تجربة زیستة دانشجویان دربارة یادگیری آنلاین در دوران اپیدمی بیماری کوید 19: یک تحلیل پدیدارشناختی تفسیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Shahid Beheshti University

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تحلیل پدیدارشناختی تفسیری روشی است که با استفاده از آن می‌توان دریافت مشارکت­کنندگان دنیای خود را چگونه درک کرده و تجارب خاص برای آن‌ها چه معنایی دارد. بر این اساس، محققان در مطالعة حاضر کوشیدند تا تجربة زیستة دانشجویان را دربارة یادگیری از طریق آموزش مجازی در دوران اپیدمی بیماری کوید 19 تحلیل کنند. بدین منظور از بین دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تا حد رسیدن به اشباع اطلاعاتی، 27 دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد انتخاب و به صورت مجازی با آن‌ها مصاحبه شد. داده‌های پژوهش حاضر از طریق انجام مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساخت یافته به­صورت فردی و به شکل آنلاین جمع‌آوری شد. داده­های موجود با استفاده از روش کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از تحلیل داده­های به دست آمده سه مضمون اصلی شامل احساس کفایت و شایستگی، خودمختاری و خودراهبری، و ارتباط استخراج شدند. افزون بر این، نتایج نشان داد که خرده‌مضامین ذیل هر یک از مضامین اصلی شامل نوع تکلیف، مشارکت، ارزشیابی، حمایت اجتماعی، زمان، اسنادهای علّی، باورهای خودکارآمدی، آمایه‌های ذهنی، هیجانات و مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلم بودند. به­طور کلی، نتایج مطالعة حاضر همسو با آموزه‌های نظریة خودتعیین‌گری نشان می‌دهد که هر چند در متن استفاده از آموزش مجازی تجربة برخی محدودیت‌ها گریزناپذیر است، اما بر اساس دیدگاه دانشجویان تسهیل شرایط لازم برای تأمین نیازهای روان‌شناختی بنیادین آن‌ها در حفاظت از پویایی حیات علمی آن‌ها از نقش تعیین کننده‌ای برخوردار است. دربارة استلزامات کاربردی پژوهش حاضر با تأکید بر ضرورت توسعة سبک‌های تدریس مشوق و حمایتگر پاسخ به نیازهای روان­شناختی دانشجویان بحث شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Students' Lived Experience of Online Learning during the COVID-19 Disease: An Interpretative Phenomenological Analysis

نویسندگان [English]

  • Omid Shokri 1
  • fateme rashidipour 2
  • muhammad sharifi 2
1 Shahid Beheshti University
2 shahid beheshti university
چکیده [English]

Interpretative phenomenological analysis is an approach offering insights into how participants make sense of their individuality and their social world and what specific events and experiences mean to them. Accordingly, researchers in the present study analyzed university students’ lived experience of virtual learning during the Coronavirus pandemic. For this purpose, 27 undergraduate and graduate students of Shahid Beheshti University were selected up to data saturation point and data were collected through online in-depth semi-structured individual interviews. After recording and rewriting the interviews, the available data were analyzed by the application of Colaizzi’s method. Three major themes were extracted from the analysis, including the feeling of adequacy and competence, autonomy and self-direction, and relatedness. In addition, based on the results, subthemes of the aforementioned major themes were as follows: task types, participation, evaluation, social support, time, causal attributions, self-efficacy beliefs, mental sets, emotions, and teacher ethics components. In general, the findings, in line with the principles of self-determination theory, showed that although facing some limitations is inevitable in the context of virtual learning, to the university students, facilitating the necessary conditions for them to meet their basic psychological needs plays an important role. Practical implications of this study were discussed by emphasizing the need to develop incentive and supportive teaching styles in response to students' psychological needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interpretative phenomenological analysis
  • virtual (online) learning
  • university students
  • COVID-19 disease
  • lived experience
Al Mamun, M. A., Lawrie, G., & Wright, T. (2020). Instructional design of scaffolded online learning modules for self-directed and inquiry-based learning environments. Computers & Education, 144, 103-110.
Aelterman, N., Vansteenkiste, M., Haerens, L., Soenens, B., Fontaine, J. R. J., & Reeve, J. (2019). Toward an integrative and fine-grained insight in motivating and demotivating teaching styles: The merits of a circumplex approach. Educational Psychology, 111(3), 497–521.
Barrable, A., & Arvanitis, A. (2019). Flourishing in the forest: Looking at Forest School through a self-determination theory lens. Journal of Outdoor and Environmental Education, 22, 39-55.
Cao, W., Fang, Z., Hou, G., Han, M., Xu, X., Dong, J., & Zheng, J. (2020). The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. Psychiatry research, 112934.
Creswell, J. W. (2013). Educational research: Planning, conducting, and evaluating. W. Ross MacDonald School Resource Services Library.
Cheon, S. H., Reeve, J., Lee, Y., & Lee, J. (2018). Why autonomy-supportive interventions work: Explaining the professional development of teachers’ motivating style. Teaching and Teacher Education, 69, 43–51.
Davies, J., & Graff, M. (2005). Performance in e-learning: Online participation and student grades. British Journal of Educational Technology, 36(4), 657–663.
Gilbert, J., Morton, S., & Rowley, J. (2007). E-Learning: The student experience. British Journal of Educational Technology, 38(4), 560–573.
Guay, F., Valois, P., Falardeau, É., & Lessard, V. (2016). Examining the effects of a professional development program on teachers' pedagogical practices and students' motivational resources and achievement in written French. Learning and Individual Differences, 45, 291–298.
Huang, H. (2002). Toward constructivism for adult learners in online learning environments. British Journal of Educational Technology, 33(1), 27–37.
Jang, H. R. (2019). Teachers' intrinsic vs. extrinsic instructional goals predict their classroom motivating styles. Learning and Instruction, 60(1), 286–300.
Maguire, M., & Delahunt, B. (2017). Doing a thematic analysis: A practical, step-by-step guide for learning and teaching scholars. AISHE-J: The All Ireland Journal of Teaching and Learning in Higher Education9(3).3351-33514.
Montero, S. C., & Suhonen, J. (2014). Emotion analysis meets learning analytics: Online learner profiling beyond numerical data. In Proceedings of the 14th Koli calling international conference on computing education research, 165–169.
McGilvray, K. C. (2014). An analysis of student preparedness factors that aid in satisfaction and retention in online courses and programmes. Unpublished PhD thesis, University of Toledo.
McKernan, B., Martey, R. M., Stromer-Galley, J., Kenski, K., Clegg, B. A., Folkestad, J. E., ... Strzalkowski, T. (2015). We don’t need no stinkin’ badges: The impact of reward features and feeling rewarded in educational games. Computers in Human Behavior, 45, 299–306.
Nazir, J. (2016). Using phenomenology to conduct environmental education research: Experience and issues. The Journal of Environmental Education, 47(3), 179-190.
Patall, E. A., & Zambrano, J. (2019). Facilitating student outcomes by supporting autonomy: Implications for practice and policy. Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences, 6(2), 115–122.
Peters, D., Calvo, R. A., & Ryan, R. M. (2018). Designing for motivation, engagement and wellbeing in digital experience. Frontiers in Psychology, 9, 797-804.
Rigby, C. S. (2014). Gamification and motivation. In S. P. Walz, & S. Deterding (Eds.). The gameful world: Approaches, issues, applications (pp. 113–138). Cambridge, MA: MIT  Press.
Ryan, R. M., & Brown, K. W. (2005). Legislating competence: The motivational impact of high stakes testing as an educational reform. In A. J. Elliot, & C. S. Dweck (Eds.). Handbook of competence (pp. 354–374). New York: Guilford Press.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. New York, NY: Guilford Publishing.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2019). Brick by brick: The origins, development, and future of self- determination theory. In A. J. Elliot (Vol. Ed.), Advances in motivation science. 6. Advances in motivation science (pp. 111–156). Cambridge, MA: Elsevier Inc.
Ryan, M., R.  & Deci, E. L. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. Contemporary Educational Psychology, 8, 101860.
Ryan, R. M., & Rigby, C. S. (2019). Motivational foundations of game-based learning. In J. L. Plass, R. E. Mayer, & B. D. Homer (Eds.). Handbook of game-based learning (pp. 153–176). Cambridge, MA: The MIT Press.
Ryan, R. M., Ryan, W. S., Di Domenico, S. I., & Deci, E. L. (2019). The nature and the conditions of human autonomy and flourishing: Self-determination theory and basic psychological needs. In R. M. Ryan (Ed.). The Oxford handbook of human motivation (pp. 89–110). (2nd ed.). New York, NY: Oxford University Press.
Pritchard, A., & Woollard, J. (2010). Psychology for the classroom: Constructivism and social learning. Oxon: Routledge.
Rovai, A. P., & Wighting, M. J. (2005). Feelings of alienation and community among higher education students in a virtual classroom. Internet and Higher Education, 8, 97–110.
Schell, G. P., & Janicki, T. J. (2013). Online course pedagogy and the constructivist learning model. Journal of the Southern Association for Information Systems, 1(1), 10-16.
Shea, P. (2006). A study of students’ sense of learning community in online environments. Journal of Asynchronous Learning Networks, 10(1), 35–44.
Smith, J. A., Flowers, P., & Larkin, M. (2009). Interpretative phenomenological analysis. Theory method and research. London: SAGE publication.
Smith, J. A., & Osborne, M. (2008). Interpretative phenomenological analysis. In J. A. Smith (Ed.), Qualitative psychology. A practical guide to research methods. London: SAGE.
Summa, M., & Giuffrida, P. (2013). Naturalism and subjectivity. Metodo International Studies in Phenomenology and Philosophy, 1(2), 15-23.
Symeonides, R., & Childs, C. (2015). The personal experience of online learning: An interpretative phenomenological analysis. Computers in Human Behavior, 51, 539–545.
Wang, C., Fang, T., & Gu, Y. (2020). Learning performance and behavioral patterns of online collaborative learning: Impact of cognitive load and affordances of different multimedia. Computers & Education, 143, 103683.
Wang, C., Hsu, H. C. K., Bonem, E. M., Moss, J. D., Yu, S., Nelson, D. B., & Levesque-Bristol, C. (2019). Need satisfaction and need dissatisfaction: A comparative study of online and face-to-face learning contexts. Computers in Human Behavior, 95, 114-125.
Wang, C. K. G. Liu, W. C., Kee,Y. H., & Chian, L. K. (2019). Competence, autonomy, and relatedness in the classroom: understanding students’ motivational processes using the self-determination theory. Heliyon, 5, 119-126.
Wilson, K. E., Martinez, M., Mills, C., D'Mello, S., Smilek, D., & Risko, E. F. (2018). Instructor presence effect: Liking does not always lead to learning. Computers & Education, 122, 205-220.