ساخت و تحلیل روان‌سنجی پرسشنامة توازن خودهای ممکن در دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن

2 دانشیار

10.29252/apsy.2021.215393.0

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر ساخت، و رواسازی و اعتباریابی پرسشنامه توازن خودهای ممکن در دانش‌آموزان بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول شهر تهران به تعداد 243534 نفر در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ بود که از میان آن‌ها ۴۲۱ نفر از دانش‌آموزان (۲۰۷ دختر و ۲۱۴ پسر) با روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند.  در مطالعه حاضر به منظور تعیین روایی عاملی پرسشنامه توازن خودهای ممکن از روش آماری تحلیل عاملی تأیید استفاده شد. یافته‌ها: نتایج روش آماری تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که ساختار سه عاملی پرسشنامه توازن خودهای ممکن شامل (87/1=df/2c، 914/0=CFI، 907/0=GFI، 854/0=AGFI، 076/0=RMSEA) بود. نتایج همبستگی بین ابعاد پرسشنامه، شواهدی را از ساختار چندبعدی ابزار فراهم آورد. ضرایب همسانی درونی مؤلفه‌های اهداف، وظایف و نگرانی‌های خود و کل گویه‌ها به ترتیب برابر با ۹۷/۰، ۸۲/۰، ۸۸/۰ و ۸۷/۰ به دست آمد. نتیجه‌گیری: از آنجا که شاخص‌های برازندگی مدل تحلیل عاملی از برازش مطلوب برخوردار بودند و میزان ضرایب آلفای کرونباخ حاکی از همسانی درونی گویه­های این ابزار بود، پرسشنامة ساخته­شده دارای روایی و پایایی مطلوبی است و می­توان از آن برای سنجش توازن خودهای ممکن و بررسی وجود ناهمخوانی خودها در دانش‌آموزان متوسطه استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابوالمعالی الحسینی، خدیجه. (۱۳۹۴). نظریه‌های جرم‌شناسی و بزهکاری با تأکید بر شناخت اجتماعی. تهران: نشر ارجمند. ]پیوند[
برک، لورا ای. (1397). روان‌شناسی رشد. ترجمه یحیی سیدمحمدی. تهران، ارسباران. (تاریخ انتشار به زبان اصلی: 2001). ]پیوند[
جعفری، اصغر.، برهون، مهری.، و قمری، محمد. (1394). رابطه سبک­های فرزندپروری و طرحواره­های ناسازگار اولیه با خودهای ممکن در دانشجویان. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 13(1): 40-29. ]پیوند[
حسینی یزدی، عاطفه.، مشهدی، علی.، کیمیایی، علی.، و عاصمی، زهرا. (1394). اثربخشی برنامه مداخله‌ای ویژه کودکان طلاق بر بهبود خود پنداره و تاب‌آوری کودکان. فصلنامه روان­شناسی کاربردی، 9(1 پیاپی 33): 21-7. ]پیوند[
رضاپور میرصالح، یاسر، ریحانی کیوی، شهناز، خباز، محمود، و ابوترابی کاشانی، پریسا. (1389). مقایسه رابطه بین مؤلفه‌های ابزار‌گری هیجانی و خودپنداره در دانشجویان دختر و پسر. فصلنامه روان­شناسی کاربردی، 4(1 پیاپی 13): 51-40. ]پیوند[
سپیده دم، فاطمه سادات.، زارع، حسین.، پاشنگ، سارا.، ابوالمعالی، خدیجه.، و حسین زاده تقوایی، مرجان. (۱۳۹۸). مدل­یابی معادلات ساختاری اثر پردازش اطلاعات هیجانی بر حل مسئله اجتماعی با میانجگری توازن خود. مجله شناخت اجتماعی، ۸ (۱): ۲۴- ۹. ]پیوند[
صادقی، منصوره السادات، هاشمی گشنیگانی، رامین، و فلاح­زاده، هاجر. (۱۳۹۴). مقایسه ناهمخوانی خودها در افراد متقاضی و غیرمتقاضی طلاق. روان­شناسی خانواده، ۲ (۱): ۴۸- ۳۹. ]پیوند[
محمدی، طیبه، و صابر، سوسن. (1397). نقش واسطه­ای خودپنداره در رابطه بین دلبستگی به والدین و همسالان با رفتارهای جامعه­پسند. فصلنامه روان­شناسی کاربردی، 12(3 پیاپی 47): 568-559. ]پیوند[
محمودی، علی، (۱۳۹۵). پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه در درس ریاضی بر اساس پایگاه اجتماعی اقتصادی خانواده و ارزیابی والدین از استعداد ریاضی فرزندان با میانجگری خودپنداره تحصیلی آنان. پایان نامه دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
مرادطلب، شهناز، و جعفری، اصغر. (۱۳۹۴). سبک­های دلبستگی، خودهای ممکن و افسردگی در دانشجویان دارای شکست عاطفی. مجله روان­شناسی معاصر، ۱۰ (ویژه نامه): ۱۴۵۷- ۱۴۵۴. ]پیوند[
میرزاحسینی، حسن. (1387). پیش‌بینی بهزیستی در مبتلایان به هراس اجتماعی بر اساس انواع "خود ناهمخوانی". فصلنامه روان­شناسی معاصر، 3(2): 26-15. ]پیوند[
هنرپروران، نازنین، خاتونی، زهرا، باقری، سارا.، نامجو، فرهاد.، و هارونی­زاده، زهرا. (۱۳۹۶).اثربخشی آموزش گروهی تحلیل ارتباط محاوره‌ای مادر- کودک بر ایمنی دلبستگی پسرهای 6 تا 10 سال دچار اختلال نافرمانی مقابله‌ای. فصلنامه روان­شناسی کاربردی، 11(4 پیاپی ۴۴): ۵۷۸-۵۵۷. ]پیوند[
Aimaganbetova, O., Tolegenova, A., Nurysheva, G., Syrgakbaeva, A., Mussikhina, E., Dzhumagalieva, I., & Aimaganbetov, A. (2016). The impact of “self-knowledge” subject on social-psychological characteristics of pupils’ identity. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 217: 771-778. [Link]
Akin, A., Demirci, I., Yildiz, E., Turan, M. E., & Ozcan, M. (2013). The validity and reliability of the Turkish Version of the Integrative Self-knowledge Scale. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 84: 177-181. [Link]
Bak W. (2015). Possible selves: Implications for psychotherapy. International journal of mental health and addiction, 13(5): 650-658. [Link]
Bak, W. (2014). Self-Standards and Self-discrepancies: A structural model of self-knowledge. Current Psychology, 33: 155-173. [Link]
Comrey, A. L., & Lee, H. B. (2016). A first course in Factor Analysis (2nd Ed.). Routledge. [Link]
Dastgoshadeh, A. (2018). Developing a model of teachers’ possible selves for the Iranian context. Journal of teaching language skills, 37(1): 73-96. [Link]
De Blas, L., & Cepollaro, A. (2017). Self-esteem and locus of causality as vulnerability factors for the development of actual/ideal self-discrepancies in late childhood. Psychological topics, 1: 241-259. [Link]
Dunkel, C. S., & Worsley, S. K. (2016). Does identity continuity promote personality stability? Journal of Research in Personality, 65: 11-15. [Link]
Gorrese, A., & Ruggieri, R. (2013). Peer attachment and self-esteem: A meta-analytic review. Personality and Individual Differences, 55(5): 559-568. [Link]
Hardin, E. E. & Lakin, J. L. (2009). The integrated self-discrepancy index: A reliable and valid measure of self-discrepancies. Journal of Personality Assessment, 91: 245-253. [Link]
Hardin, E. E. (2002). Depression and social anxiety among Asian and European Americans: the roles of self- discrepancy, optimism, and pessimism. Doctoral dissertation, Doctoral Dissertation, Ohio State University. [Link]
Hardin, E. E., & Leong, F. T. (2005). Optimism and pessimism as mediators of the relations between self-discrepancies and distress among Asian and European Americans. Journal of Counseling Psychology, 52, 25-35. [Link]
Higgins, E. T. (1987). Self-discrepancy: A theory relating self and affect. Psychological Review, 94: 319-340. [Link]
Higgins, E. T. (1996). The “self-digest”: Self-knowledge serving self-regulatory functions. Journal of Personality and Social Psychology, 71: 1062-1083. [Link]
Hogg, M. A., & Rinella, M. J. (2018). Social identities and shared realities. Current Opinion in Psychology, 23: 6-10. [Link]
Holmberg, M. A. (2014). Extending self-discrepancy theory to the social role of mother. Master of Arts dissertation, Northern Illinois University. [Link]
Kline, R. B. (2016). Principles and practice of structural equation modeling (4th Ed.). New York & London: Guilford press. [Link]
Lee, C. K., Corte, C., Stein, K. F., Park, C. G., Finnegan, L. & McCreary, L. L. Prospective effect of possible selves on alcohol consumption in adolescents. Research in nursing & health, 38(1): 71-81. [Link]
Lee, J. E. (2013). The validation study of the persistent academic possible selves scale for adolescents. Doctoral dissertation, Arizona state university. [Link]
Leondari, A., & Gonida, E. (2008). Adolescents' possible selves, achievement goal orientations, and academic achievement. Hellenic Journal of Psychology, 5: 179-198. [Link]
Loveday, P. M., Lovell, G. P., & Jones, C. M. (2018). The best possible selves’ intervention: a review of the literature to evaluate efficacy and guide future research. Journal of Happiness Studies, 19(2):607-628. [Link]
Markus, H., & Nurius, P. (1986). Possible selves. American Psychologist, 41(9): 954-969. [Link]
Markus, H., & Nurius, P. (1987). Possible selves: The interface between motivation and the self-concept. In K. Yardley & T. Honess (Eds.), Self and identity: Psychosocial perspectives (pp. 157–173). Chichester/New York: Wiley & Sons. [Link]
 Mead, A. W., & Kroustalis, C. M. (2005). Problems of item parceling with CFA tests of measurement invariance. Paper presented at the 20th Annual Conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology, Los Angeles, CA. [Link]
Merry, M. S. (2010). Identity. In P. Peterson, E. Baker, & B. McGaw (Eds.), International Encyclopedia of Education (Third Edition) (pp. 152-157). Oxford: Elsevier. [Link]
Molina, M. F., Schmidt, V., & Raimundi, M. J. (2017). Possible selves in adolescence: development and validation of a scale for their assessment. The Journal of Psychology, 151(7): 646-668. [Link]
Oyserman D., & Markus, H. R. (1990). Possible selves and delinquency. Journal of Personality and Social Psychology. 59(1): 112- 125. [Link]
Oyserman, D. (2004). Possible selves’ citations, measure, and coding instructions. Article of Institute for Social Research, University of Mishigan.
Oyserman, D., & Fisher, O. (2018). Social stigma and health: An identity-based motivation perspective. The Oxford Handbook of Stigma, Discrimination, and Health. [Link]
Oyserman, D., & James, L. (2009). Possible selves: From content to process. In K. D. Markman, W. M. P. Klein, & J. A. Suhr (Eds.), Handbook of imagination and stimulation (pp. 373-394). New York: Psychology Press. [Link]
Phillips, A. G., & Silvia, P. J. (2010). Individual differences in self-discrepancies and emotional experience: Do distinct discrepancies predict distinct emotion? Personality and Individual Differences, 49(2): 148-151. [Link]
Pierce J., Schmidt C., & Stoddard S. (2015). The role of feared possible selves in the relationship between peer influence and delinquency. Journal of Adolescence. 38: 17- 26. [Link]
Schaffhuser, K., Allemand, M., & Schwarz, B. (2017). The development of self-representations during the transition to early adolescence: the role of gender, puberty, and school transition. The Journal of Early Adolescence, 37(6): 774-804. [Link]
Sun, Y., & Guo, S. (2014). Media exposure, social comparison and self-discrepancy: a model of prediction of fashion clothing involvement. Intercultural communication studies, 23(2), 151-171. [Link]
Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2012). Using multivariate statistics (6th Ed). New York: Pearson. [Link]
Xiao, Y. J., & Van Bavel, J. J. (2019). Sudden shifts in social identity swiftly shape implicit evaluation. Journal of Experimental Social Psychology, 83: 55-69. [Link]
Yang, P. J. (2010). Towards a fulfilling sojourn:Examining the role of possible selves in international students’ cross-cultural adaptation. Doctoral dissertation, University of Alberta.
Yoo, J. J. (2011). Insecure attachment. Self-discrepancy, and suicidal tendency in a sample of Korean and Korean. American: A path model of suicide. Doctoral dissertation, Liberty University. [Link]
Zacarés, J. J., & Iborra, A. (2015). Self and identity development during adolescence across cultures. In J. D. Wright (Ed.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (2nd Ed) (pp. 432-438). Oxford: Elsevier. [Link]