دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 55، مهر 1399، صفحه 336-173 

مقاله پژوهشی

معنای زندگی چیست و تکوین آن چگونه است؟ یک مطالعۀ کیفی بر روی دانشجویان ایرانی

صفحه 199-173

10.52547/apsy.2021.216376.0

عادله صمیمی بهبهانی؛ شهریار شهیدی؛ لیلی پناغی؛ فاطمه باقریان؛ محسن دهقانی