398). مقایسه کیفیت زندگی، تنظیم هیجان و تحمل پریشانی در افراد مبتلا و غیر مبتلا به میگرن. تحقیقات علوم رفتاری، 17(57)، 494-483. ]پیوند[
سارافینو، ادوارد. (1391). روان­شناسی سلامت. ترجمه گروهی از مترجمان؛ زیر نظر الهه میرزایی. تهران: رشد. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2002). ]پیوند[
شاه محمدی، معصومه.، و تقی لو، صادق. (1398). پیش ‌بینی کیفیت زندگی بر اساس نظام‌های فعال‌ساز/ بازدارنده رفتاری و بیش ‌فعالی بزرگسالی در مردان دچار سوء مصرف مواد. فصلنامه روان­شناسی کاربردی، 13(1 پیاپی 49)، 53-33. ]پیوند[
عمارلو، پروانه.، و شاره، حسین. (1397). حمایت اجتماعی، مسئولیت­پذیری و اهمالکاری شغلی: نقش میانجیگرانه ارضای نیازهای بنیادین روان­شناختی. مجله روان­پزشکی و روان­شناسی بالینی ایران، 24(2)، 189-176. ]پیوند[
عیسی زادگان، علی.، جنا آبادی، حسین.، و مسعودی، ساره. (1394). مقایسه آسیب شناسی روانی، سیستم­های مغزی/ رفتاری و سبک زندگی بیماران مبتلا به سردرد میگرن و افراد سالم. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل، 7(4). ]پیوند[
قمری، محمد. (1390). رابطه دین‌داری و حمایت اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه دو. روان­شناسی و دین، 4(1)، 104-89. ]پیوند[
کاف، تکنوری.، و مارکولاینر، جورج‌ا. (1393). مبانی مدل‌یابی معادلات ساختاری (با تأکید بر برنامه‌های Lisrel،EQS, Mplus). ترجمه مجتبی حبیبی عسگرآباد، بلال ایزانلو و محسن دهقانی. رشد. ]پیوند[
لطیفیان، روح الله.، تاجری، بیوک.، شاه نظری، مهدی.، مسچی، فرحناز.، و باصری، احمد. (1398). نقش میانجیگر وجدان در خودکارامدی، تاب آوری و مدیریت درد با ادراک درد در افراد دچار درد مزمن. فصلنامه علمی روان‌شناسی کاربردی، 13(52)، 575-549. ]پیوند[
محمدزاده ابراهیمی، علی.، رحیمی پردنجانی، طیبه.، و تاد، حدیثه. (1398). مدل ساختاری حمایت اجتماعی و تحمل پریشانی با میانجی‌گری سلامت ذهنی در سالمندان دارای بیماری­های قلبی- عروقی. مجله پژوهش سلامت، 4(4)، 196-189. ]پیوند[
محمدیان، محمدعلی. (1374). ماهیت عوامل روان­شناختی و مهارت‌های مقابله‌ای در افراد قطع عضو مبتلا به درد اندام شبح‌وار. پایان نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی، انستیتو روان­پزشکی تهران. ]پیوند[
نصیری، فخرالسادات.، و عبدالملکی، شوبو. (1395). تبیین ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده با کیفیت زندگی با نقش میانجی استرس ادراک شده در زنان سرپرست خانوار شهر سنندج. جامعه­شناسی کاربردی، 27(64)، 116-99. ]پیوند[
وزیری، شهرام.، و لطفی عظیمی، افسانه. (1396). سهم معنای زندگی‌ و حمایت اجتماعی ادراک شده در راهبردهای مقابله با درد. روان­شناسی تحولی، 13(52)، 382-375. ]پیوند[
 
Anestis, M. D., Selby, E. A., Fink, E. L., & Joiner, T. E. (2007). The multifaceted role of distress tolerance in dysregulated eating behaviors. The International journal of eating disorders40(8), 718–726. [Link]
Azizi A. R. (2010). Reliability and validity of the Persian version of distress tolerance scale. Iranian journal of psychiatry5(4), 154-158. [Link]
Carver, C. S., & White, T. L. (1994). Behavioral inhibition, behavioral activation, and affective responses to impending reward and punishment: The BIS/BAS Scales. Journal of Personality and Social Psychology, 67(2), 319-333. [Link]
Charney, D. S. (2003). The psychobiology of resilience and vulnerability to anxiety disorders: implications for prevention and treatment. Dialogues in clinical neuroscience, 5(3), 207-221. [Link]
Che, X., Cash, R., Ng, S. K., Fitzgerald, P., & Fitzgibbon, B. M. (2018). A Systematic Review of the Processes Underlying the Main and the Buffering Effect of Social Support on the Experience of Pain. The Clinical journal of pain34(11), 1061–1076. [Link]
Cohen, J. R., Danielson, C. K., Adams, Z. W., & Ruggiero, K. J. (2016). Distress Tolerance and Social Support in Adolescence: Predicting Risk for Internalizing and Externalizing Symptoms Following a Natural Disaster. Journal of psychopathology and behavioral assessment38(4), 538–546. [Link]
Gable, S. L., Reis, H. T., & Elliot, A. J. (2000). Behavioral activation and inhibition in everyday life. Journal of personality and social psychology78(6), 1135–1149. [Link]
Galvez-Sánchez, C. M., Reyes Del Paso, G. A., & Duschek, S. (2018). Cognitive impairments in fibromyalgia syndrome: Associations with positive and negative affect, alexithymia, pain catastrophizing and self-esteem. Frontiers in Psychology, 22(9), 377. [Link]
Goadsby, P. J., Holland, P. R., Martins-Oliveira, M., Hoffmann, J., Schankin, C., & Akerman, S. (2017). Pathophysiology of Migraine: A Disorder of Sensory Processing. Physiological Reviews, 97(2), 553-622. [Link]
Gray J. A. (1991) The Neuropsychology of Temperament. In: Strelau J., Angleitner A. (eds) Explorations in Temperament. Perspectives on Individual Differences. Springer, Boston, MA. [Link]
Jangi Ghoojeh Beigloo, S., Narimani, M., Jani, S., & Pouresmali, A. (2014). The role of brain/behavioural systems in prediction of quality of life and coping strategies in cancer patients [Research Article]. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences, 17(12), e74282. [Link]
Kilpatrick, Q. K. (2018). The role of the behavioral inhibition and activation systems in the stress process. A Dissertation submitted to the Department of Sociology in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. [Link]
Koenig, A., Kupper, A., Skidmore, J., & Murph, K. (2015). Pain self-efficacy mediates the relationship between depressive symptoms and pain severity. Pain, 31(2), 137-144. [Link]
Landa, A., Peterson, B. S., & Fallon, B. A. (2012). Somatoform pain: a developmental theory and translational research review. Psychosomatic medicine74(7), 717–727. [Link]
McNaughton, N., DeYoung, C. G., & Corr, P. J. (2016). Chapter 2 - Approach/Avoidance. In J. R. Absher & J. Cloutier (Eds.), Neuroimaging Personality, Social Cognition, and Character (pp. 25-49). Academic Press. [Link]
Merchán-Clavellino, A., Alameda-Bailén, J. R., Zayas García, A., & Guil, R. (2019). Mediating Effect of Trait Emotional Intelligence Between the Behavioral Activation Systems (BAS)/Behavioral Inhibition System (BIS) and Positive and Negative Affect. Frontiers in psychology10, 424. [Link]
Penn, T. M., Trost, Z., Parker, R., Wagner, W. P., Owens, M. A., Gonzalez, C. E., White, D. M., Merlin, J. S., & Goodin, B. R. (2019). Social support buffers the negative influence of perceived injustice on pain interference in people living with HIV and chronic pain. PAIN Reports, 4(2), e710. [Link]
Serrano-Ibáñez, E. R., López-Martínez, A. E., Ramírez-Maestre, C., Esteve, R., & Jensen, M. P. (2019). The behavioral inhibition and activation systems and function in patients with chronic pain. Personality and Individual Differences, 138, 56-62. [Link]
Sibille, K. T., Langaee, T., Burkley, B., Gong, Y., Glover, T. L., King, C., & Fillingim, R. B. (2012). Chronic pain, perceived stress, and cellular aging: An exploratory study. Molecular Pain, 8, 12. [Link]
Simons, J. S., & Gaher, R. M. (2005). The Distress Tolerance Scale: Development and Validation of a Self-Report Measure. Motivation and Emotion, 29(2), 83-102. [Link]
Turner, A. P., Jensen, M. P., Day, M. A., & Williams, R. M. (2021). Behavioral activation and behavioral inhibition: An examination of function in chronic pain. Rehabilitation psychology66(1), 57–64. [Link]
Waller, D. G., & Sampson, A. P. (2018). 26 - Migraine and other headaches. In D. G. Waller & A. P. Sampson (Eds.), Medical Pharmacology and Therapeutics (Fifth Edition) (pp. 341-347). Elsevier. [Link]
Zaorska, J., Kopera, M., Trucco, E. M., Suszek, H., Kobyliński, P., & Jakubczyk, A. (2020). Childhood Trauma, Emotion Regulation, and Pain in Individuals with Alcohol Use Disorder. Frontiers in psychiatry11, 554150. [Link]
Zimet, G. D., Dahlen, N. W., Zimet, S. G., & Farley, G. K. (1988). The Multidimensional scale of perceived social support. Journal of personality assessment, 52, 30-41. [Link]
Zimet, G. D., Powell, S. S., Farley, G. K., Werkman, S., & Berkoff, K. A. (1990). Psychometric characteristics of the Multidimensional Scale of Perceived Social Support. Journal of personality assessment, 55(3-4), 610-617. [Link]