دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 58، تابستان 1400، صفحه 343-171