خودپنداره و تنظیم فاصلة بینافردی در روابط نزدیک: مطالعه‌ای با آزمون فاصلة بینافردی مطبوع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه آموزشی روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف: تنظیم فاصلة بینافردی در برهم­ کنش ­های اجتماعی یک مؤلفة اساسی در کیفیت روابط نزدیک انسان­ ها است. این فاصله در وضعیت­ های روان­ شناختی و افراد مختلف به شیوه­ های متفاوتی تنظیم می­ گردد. هدف از مطالعة حاضر بررسی فاصلة بینافردی مطبوع در افراد واجد خودپندارة مثبت و منفی بود. روش: در این مطالعه 47 دانشجوی واجد خودپندارة مثبت با 47 دانشجوی واجد خودپندارة منفی در انتخاب فاصلة بینافردی مطبوع هنگام مواجهه با شخصیت­ های مادر، شریک عاطفی، دوست صمیمی، تصویر خود در کودکی، تصویر خود در زمان حال، فروشنده، و دزد مورد مقایسه قرار گرفتند. کلیة شرکت­ کنندگان به نسخة اصلاح ­شده و کامپیوتری آزمون فاصلة بینافردی مطبوع در دو حالت منفعل (وقتی دیگران به آن­ها نزدیک می ­شوند) و فعال (وقتی خودشان به دیگری نزدیک می­ شوند) پاسخ دادند. یافته­ ها: نتایج تحلیل واریانس با اندازه­ های مکرر نشان داد که گروه واجد خودپندارة منفی به­طور معناداری فاصلة بینافردی بزرگ­تری را در قیاس با گروه واجد خودپندارة مثبت حین مواجهه با تمامی شخصیت ­ها (به­جز فروشنده و دزد) انتخاب کردند. نتیجه­ گیری: نتایج این مطالعه ضمن تأکید بر نقش از خودبیگانگی در تنظیم فاصلة بینافردی با دیگران، در چهارچوب نظریه­ های روابط موضوعی و دلبستگی مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Self-concept and Regulation of Interpersonal Distance in Close Relationships: A Study with Comfortable Interpersonal Distance Test

نویسندگان [English]

  • Mostafa Abdvali 1
  • Abbas Zabihzadeh 2
2 Assistant Professor, Departman of Psyhology, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Aim: Physical distance regulation in interpersonal interactions is a key component of the quality of close relationships. This distance is regulated differently in various individuals and psychological states. The aim of this study was the study of comfortable interpersonal distance in individuals with negative and positive self-concept. Method: In this study we compared 47 students with positive self-concept with 47 students with negative self-concept in terms of the comfortable interpersonal distance when facing different protagonists (including mother, love partner, close friend, childhood self-image and current self-image as significant others, as well as salesperson and thief). All participants in both groups completed modified computerized version of the comfortable interpersonal distance (CID) task in both the passive mode (when protagonists approached them) and the active mode (when they approached protagonists). We asked participants to determine the point at which they felt uncomfortable. Results: The results of repeated measures MANOVA showed the negative self-concept group preferred a significantly larger interpersonal distance than the positive self-concept group with all protagonists except the salesperson and thief. Conclusion: The results of this study, while emphasizing the role of self-alienation in regulating interpersonal distance with others, were discussed in the framework of object relations and attachment theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self
  • Self-concept
  • Significant others
  • Interpersonal distance
  • Close relationships
ذبیح­زاده، عباس. (1397). مفهوم­بندی فرهنگی حریم خصوصی در ارتباط درمانی بین روان­درمانگر و درمانجو. رسالة دکتری روان­شناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدة علوم تربیتی و روان­شناسی. [پیوند]
عبدولی، مصطفی. (1398). فاصلة بینافردی مطبوع در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی. پایان­نامة کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدة علوم تربیتی و روان­شناسی. [پیوند]
فرح بیجاری، اعظم.، پیوسته­گر، مهرانگیز.، و ظریف جلالی، زهرا. (1392). مقایسة ابعاد خودپنداره و سازگاری در افراد خودشیفتة سازگار و ناسازگار. مطالعات روان­شناختی، (4)9، 127-99. [پیوند]
مظاهری، محمدعلی.، ملکی، قیصر.، و ذبیح­زاده، عباس. (1391). بررسی رابطة بین نام شخصی افراد و حرمت خود و خودپندارة آن­ها. فصلنامة روان­شناسی کاربردی، 22، 72-59. [پیوند]
نیکدل، فریبرز.، دهقان، مریم.، و نوشادی، ناصر. (1396). نقش واسطه­ای استدلال اخلاقی در رابطة خودپنداره و فراشناخت اخلاقی با رفتار اخلاقی دانش­آموزان دبیرستانی. فصلنامة روان­شناسی تربیتی، 46، 143-123. [پیوند]
Abdevali, M., Mazaheri, M. A., Besharat, M. A., Zabihzadeh, A., & Green, J. D. (2021). Borderline Personality Disorder and larger comfortable interpersonal distance in close relationships. Personality & Individual Diffrencess. (Inpress). [Link]
Akbarian, H., Mazaheri, M. A., Zabihzadeh, A., & Green, J. D. (2020). Attachment-related anxiety and avoidance and regulation of interpersonal distance in close relationships. Current Psychology, 234, 1-7. [Link]
Bowlby, J. (1988). A secure base: Parent-child attachment and healthy human development. New York, NY, US: Basic Books. [Link]
Caligor, E., Kernberg, O. F., Clarkin, J. F., & Yeomans, F. E. (2018). Psychodynamic therapy for personality pathology: Treating self and interpersonal functioning. American Psychiatric Pub. [Link]
Duke, M. P., & Nowicki, S. (1972). A new measure and social-learning model for interpersonal distance. Journal of Experimental Research in Personality, 6(3), 119–132. [Link]
Fineberg, S. K., Leavitt, J., Landry, C. D., Neustadter, E. S., Lesser, R. E., Stahl, D. S., ... & Corlett, P. R. (2018). Individuals with Borderline Personality Disorder show larger preferred social distance in live dyadic interactions. Psychiatry research260, 384-390. [Link]
Hall, E. T. (1966). The hidden dimension. New York, NY: Doubleday. [Link]
Hayduk, L. A. (1983). Personal space: Where we now stand. Psychological bulletin94(2), 293-300. [Link]
Kawamoto, T. (2020). The moderating role of attachment style on the relationship between self-concept clarity and self-esteem. Personality and Individual Differences152, 109604. [Link]
Layden, E. A., Cacioppo, J. T., & Cacioppo, S. (2018). Loneliness predicts a preference for larger interpersonal distance within intimate space. PloS one13(9), e0203491. [Link]
Lloyd, D. M. (2009). The space between us: A neurophilosophical framework for the investigation of human interpersonal space. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 33(3), 297-304. [Link]
Maier, A., Gieling, C., Heinen-Ludwig, L., Stefan, V., Schultz, J., Güntürkün, O., ... & Scheele, D. (2020). Association of childhood maltreatment with interpersonal distance and social touch preferences in adulthood. American journal of psychiatry177(1), 37-46. [Link]
Nandrino, J. L., Ducro, C., Iachini, T., & Coello, Y. (2017). Perception of peripersonal and interpersonal space in patients with restrictive‐type anorexia. European Eating Disorders Review25(3), 179-187. [Link]
Nechamkin, Y., Salganik, I., Modai, I., & Ponizovsky, A. M. (2003). Interpersonal distance in schizophrenic patients: relationship to negative syndrome. International Journal of Social Psychiatry, 49(3), 166-174. [Link]
Perry, A., Nichiporuk, N., & Knight, R. T. (2016). Where does one stand: a biological account of preferred interpersonal distance. Social cognitive and affective neuroscience11(2), 317-326. [Link]
Rinn, A. N., & Cunningham, L. G. (2008). Using self-concept instruments with Highability college students: reliability and validity evidence. Gifted Child Quarterly, 52(3): 232-242. [Link]
Sawada, Y. (2003). Blood pressure and heart rate responses to an intrusion on personal space. Japanese Psychological Research, 45(2), 115-121. [Link]
Welsch, R., von Castell, C., & Hecht, H. (2020). Interpersonal distance regulation and approach-avoidance reactions are altered in psychopathy. Clinical Psychological Science, 8(2), 211-225. [Link]