ساخت و تحلیل روان‌سنجی پرسشنامة توازن خودهای ممکن در دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن

2 دانشیار

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر ساخت، و رواسازی و اعتباریابی پرسشنامه توازن خودهای ممکن در دانش‌آموزان بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول شهر تهران به تعداد 243534 نفر در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ بود که از میان آن‌ها ۴۲۱ نفر از دانش‌آموزان (۲۰۷ دختر و ۲۱۴ پسر) با روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند.  در مطالعه حاضر به منظور تعیین روایی عاملی پرسشنامه توازن خودهای ممکن از روش آماری تحلیل عاملی تأیید استفاده شد. یافته‌ها: نتایج روش آماری تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که ساختار سه عاملی پرسشنامه توازن خودهای ممکن شامل (87/1=df/2c، 914/0=CFI، 907/0=GFI، 854/0=AGFI، 076/0=RMSEA) بود. نتایج همبستگی بین ابعاد پرسشنامه، شواهدی را از ساختار چندبعدی ابزار فراهم آورد. ضرایب همسانی درونی مؤلفه‌های اهداف، وظایف و نگرانی‌های خود و کل گویه‌ها به ترتیب برابر با ۹۷/۰، ۸۲/۰، ۸۸/۰ و ۸۷/۰ به دست آمد. نتیجه‌گیری: از آنجا که شاخص‌های برازندگی مدل تحلیل عاملی از برازش مطلوب برخوردار بودند و میزان ضرایب آلفای کرونباخ حاکی از همسانی درونی گویه­ های این ابزار بود، پرسشنامة ساخته­شده دارای روایی و پایایی مطلوبی است و می­توان از آن برای سنجش توازن خودهای ممکن و بررسی وجود ناهمخوانی خودها در دانش‌آموزان متوسطه استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Construction and psychometric analysis of possible selves’ questionnaire in students

نویسندگان [English]

  • Farzane Zadshir 1
  • Soosan Saber 1
  • Khadije abolmaali 2
1 Roodehen Branch
2 Associate Professor
چکیده [English]

Aim: The purpose of the present study was to construct, validate and make of balanced possible selves questionnaire in students. Method: The research method was descriptive correlational type and the statistical population of the study consisted of 243534 students in the first grade of high school in Tehran city in 2018-2019 academic years which through them (207 females and 214 males) were selected by multistage random sampling. In the present study, in order to determine the factor validity of the possible selves’ questionnaire, the statistical method of confirmatory factor analysis was used. Results: The results of confirmatory factor analysis statistical method showed that the three-factor structure of the possible selves’ questionnaire includes (χ2/df=1.87, CFI=0.914, GFI=0.907, AGFI=0.854, RMSEA=0.076). The results of the correlation between the dimensions of the questionnaire provided evidence of the multidimensional structure of the tool. The internal consistency coefficients of the components of goals, tasks and concerns and the total items were 0.97, 0.82, 0.88 and 0.87, respectively. Conclusion: Since the fit indices of the factor analysis model had a good fit and the Cronbach's alpha coefficients indicated the internal consistency of the items of this tool, the questionnaire has good validity and reliability and it can be used to assess balanced possible selves’ and to check for inconsistency among high school students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • concerns
  • goals
  • possible selves
  • tasks
ابوالمعالی الحسینی، خدیجه. (۱۳۹۴). نظریه‌های جرم‌شناسی و بزهکاری با تأکید بر شناخت اجتماعی. تهران: نشر ارجمند. ]پیوند[
برک، لورا ای. (1397). روان‌شناسی رشد. ترجمه یحیی سیدمحمدی. تهران، ارسباران. (تاریخ انتشار به زبان اصلی: 2001). ]پیوند[
جعفری، اصغر.، برهون، مهری.، و قمری، محمد. (1394). رابطه سبک­های فرزندپروری و طرحواره­های ناسازگار اولیه با خودهای ممکن در دانشجویان. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 13(1): 40-29. ]پیوند[
حسینی یزدی، عاطفه.، مشهدی، علی.، کیمیایی، علی.، و عاصمی، زهرا. (1394). اثربخشی برنامه مداخله‌ای ویژه کودکان طلاق بر بهبود خود پنداره و تاب‌آوری کودکان. فصلنامه روان­شناسی کاربردی، 9(1 پیاپی 33): 21-7. ]پیوند[
رضاپور میرصالح، یاسر، ریحانی کیوی، شهناز، خباز، محمود، و ابوترابی کاشانی، پریسا. (1389). مقایسه رابطه بین مؤلفه‌های ابزار‌گری هیجانی و خودپنداره در دانشجویان دختر و پسر. فصلنامه روان­شناسی کاربردی، 4(1 پیاپی 13): 51-40. ]پیوند[
سپیده دم، فاطمه سادات.، زارع، حسین.، پاشنگ، سارا.، ابوالمعالی، خدیجه.، و حسین زاده تقوایی، مرجان. (۱۳۹۸). مدل­یابی معادلات ساختاری اثر پردازش اطلاعات هیجانی بر حل مسئله اجتماعی با میانجگری توازن خود. مجله شناخت اجتماعی، ۸ (۱): ۲۴- ۹. ]پیوند[
صادقی، منصوره السادات، هاشمی گشنیگانی، رامین، و فلاح­زاده، هاجر. (۱۳۹۴). مقایسه ناهمخوانی خودها در افراد متقاضی و غیرمتقاضی طلاق. روان­شناسی خانواده، ۲ (۱): ۴۸- ۳۹. ]پیوند[
محمدی، طیبه، و صابر، سوسن. (1397). نقش واسطه­ای خودپنداره در رابطه بین دلبستگی به والدین و همسالان با رفتارهای جامعه­پسند. فصلنامه روان­شناسی کاربردی، 12(3 پیاپی 47): 568-559. ]پیوند[
محمودی، علی، (۱۳۹۵). پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه در درس ریاضی بر اساس پایگاه اجتماعی اقتصادی خانواده و ارزیابی والدین از استعداد ریاضی فرزندان با میانجگری خودپنداره تحصیلی آنان. پایان نامه دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
مرادطلب، شهناز، و جعفری، اصغر. (۱۳۹۴). سبک­های دلبستگی، خودهای ممکن و افسردگی در دانشجویان دارای شکست عاطفی. مجله روان­شناسی معاصر، ۱۰ (ویژه نامه): ۱۴۵۷- ۱۴۵۴. ]پیوند[
میرزاحسینی، حسن. (1387). پیش‌بینی بهزیستی در مبتلایان به هراس اجتماعی بر اساس انواع "خود ناهمخوانی". فصلنامه روان­شناسی معاصر، 3(2): 26-15. ]پیوند[
هنرپروران، نازنین، خاتونی، زهرا، باقری، سارا.، نامجو، فرهاد.، و هارونی­زاده، زهرا. (۱۳۹۶).اثربخشی آموزش گروهی تحلیل ارتباط محاوره‌ای مادر- کودک بر ایمنی دلبستگی پسرهای 6 تا 10 سال دچار اختلال نافرمانی مقابله‌ای. فصلنامه روان­شناسی کاربردی، 11(4 پیاپی ۴۴): ۵۷۸-۵۵۷. ]پیوند[
Aimaganbetova, O., Tolegenova, A., Nurysheva, G., Syrgakbaeva, A., Mussikhina, E., Dzhumagalieva, I., & Aimaganbetov, A. (2016). The impact of “self-knowledge” subject on social-psychological characteristics of pupils’ identity. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 217: 771-778. [Link]
Akin, A., Demirci, I., Yildiz, E., Turan, M. E., & Ozcan, M. (2013). The validity and reliability of the Turkish Version of the Integrative Self-knowledge Scale. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 84: 177-181. [Link]
Bak W. (2015). Possible selves: Implications for psychotherapy. International journal of mental health and addiction, 13(5): 650-658. [Link]
Bak, W. (2014). Self-Standards and Self-discrepancies: A structural model of self-knowledge. Current Psychology, 33: 155-173. [Link]
Comrey, A. L., & Lee, H. B. (2016). A first course in Factor Analysis (2nd Ed.). Routledge. [Link]
Dastgoshadeh, A. (2018). Developing a model of teachers’ possible selves for the Iranian context. Journal of teaching language skills, 37(1): 73-96. [Link]
De Blas, L., & Cepollaro, A. (2017). Self-esteem and locus of causality as vulnerability factors for the development of actual/ideal self-discrepancies in late childhood. Psychological topics, 1: 241-259. [Link]
Dunkel, C. S., & Worsley, S. K. (2016). Does identity continuity promote personality stability? Journal of Research in Personality, 65: 11-15. [Link]
Gorrese, A., & Ruggieri, R. (2013). Peer attachment and self-esteem: A meta-analytic review. Personality and Individual Differences, 55(5): 559-568. [Link]
Hardin, E. E. & Lakin, J. L. (2009). The integrated self-discrepancy index: A reliable and valid measure of self-discrepancies. Journal of Personality Assessment, 91: 245-253. [Link]
Hardin, E. E. (2002). Depression and social anxiety among Asian and European Americans: the roles of self- discrepancy, optimism, and pessimism. Doctoral dissertation, Doctoral Dissertation, Ohio State University. [Link]
Hardin, E. E., & Leong, F. T. (2005). Optimism and pessimism as mediators of the relations between self-discrepancies and distress among Asian and European Americans. Journal of Counseling Psychology, 52, 25-35. [Link]
Higgins, E. T. (1987). Self-discrepancy: A theory relating self and affect. Psychological Review, 94: 319-340. [Link]
Higgins, E. T. (1996). The “self-digest”: Self-knowledge serving self-regulatory functions. Journal of Personality and Social Psychology, 71: 1062-1083. [Link]
Hogg, M. A., & Rinella, M. J. (2018). Social identities and shared realities. Current Opinion in Psychology, 23: 6-10. [Link]
Holmberg, M. A. (2014). Extending self-discrepancy theory to the social role of mother. Master of Arts dissertation, Northern Illinois University. [Link]
Kline, R. B. (2016). Principles and practice of structural equation modeling (4th Ed.). New York & London: Guilford press. [Link]
Lee, C. K., Corte, C., Stein, K. F., Park, C. G., Finnegan, L. & McCreary, L. L. Prospective effect of possible selves on alcohol consumption in adolescents. Research in nursing & health, 38(1): 71-81. [Link]
Lee, J. E. (2013). The validation study of the persistent academic possible selves scale for adolescents. Doctoral dissertation, Arizona state university. [Link]
Leondari, A., & Gonida, E. (2008). Adolescents' possible selves, achievement goal orientations, and academic achievement. Hellenic Journal of Psychology, 5: 179-198. [Link]
Loveday, P. M., Lovell, G. P., & Jones, C. M. (2018). The best possible selves’ intervention: a review of the literature to evaluate efficacy and guide future research. Journal of Happiness Studies, 19(2):607-628. [Link]
Markus, H., & Nurius, P. (1986). Possible selves. American Psychologist, 41(9): 954-969. [Link]
Markus, H., & Nurius, P. (1987). Possible selves: The interface between motivation and the self-concept. In K. Yardley & T. Honess (Eds.), Self and identity: Psychosocial perspectives (pp. 157–173). Chichester/New York: Wiley & Sons. [Link]
 Mead, A. W., & Kroustalis, C. M. (2005). Problems of item parceling with CFA tests of measurement invariance. Paper presented at the 20th Annual Conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology, Los Angeles, CA. [Link]
Merry, M. S. (2010). Identity. In P. Peterson, E. Baker, & B. McGaw (Eds.), International Encyclopedia of Education (Third Edition) (pp. 152-157). Oxford: Elsevier. [Link]
Molina, M. F., Schmidt, V., & Raimundi, M. J. (2017). Possible selves in adolescence: development and validation of a scale for their assessment. The Journal of Psychology, 151(7): 646-668. [Link]
Oyserman D., & Markus, H. R. (1990). Possible selves and delinquency. Journal of Personality and Social Psychology. 59(1): 112- 125. [Link]
Oyserman, D. (2004). Possible selves’ citations, measure, and coding instructions. Article of Institute for Social Research, University of Mishigan.
Oyserman, D., & Fisher, O. (2018). Social stigma and health: An identity-based motivation perspective. The Oxford Handbook of Stigma, Discrimination, and Health. [Link]
Oyserman, D., & James, L. (2009). Possible selves: From content to process. In K. D. Markman, W. M. P. Klein, & J. A. Suhr (Eds.), Handbook of imagination and stimulation (pp. 373-394). New York: Psychology Press. [Link]
Phillips, A. G., & Silvia, P. J. (2010). Individual differences in self-discrepancies and emotional experience: Do distinct discrepancies predict distinct emotion? Personality and Individual Differences, 49(2): 148-151. [Link]
Pierce J., Schmidt C., & Stoddard S. (2015). The role of feared possible selves in the relationship between peer influence and delinquency. Journal of Adolescence. 38: 17- 26. [Link]
Schaffhuser, K., Allemand, M., & Schwarz, B. (2017). The development of self-representations during the transition to early adolescence: the role of gender, puberty, and school transition. The Journal of Early Adolescence, 37(6): 774-804. [Link]
Sun, Y., & Guo, S. (2014). Media exposure, social comparison and self-discrepancy: a model of prediction of fashion clothing involvement. Intercultural communication studies, 23(2), 151-171. [Link]
Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2012). Using multivariate statistics (6th Ed). New York: Pearson. [Link]
Xiao, Y. J., & Van Bavel, J. J. (2019). Sudden shifts in social identity swiftly shape implicit evaluation. Journal of Experimental Social Psychology, 83: 55-69. [Link]
Yang, P. J. (2010). Towards a fulfilling sojourn:Examining the role of possible selves in international students’ cross-cultural adaptation. Doctoral dissertation, University of Alberta.
Yoo, J. J. (2011). Insecure attachment. Self-discrepancy, and suicidal tendency in a sample of Korean and Korean. American: A path model of suicide. Doctoral dissertation, Liberty University. [Link]
Zacarés, J. J., & Iborra, A. (2015). Self and identity development during adolescence across cultures. In J. D. Wright (Ed.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (2nd Ed) (pp. 432-438). Oxford: Elsevier. [Link]