دوره و شماره: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 60، دی 1400، صفحه 234-1 

مقاله پژوهشی

الگوی ساختاری درد ادراک شده بر اساس سیستم های مغزی/رفتاری و حمایت اجتماعی با میانجیگری تحمل پریشانی

صفحه 31-11

10.52547/apsy.2021.221269.1017

ویدا دهقان پور؛ امین رفیعی پور؛ خدیجه ابوالمعالی؛ مهرداد ثابت؛ مهدی وحیددستجردی


بررسی روایی مجموعه آزمون‌های کارکردهای اجرایی در نمونه‌ای از کودکان ایرانی

10.52547/apsy.2022.225080.1227

وحید نجاتی؛ مریم شریفیان؛ بهاره برزگر؛ فاطمه ربیعی؛ شایسته شکوفه فرد؛ الهام فتحی؛ سیما صنیعی؛ کیانا شکرچی؛ مهسا محمدرجبی