توانمندی های منشی نوجوانان ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان شناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشیار پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: توانمندی ­های منشی یکی از موضوعات مهم در رشد و تحول مثبت کودکان و نوجوانان به حساب می­ آیند. هدف از مطالعه­ی کیفی حاضر، شناسایی توانمندی­ های منشی خاصِّ نوجوانان ایرانی بود. روش: جامعه ­ی آماری این پژوهش شامل متخصصان حوزه­ ی کودک و نوجوان و نوجوانان شهر تهران بود که به شیوه ­ی غیراحتمالی و به صورت داوطلبانه در این پژوهش وارد شدند. برای جمع ­آوری داده­ ها از روش مصاحبه ­ی نیمه ساختاریافته و بحث در گروه ­های متمرکز استفاده شد. گروه متخصصان (شامل روان­شناسان، مشاوران و معلمان) ده نفر بود. گروه نوجوانان شامل دو گروه از نوجوانان کلاس نهمی (هفت دختر، شش پسر، میانگین سنی نوجوانان: 5/14سال) بود. داده­ها با روش تحلیل محتوا (محتوا محور)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته­ ها: متخصصان صفاتی مثبت مانند "زود یاد گرفتن مطالب"، "وفاداری" و "رازداری" را به عنوان ویژگی­ های خاص نوجوانان ایرانی برشمردند. در گروه نوجوانان، "حیا"، "غیرت" و "عفت" به عنوان توانمندی­ های خاص نوجوانان ایرانی مطرح شدند. نتیجه ­گیری: ویژگی­ های مطرح شده توسط متخصصان، نمی­ توانند به عنوان توانمندی منشی در نظر گرفته شوند؛ زیرا ملاک­ های ده گانه­ ی توانمندی منشی را ندارند؛ اما ویژگی ­های مطرح شده توسط نوجوانان ایرانی، یعنی "حیا"، "غیرت" و "عفت" برخی از این ملاک­ ها را دارا هستند و می­ توان اضافه شدن آن­ها به مجموعه­ی 24تایی توانمندی­ های منشی را پیشنهاد داد. این یافته­ ها در زمینه ­ی فرهنگ ایرانی مورد بحث قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Character strengths of Iranian adolescents

نویسندگان [English]

  • mahsa jabari 1
  • shahriar shahidi 2
  • mohammadali mazaheri 2
  • leily pabaghi 3
1 1. Ph.D. of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 2. Professor, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Family Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: Character strengths are one of the important issues in positive youth development. The purpose of this qualitative study was to investigate the special character strengths of Iranian adolescents. Method: The statistical population of the study consisted of child and adolescent’s specialists and adolescents of Tehran city who were entered this study non-randomly and voluntarily. The specialist group (including psychologists, counselors, and teachers) was ten people. Adolescents consisted of two groups of nine-grade students (seven girls, six boys, M age:14/5 years old). Data were analyzed using the content analysis method (concept-driven). Results: Specialists uttered positive traits such as “learning fast”, “loyalty”, and “keeping secrets” as Iranian adolescents’ specific character strengths. In the adolescents' group “purity”, “qeirat/gheirat”, and “chastity” were declared as special strengths of Iranian youths. Conclusion: Characteristics mentioned by specialists can’t be considered as character strengths because they don’t have the ten criteria of the character strength but characteristics mentioned by adolescents such as modesty/inhibition, zeal, and chastity have some of these criteria and the addition of these traits to the 24 character strengths could be offered. These findings were discussed in the context of Iranian culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adolescents
  • character strengths
  • positive psychology
اسدیان، صدیقه.، قطبی، ثریا.، و شعیری، محمدرضا. (1394). طراحی مقدماتی مدل حیا مبتنی بر برداشت از آیات قرآن و مقایسه­ی آن با روان­شناسی شرم. روانشناسی بالینی و شخصیت، 13(12)، 158-145. [پیوند]
پسندیده، عباس. (1396). روش مفهوم­شناختی موضوعات اخلاقی و کاربست آن در مفهوم حیا. اخلاق وحیانی، 5(2)، 96-67. [پیوند]
جباری، مهسا.، شهیدی، شهریار.، پناغی، لیلی.، و مظاهری، محمدعلی. (1398). مطالعه­ی کیفی تعریف توانمندی­های منشی نوجوانان در جامعه­ی ایرانی. فصلنامه­ی پژوهش در سلامت روانشناختی، 13(2)، 80-64. [پیوند]
جهانشاهی، محدثه.، و احمدی، خدابخش. (1397). بررسی اثربخشی آموزش حیا بر کاهش اعتیاد به اینترنت و رفتارهای پرخطر در دختران نوجوان. روان­شناسی فرهنگی، 2(1)، 14-1. [پیوند]
حسنی­راد، مرجان.، خدایاری­فرد، محمد.، و حجازی، الهه. (1399). طبقه­بندی توانمندی­ها و فضایل با تأکید بر فرهنگ. فصلنامه­ی روانشناسی، 24(4)، 394-371. [پیوند]
حسینی، محمد.، آقاگلزاده، فردوس.، زعفرانلو، عالیه.، و گلفام، ارسلان. (1396). وجهه در فرهنگ ایرانی: بررسی قوم­نگارانه­ی مفهوم آبرو. مجله­ی زبان­شناسی و گویش­های خراسان، 17، 152-121. [پیوند]
خادم­پیر، علی. (1394). خاستگاه، عوامل و آثار شرم و حیا در نگاه قرآن و حدیث. بصیرت و تربیت اسلامی، 12، 153-127. [پیوند]
خسروجردی، زهرا.، حیدری، محمود.، قنبری، سعید.، و پاکدامن، شهلا. (1399). بررسی ویژگی­های روان­سنجی سیاهه­ی ارزش­ها در عمل از مقیاس توانمندی­های نوجوانان. روان­شناسی کاربردی، 14(3)، 243-223. [پیوند]
دهخدا، علی­اکبر. (1377). لغت­نامه. تهران: دانشگاه تهران. [پیوند]
دهقان، رحیم. (1392). نقش زنانگی در مقوله­ی اخلاقی غیرت. اخلاق، 33، 64-52. [پیوند]
ذبیح­زاده، عباس. (1397). در رابطه با مفهوم­بندی فرهنگی حریم خصوصی در ارتباط درمانی بین روان­درمانگر و درمانجو. رساله­ی تخصصی دکتری، رشته­ی روان­شناسی بالینی، دانشکده­ی علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی. [پیوند]
رضاپور، زینب.، و گلی­زاده، پروین. (1396). بررسی و تحلیل مفهوم حیا در متون عرفانی با تأکید بر مشرب عرفانی بغداد و خراسان. مطالعات عرفانی، 25، 62-37. [پیوند]
شایگان، داریوش. (1391). آسیا در برابر غرب. تهران: امیرکبیر. [پیوند]
قاضی­مرادی، حسن. (1393). در ستایش شرم: جامعه­شناسی حسشرم در ایران. تهران: نشر اختران. [پیوند]
میرخانی، عزت السادات.، و صفایی، سعیده. (1393). جایگاه "عفت جنسی" در شریعت اسلامی و تأثیر آن بر تحکیم بنیان خانواده. زن و مطالعات خانواده، 6(24)، 147-125. [پیوند]
میری، مجتبی.، سبحانی­نیا، محمدرضا. (1394). انحراف در غیرت ورزی و پیامدهای آن در آموزه های اسلامی. اخلاق، 5(19)، 137-107. [پیوند]
References
Atari, M. (2018). Culture of honor. In V. Zeigler-Hill, & T. K. Shackelford (Eds.). Encyclopedia of personality and individual differences (pp. 1–4). Cham: Springer International Publishing. [Link]
Atari, M., Barbaro, N., Sela, Y., Shackelford, T. K., & Chegeni, R. (2017). The big five personality dimensions and mate retention behaviors in Iran. Personality and Individual Differences, 104, 286-290. [Link]
Atari, M., Barbaro, N., Shackelford, T. K., & Chegeni, R. (2017). Psychometric evaluation and cultural correlates of the mate retention inventory–short form (MRI-SF) in Iran. Evolutionary Psychology, 15(1), 1-11. [Link]
Atari, M., Graham, J., & Dehghani, M. (2020). Foundations of morality in Iran. Evolution and Human Behavior, 41, 367-384. [Link]
Atari, M., & Jamali, R. (2016). Dimensions of women’s mate preferences: Validation of a mate preference scale in Iran. Evolutionary Psychology, 14, 1-10. [link]
Blanca, M. J., Ferragut, M., Ortiz-Tallo, M. & Bendayan, R. (2018).Life satisfaction and character strengths in Spanish early adolescents. Journal of Happiness Studies19(5), 1247-1260. [Link]
Braun, V., & Clarke, V. (2006) Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research in Psychology3(2), 77-101. [Link]
Capielo, C., Mann, L., Nevels, B., & Delgado-Romero, E. (2014). Multicultural considerations in measurement and classification of positive psychology. In J. T. Pedrotti, & M. L. Edwards (Eds.), Perspectives on the intersection of multiculturalism and positive psychology (pp. 31-44). Dordrecht: Springer. [Link]
Freidlin, P., Littman-Ovadia, H., & Niemiec, R. M. (2017). Positive psychopathology: Social anxiety via character strengths underuse and overuse. Personality and Individual Differences, 108, 50-54. [Link]
Heintz, S., Kramm, C., & Ruch, W. (2019). A meta-analysis of gender differences in character strengths and age, nation, and measure as moderators. Journal of Positive Psychology, 14(1), I-I. [Link]
Henrich, J., Heine, S. J., & Norenzayan, A. (2010). The weirdest people in the world? Behavioral & Brain Sciences33, 61-83, 111-135. [Link]
Hsieh, H.-F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research15(9), 1277-1288. [Link]
Jabbari, M., Shahidi, S., Panaghi, L., Mazaheri, M. A., & Oberle, E. (2021). Examining the link between character strengths and positive and negative mental health indicators in Iranian adolescents. Journal of Psychoeducational Assessment. [Link]
Kabakci, O. F. (2019). Prediction of risky behaviors in adolescents: Effect of character strengths and being virtuous. European Journal of Educational Research, 8(2), 501-513. [Link]
Lomas, T. (2016). Towards a positive cross-cultural lexicography: Enriching our emotional landscape through 216 ‘untranslatable’ words pertaining to well-being. The Journal of Positive Psychology, 11, 546-558. [Link]
Magyar-Moe, J. L. (2014). Infusing multiculturalism and positive psychology in psychotherapy. In J. T. Pedrotti, & M. L. Edwards (Eds.), Perspectives on the intersection of multiculturalism and positive psychology (pp. 235-249). Dordrecht: Springer. [Link]
Malin, H., Liauw, I., & Damon, W. (2017). Purpose and Character Development in Early Adolescence. Journal of youth and adolescence46(6), 1200-1215. [Link]
Martínez-Martí, M. L., & Ruch, W. (2017). Character strengths predict resilience over and above positive affect, self-efficacy, optimism, social support, self-esteem, and life satisfaction, The Journal of Positive Psychology, 12(2), 110-119. [Link]
McCammon, S. L. (2012). Systems of care as asset-building communities: Implementing strengths-based planning and positive youth development. American Journal of Community Psychology, 49(3-4), 556-565. [Link]
Niemiec, R. M. (2018). Character strengths interventions: A field guide for practitioners. Canada: Hogrefe Publishing. [Link]
Park, N. (2004). Character strengths and positive youth development. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 591, 40-54. [Link]
Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and classification. Washington, DC: American Psychological Association. [Link]
Plessis, G. A., & de Bruin, G. P. (2015). Using Rasch modelling to examine the international personality item pool (IPIP) values in action (VIA) measure of character strengths. Journal of Psychology in Africa, 25(6), 512-521. [Link]
Plessis, G. A., Saccaggi, C. F., & Bruin, G. P. (2015). Cross-cultural differences in the character strength of citizenship in South Africa. Psychology in Society, 48, 22-44. [Link]
Rashid, T. (2012, May). The role of positive psychology in maximizing human potential. Presentation at the Diversity Roundtable, Toronto, Ontario, Canada. [Link]
Razavi, P., Shaban-Azad, H., & Srivastava, S. (2020). Gheirat as a complex emotional reaction to relational boundary violations. [Link]
Salmela, M., & Uusiautti, S. (2015). A positive psychological viewpoint for success at school – 10 characteristic strengths of the Finnish high-achieving students. High Ability Studies, 26(1), 117-137. [Link]
Schulz, J., Bahrami-Rad, D., Beauchamp, J., & Henrich, J. (2018). The origins of WEIRD psychology. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3201031 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3201031 [Link]
Shek, D. T., Dou, D., Zhu, X., & Chai, W. (2019). Positive youth development: current perspectives. Adolescent health, medicine and therapeutics10, 131-141. [Link]
Srivastava, S. (2020). Personality structure: Who cares? European Journal of Personality. https://doi.org/10.31234/osf.io/dvb4n Retrieved from. [Link]
Tang, X., Li, Y., Duan, W., Mu, W., & Cheng, X. (2019). Character strengths lead to satisfactory educational outcomes through strength use: A longitudinal analysis. Frontiers in psychology10, 1829. [Link]
Wagner, L., & Gander, F., Proyer, R., & Ruch, W. (2019). Character strengths and PERMA: Investigating the relationships of character strengths with a multidimensional framework of well-being. Applied Research in Quality of Life. [Link]
Wagner, L., Holenstein, M., Wepf, H., & Ruch, W. (2020). Character strengths are related to students’ achievement, flow experiences, and enjoyment in teacher-centered learning, individual, and group work beyond cognitive ability. Frontiers in Psychology, 11, 1324. [Link]