دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 59، مهر 1400، صفحه 594-345 

مقاله پژوهشی

توانمندی های منشی نوجوانان ایرانی

صفحه 380-355

10.52547/apsy.2021.216386.0

مهسا جباری؛ شهریار شهیدی؛ محمدعلی مظاهری؛ لیلی پناغی


هنجاریابی شاخص رضایت از زندگی سالمندان (ALSI)

صفحه 495-477

10.52547/apsy.2021.221876.1047

سمانه شمس الدینی؛ عبدالجواد احمدی؛ سید علی محمد موسوی