رابطة توانمندی‌های منش، تناسب شغلی و مشغولیت شغلی با بهزیستی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشگاه علامه طباطبائی، گروه روانسنجی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه توانمندی‌های منش، تناسب شغلی و مشغولیت شغلی با بهزیستی سازمانی در کارکنان سازمان تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ صورت گرفت. روش:  طرح پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی با استفاده از مدل معادلات ساختاری بود. شرکت‌کنندگان این پژوهش 312 نفر از کارکنان شاغل در ادارة کل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ و شعب تابعه آن در سال 1399 بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های شکوفایی در محل کار کرن (2014)، مقیاس تناسب شغلی احمدی (1394)، فضیلت‌های دخیل در عمل پترسون و سلیگمن (2004) و مشغولیت شغلی کانونگو (1982) پاسخ دادند. در مجموع 312 پرسشنامة قابل استفاده دریافت شد. ارزیابی داده‌ها با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی انجام شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل داده‌های به دست آمده نشان داد مدل پیشنهادی از برازش مناسبی برخوردار است (0.733 GOF=). برای رابطة غیر مستقیم بین دو متغیر بهزیستی سازمانی و توانمندی‌های منش با میانجی‌گری مشغولیت شغلی مقدار 3.543 t= و 0.05P= و برای رابطة غیرمستقیم بین دو متغیر بهزیستی سازمانی و تناسب شغلی با میانجی‌گری مشغولیت شغلی ‌3.137 t= و 0.05P= به دست آمد. نتیجه‌گیری: بر اساس این یافته‌ها پیشنهاد می‌شود با توجه به رابطة متغیرهای مطالعه شده در این پژوهش، تدوین برنامه‌هایی برای پرورش توانمندی‌های منش و همچنین توجه به تناسب شغلی در هنگام جذب و بکار گیری افراد در مشاغل مختلف، مد نظر سازمان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Character Strengths, Person-Job Fit and Job Involvement with Organizational Well-Being in Social Security

نویسندگان [English]

  • mahnaz moradi 1
  • mahdi khanjani 2
  • mohammad asgari 3
چکیده [English]

Aim: This study was conducted to determine the relationship between character strengths, person-job fit and job involvement with organizational well-being in west Tehran social security employees. Methods: The research method was correlation and statistical population was 1400 employees of west Tehran Social Security Organization and its branches. The sample size was 312 employees which were selected by random cluster sampling. Tools used for this study were Kanungo’s job involvement questionnaire (1982), workplace Perma profiler by Kern (2014), via character strengths questionnaire by Peterson and Seligman (2004) and person job fit questionnaire by Ahmadi (2015). Data from 312 questionnaires were analysed using structural equations with partial least squares method in Smart Pls software. Findings: Calculation and analysis of fitness indicators using Smart-PLS software, confirmed adaptation of conceptual framework and empirical data. The conceptual model was validated by Goodness of Fit index (GOF=0.733). The results also showed that character strengths, person job fit, job involvement and organizational well-being are related and job involvement played a mediating role in the relationship(p=0.001 , t= 3.137, t=3.543). Conclusion: Fostering and encouraging using of character strengths by employees alongside with applying person job fit concept in hiring and task assigning in organization, can lead to higher organizational well-being and positive outcomes for both organization and employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Well-Being
  • Person-Job Fit
  • Character Strengths
  • Flourish
  • Work Engagement
Bakker, A. B. (2011). An evidence-based model of work engagement. Current Directions in Psychological Science, 20(4), 265–269. [link]
Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2008). Towards a model of work engagement.      Career Development International, 13(3), 209–223. [link]
Bakker, A. B., Hetland, J., Olsen, O. K., & Espevik, R. (2019). Daily strengths use and employee well-being: The moderating role of personality. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 92(1), 144–168. [link]
Bakker, A. B., & Oerlemans, W. G. M. (2011). Subjective well-being in organizations Job crafting View project Job Demands-Resources theory View project. The Oxford Handbook of Positive Organizational Scholarship, (January 2011), 178–189. [link]
Bakker, A. B., & Schaufeli, W. B. (2008). Positive organizational behavior: Engaged employees in flourishing organizations. Journal of Organizational Behavior, 29(2), 147–154. [link]
Bryson, A., Forth, J., & Stokes, L. (2017). Does employees’ subjective well-being affect workplace performance? Human Relations, 70(8), 1017–1037. [link]
Butler, J., & Kern, M. L. (2016). The PERMA-Profiler: A brief multidimensional measure of flourishing. International Journal of Wellbeing, 6(3), 1–48. [link]
Cartwright, S., & Cooper, C. L. (2009). The Oxford Handbook of Organizational Well-being. [link]
Deniz, N., Noyan, A., & Ertosun, Ö. G. (2015). Linking Person-job Fit to Job Stress: The Mediating Effect of Perceived Person-organization Fit. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 207, 369–376. [link]
Di Fabio, A., & Kenny, M. E. (2019). Resources for enhancing employee and organizational well-being beyond personality traits: The promise of Emotional Intelligence and Positive Relational Management. Personality and Individual Differences, 151. [link]
Diener, E., Wirtz, D., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D. won, Oishi, S., & Biswas-Diener, R. (2010). New well-being measures: Short scales to assess flourishing and positive and negative feelings. Social Indicators Research, 97(2), 143–156. [link]
Dubreuil, P., & Forest, J. (2017). Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life: A strengths-based leadership approach to optimal functioning at work. [link]
Dubreuil, P., Forest, J., Gillet, N., Fernet, C., Thibault-Landry, A., Crevier-Braud, L., & Girouard, S. (2016). Facilitating well-being and Performance through the Development of Strengths at Work: Results from an Intervention Program. International Journal of Applied Positive Psychology, 1(1–3), 1–19. [link]
Goodman, F. R., Disabato, D. J., Kashdan, T. B., & Kauffman, S. B. (2018). Measuring well-being: A comparison of subjective well-being and PERMA. Journal of Positive Psychology, 13(4), 321–332. [link]
Harzer, C. (2020). Fostering character strengths to promote thriving and flourishing in organizationsCharakterstärken als Ansatzpunkt zur Förderung des persönlichen Wachstums in Organisationen. Organisationsberatung, Supervision, Coaching. [link]
Harzer, C., Mubashar, T., & Dubreuil, P. (2017). Character strengths and strength-related person-job fit as predictors of work-related well-being, job performance, and workplace deviance. [link]
Harzer, C., & Ruch, W. (2015). The relationships of character strengths with coping, work-related stress, and job satisfaction. Frontiers in Psychology, 6. [link]
Harzer, C., & Ruch, W. (2013). The Application of Signature Character Strengths and Positive Experiences at Work. Journal of Happiness Studies, 14(3), 965–983. [link]
Huang, W., Yuan, C., & Li, M. (2019). Person–Job Fit and Innovation Behavior: Roles of Job Involvement and Career Commitment. Frontiers in Psychology, 10. [link]
Huppert, F. A. (2009). Psychological Well-being: Evidence Regarding its Causes and Consequences. Applied Psychology: Health and Well-Being, 1(2), 137–164. [link]
Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of Management Journal, 33(4), 692–724. [link]
Kern, M. L. (2014). The Workplace PERMA Profiler. [link]
Kanungo, R. N. (1982). Measurement of job and work involvement. Journal of Applied Psychology, 67(3), 341–349 [link]
Keyes, C. L. M. (2005). Mental illness and/or mental health? Investigating axioms of the complete state model of health. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73(3), 539–548. [link]
Keyes, C. L. M. (2002). The mental health continuum: From languishing to flourishing in life. Journal of Health and Social Behavior, 43(2), 207–222. [link]
Kristof-Brown, A., & Guay, R. P. (2011). Person–environment fit. In APA Handbooks in Psychology®. APA handbook of industrial and organizational psychology, Vol 3: Maintaining, expanding, and contracting the organization. (pp. 3–50). [link]
Lavy, S., & Littman-Ovadia, H. (2017). My Better Self: Using Strengths at Work and Work Productivity, Organizational Citizenship Behavior, and Satisfaction. Journal of Career Development, 44(2), 95–109. [link]
Littman-Ovadia, H., & Steger, M. (2010). Character strengths and well-being among volunteers and employees: Toward an integrative model. The Journal of Positive Psychology, 5(6), 419–430.  [link]
Lodahl, T. M., & Kejnar, M. (1965). The definition and measurement of job involvement. Journal of Applied Psychology, Vol. 49, pp. 24–33. [link]
Lu, C. qin, Wang, H. jiang, Lu, J. jing, Du, D. yang, & Bakker, A. B. (2014). Does work engagement increase person-job fit? The role of job crafting and job insecurity. Journal of Vocational Behavior, 84(2), 142–152. [link]
Martínez-Martí, M. L., & Ruch, W. (2014). Character strengths and well-being across the life span: Data from a representative sample of German-speaking adults living in Switzerland. Frontiers in Psychology, 5(NOV). [link]
Meyers, M. C., & van Woerkom, M. (2017). Effects of a Strengths Intervention on General and Work-Related Well-Being: The Mediating Role of Positive Affect. Journal of Happiness Studies, 18(3), 671–689. [link]
Meyers, M. C., Adams, B. G., Sekaja, L., Buzea, C., Cazan, A.-M., Gotea, M., … van Woerkom, M. (2019). Perceived Organizational Support for the Use of Employees’ Strengths and Employee Well-Being: A Cross-Country Comparison. Journal of Happiness Studies, 20(6), 1825–1841. [link]
Miglianico, M., Dubreuil, P., Miquelon, P., Bakker, A. B., & Martin-Krumm, C. (2020). Strength Use in the Workplace: A Literature Review. Journal of Happiness Studies, 21(2), 737–764. [link]
Mulki, J., Jaramillo, F., & Locander, W. (2006). Emotional exhaustion and organizational deviance: Can the right job and a leader’s style make a difference? Journal of Business Research, 59, 1222–1230. [link]
Park, N., Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Strengths of Character and Well-Being. Journal of Social and Clinical Psychology, 23(5), 603–619. [link]
Rautenbach, C.-L. (2015). Flourishing of employees in a fast moving consumable goods environment. (November). [link]
Scroggins, W. A. (2008). The relationship between employee fit perceptions, job performance, and retention: Implications of perceived fit. Employee Responsibilities and Rights Journal, 20(1), 57–71. [link]
Seligman, M. (2011). Flourish: A New Understanding of Life’s Greatest Goals - and What It Takes to Reach Them. Free Press. [link]
Sonnentag, S. (2015). Wellbeing and Burnout in the Workplace: Organizational Causes and Consequences. In International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition (Second Edi, Vol. 25). [link]
Torri, P., & Toniolo, E. (n.d.). [Organizational wellbeing: challenge and future foundation]. Giornale Italiano Di Medicina Del Lavoro Ed Ergonomia, 32(3), 363–367. Retrieved from [link]
van Woerkom, M., Oerlemans, W., & Bakker, A. B. (2016). Strengths use and work engagement: a weekly diary study. European Journal of Work and Organizational Psychology, 25(3), 384–397. [link]
Wagner, L., Gander, F., Proyer, R. T., & Ruch, W. (2019). Character Strengths and PERMA: Investigating the Relationships of Character Strengths with a Multidimensional Framework of Well-Being. Applied Research in Quality of Life. [link]