دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 58، تیر 1400، صفحه 344-171