دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-172 

مقاله پژوهشی

1. تغییرات ارتباطات عملکردی قشر حدقه ای پیشانی مغز در اختلال بی خوابی مزمن

صفحه 28-9

10.29252/apsy.14.2.9

ریحانه احمدی؛ سما رحیمی جعفری؛ معصومه رستم پور؛ خدیجه نوری؛ حبیب الله خزایی؛ مسعود طهماسیان