کشف و توضیح روند دلزدگی زناشویی در بین زنان متأهل: یک نمونه نظریة زمینه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 استادیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

3 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

هدف: هدف از مطالعة حاضر،کشف و توضیح روند دلزدگی زناشویی از طریق نظریة زمینه ­ای در بین زنان متأهل بود. این مطالعه با توجه به دیدگاه ساختارگرایی اجتماعی که از سوی چارمز (2014) مطرح گردید، انجام شد. روش: جامعة پژوهش شامل زنان متأهل دلزده بود که به شکل هدف­مند از نوع متجانس انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبة نیمه­ ساختاریافته بود که با زنان مبتلا به دلزدگی انجام شد. مدت زمان هر مصاحبه بین 60 الی 120 دقیقه بود. یافته‌ها: داده­ های گردآوری­ شده به روش چارمز (2014) در سه مرحلة کدبندی اولیه، کدبندی محوری، و طبقه­ بندی نهایی تحلیل شدند و سپس دو طبقه از یافته ­ها آشکار شد که عبارت بودند از: (1) چرایی دلزدگی که شامل علل قبل از ازدواج، حین ازدواج، و پس از ازدواج می­شد و (2) چگونگی کنار آمدن با دلزدگی که سازوکارهای سازگارانه و سازوکارهای سازشکارانه را در برمی ­گرفت. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، این نظریة زمینه ­ای در یکپارچگی روند تجربة دلزدگی مؤثر است و می ­تواند در بازتعریف این واژه، پیشگیری، و اصلاح این آسیب خانوادگی کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploration and Explanation the Marital Disillusionment among Married Women: Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Zahra Ahmadimehr 1
  • Zahra Yousefi 2
  • Mohsen Gol Parvar 3
1 Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch
2 Assistant Professor, Clinical Psychology Group, Education & Psychology Department, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch
3 Assoicate Professor, Psychology Group, Education & Psychology Department, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch
چکیده [English]

Aim: The purpose of the present study is to explore and describe the marital disillusionment among married women. To achieve this goal, the constructing grounded theory method (Charmaz, 2014) was used. Method: The research population consisted of women with disillusionment who were purposefully selected in a homogeneous manner. The research tool was a semi-structured interview conducted with selected women. The time of each interview was between 60 and 120 minutes. Findings: The data collected were analyzed in three stages of initial coding, axial coding and final classification. Then two classes of findings were revealed, which were: (1) why disillusionment that it is included the before, during and after marriage causes and (2) how to cope with disillusionment that is included maladjustment and adjustment mechanisms. Conclusion: According to the results of this study, this grounded theory is effective in integrating the process of boredom experience and can help in redefining the term, prevention and correction of this family injury.

کلیدواژه‌ها [English]

  • disillusionment
  • grounded theory
  • married women
زارعی، سلمان. (۱۳۹۸). نقش واسطه ای خودتمایزیافتگی در رابطه بین تاب‌آوری با دلزدگی زناشویی در زنان متأهل. مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت. ۶(۲): ۶۲-۷۳. ]پیوند[
عسگری، امین.، و گودرزی، کورش. (۱۳۹۷). اثربخشی طرحواره‌درمانی هیجانی بر دلزدگی زناشویی زوجین در آستانه‌ی طلاق. مجله مطالعات ناتوانی. ۸: ۵۵-۵۵. ]پیوند[
کیانی چلمردی، احمدرضا.، اسدی شیشه‌گران، سارا.، اسماعیلی قاضی ولویی، فریبا.، و زوار، مجید. (۱۳۹۵). پیش‌بینی دلزدگی زناشویی بر اساس ابرازگری هیجانی و اسنادهای زناشویی در افراد متاهل مراجعه‌کننده به مراکز بهزیستی شهر اردبیل. فصلنامه علمی پژوهش های مشاوره. ۱۵(۵۹): ۵۸-۷۵. ]پیوند[
گنجی، مهدی .( 1392). روانشناسی کودکان استثنایی بر اساس DSM-5. چاپ اول، تهران: انتشارات ساوالان. ]پیوند[
Alsawalqa, R. O. (2019). Marriage Burnout: When the Emotions Exhausted Quietly Quantitative Research. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences13(2).‏ [Link]
Birks, M., & Mills, J. (2015). Grounded theory: A practical guide. Sage. ‏ [Link]
Charmaz, K. (2000). Constructivist and objectivist grounded theory. In Denzin, N. & Lincoln, Y. (Eds.), Handbook of Qualitative Research, Second Edition (Second, pp. 509–536). Thousand Oaks, CA: Sage. ‏ [Link]
Charmaz, K. (2014). Constructing grounded theory. sage. ‏ [Link]
Clarke, A. E. (2007). Feminisms, grounded theory, and situational analysis. na. ‏ [Link]
Everard, K. B., Morris, G., & Wilson, I. (2004). Effective school management. Sage. ‏ [Link]
Goldenberg, H., & Goldenberg, I. (2012). Family therapy: An overview. Cengage learning. ‏ [Link]‏
Hirschfeld, R., Smith, J., Trower, P., & Griffin, C. (2005). What do psychotic experiences mean for young men? A qualitative investigation. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice78(2), 249-270. ‏ [Link]
Holton, J. A. (2008). Grounded theory as a general research methodology. The grounded theory review7(2), 67-93. ‏ [Link]
Hood, J. C. (2007). Orthodoxy vs. power: The defining traits of grounded theory. The Sage handbook of grounded theory, 151-164. ‏ [Link]
Lincon, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, Califórnia: SAGE Publication. ‏ [Link]
Liu, J., Wang, Y., & Jackson, T. (2017). Towards explaining relationship dissatisfaction in Chinese dating couples: Relationship disillusionment, emergent distress, or insecure attachment style?. Personality and Individual Differences112, 42-48.‏ ‏ [Link]
Maher, P. J., Igou, E. R., & van Tilburg, W. A. (2019). Disillusionment: a prototype analysis. Cognition and Emotion, 1-13. ‏ [Link]
Maslach, C. (1982). Understanding burnout: Definitional issues in analyzing a complex phenomenon. Job stress and burnout, 29-40. ‏ [Link]
Maslach, C. (2003). Burnout: The cost of caring. Ishk.‏ ‏ [Link]
Maslach, C., & Leiter, M. P. (2006). Burnout. Stress and Quality of Working Life: Current Perspectives in Occupational Health37, 42-49.‏ ‏ [Link]
Maslach, C., Jackson, S. E., Leiter, M. P., Schaufeli, W. B., & Schwab, R. L. (1986). Maslach burnout inventory (Vol. 21, pp. 3463-3464). Palo Alto, CA: Consulting psychologists press.‏ ‏ [Link]
Mason, M. (2010, August). Sample size and saturation in PhD studies using qualitative interviews. In Forum qualitative Sozialforschung/Forum: qualitative social research (Vol. 11, No. 3). ‏ [Link]