تجربة زیستة دانشجویان دربارة یادگیری آنلاین در دوران اپیدمی بیماری کوید 19: یک تحلیل پدیدارشناختی تفسیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Shahid Beheshti University

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تحلیل پدیدارشناختی تفسیری روشی است که با استفاده از آن می‌توان دریافت مشارکت­کنندگان دنیای خود را چگونه درک کرده و تجارب خاص برای آن‌ها چه معنایی دارد. بر این اساس، محققان در مطالعة حاضر کوشیدند تا تجربة زیستة دانشجویان را دربارة یادگیری از طریق آموزش مجازی در دوران اپیدمی بیماری کوید 19 تحلیل کنند. بدین منظور از بین دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تا حد رسیدن به اشباع اطلاعاتی، 27 دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد انتخاب و به صورت مجازی با آن‌ها مصاحبه شد. داده‌های پژوهش حاضر از طریق انجام مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساخت یافته به­صورت فردی و به شکل آنلاین جمع‌آوری شد. داده­های موجود با استفاده از روش کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از تحلیل داده­های به دست آمده سه مضمون اصلی شامل احساس کفایت و شایستگی، خودمختاری و خودراهبری، و ارتباط استخراج شدند. افزون بر این، نتایج نشان داد که خرده‌مضامین ذیل هر یک از مضامین اصلی شامل نوع تکلیف، مشارکت، ارزشیابی، حمایت اجتماعی، زمان، اسنادهای علّی، باورهای خودکارآمدی، آمایه‌های ذهنی، هیجانات و مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلم بودند. به­طور کلی، نتایج مطالعة حاضر همسو با آموزه‌های نظریة خودتعیین‌گری نشان می‌دهد که هر چند در متن استفاده از آموزش مجازی تجربة برخی محدودیت‌ها گریزناپذیر است، اما بر اساس دیدگاه دانشجویان تسهیل شرایط لازم برای تأمین نیازهای روان‌شناختی بنیادین آن‌ها در حفاظت از پویایی حیات علمی آن‌ها از نقش تعیین کننده‌ای برخوردار است. دربارة استلزامات کاربردی پژوهش حاضر با تأکید بر ضرورت توسعة سبک‌های تدریس مشوق و حمایتگر پاسخ به نیازهای روان­شناختی دانشجویان بحث شد.

کلیدواژه‌ها