اثربخشی مداخله مبتنی بر رویکرد ماتریکس و tDCS بر ولع خوردن و فعالیت بدنی در افراد داری اضافه وزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز1. دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، تبریز، ایران

چکیده

 هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد با رویکرد ماتریکس و تحریک جدار جمجمه‌ای با جریان مستقیم (tDCS) بر ولع خوردن و فعالیت بدنیِ افراد مبتلابه چاقی و اضافه‌وزن صورت گرفته است. روش: طرح پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری سه‌ماهه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه افراد داری اضافه‌وزن شهر تهران در سال 1400 تشکیل دادند که از میان آن‌ها 40 نفر به شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه فعالیت بدنی بک (1982) و پرسشنامه ولع خوردن سپدا-بنیتو (2000، FCQ-T) بود. گروه آزمایش بسته مداخلاتی را طی 12 هفته در جلسات گروهی آنلاین 2 ساعته و 8 جلسه فردی tDCS تحریک AR/CL (با شدت 2 میلی‌آمپر و به مدت 20 دقیقه) و گروه کنترل 8 جلسه فردی tDCS تحریک AR/CL (با شدت 2 میلی‌آمپر و به مدت 20 دقیقه) را دریافت کردند. یافته‌ها: نتایج تحلیل واریانس آمیخته درون‌گروهی و بین گروهی نشان داد که بسته مداخلاتی درمانی تلفیقی کنترل وزن مبتنی بر پذیرش و تعهد با رویکرد ماتریکس و تحریک جدار جمجمه‌ای با جریان مستقیم (tDCS) در مقایسه با tDCS صرف، بر فعالیت بدنی و ولع خوردن افراد داری اضافه‌وزن تأثیر معناداری داشته است. نتیجه‌گیری: بر اساس این یافته‌ها می‌توان گفت بسته درمانی مطالعه حاضر می‌تواند گزینه مناسبی جهت افزایش فعالیت بدنی و کاهش ولع خوردن افراد داری اضافه‌وزن باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of the Matrix Approach and tDCS interventions in Food Craving and Physical Activity in Overweight people

نویسندگان [English]

  • Khalil Esmaeilpuor 1
  • Abbas Bakhshipour 2
  • Samira Ghazanfariyan pour 3
1 1. Associate professor, Facuity of Education and Psychology, University of Tabriz, iran
2 2. Professor, Facuity of Education and Psychology, University of Tabriz, iran
3 Facuity of Education and Psychology, University of Tabriz, iran, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of the present research was to evaluate the effectiveness of a therapy package for weight control based on Acceptance and Commitment with the Matrix Approach and Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) on Food Craving and Physical Activity in overweight individuals. Methods: The research Design was a quasi- experimental with pretest and posttest and An Active Control group. For this purpose, 40 person were selected via availability sampling and in regard to include and exclude criteria. The instrument of the study were Baecke's Physical Activity Questionnaire (1982) and Food Craving Questionnaire-Trait of Cepeda- Benito (2000, FCQ-T). The experimental group received the intervention package in 12 online group sessions of 2-hour weekly sessions and 8 individual sessions of tDCS AR/CL stimulation(2Ma for 20 minutes) and the control group received only 8 individual tDCS sessions of AR/CL stimulation(2Ma for 20 minutes). Results: The results of between- within group mixed analysis of variance showed that the combined intervention package of weight control based on Acceptance and Commitment with the Matrix Approach and Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) had a significant effect on physical activity and cravings of overweight people in comparison with tDCS alone. Conclusion: According to the results, it can be concluded that the therapeutic package of the present study can be a good option to increase Physical Activity and reduce Food Craving.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Overweight
  • Obesity Treatment
  • Matrix
  • ACT
  • Food Craving
  • Physical Activity
مجیدپور تهرانی, لیلا, گلشنی, فاطمه, پیمانی, جاوید, باغداساریانس, آنیتا, تقی لو, صادق. (1400). اثربخشی تلفیق دستگاه تحریک الکتریکی جمجمه با درمان شناختی رفتاری و دارودرمانی بر نشخوار فکری و نشانگان افسردگی در زنانفصلنامه روان شناسی کاربردی, 15(4)، 81-107.]پیوند[
رستمی، رضا؛ بشارت، محمدعلی؛ کریمی، معصومه؛ فراهانی، حجت اله. (1395). اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه در تغییر عملکرد قشر مغز در افراد مبتلابه چاقی. فصلنامه پژوهش کاربردی روان‌شناختی، 7(پیاپی 3):127-145.]پیوند[
قنبری، الهام؛ عسگری، پرویز؛ سراج خرمی، ناصر. (1399). مقایسه اثربخشی درمان‌های تحریک جدار جمجمه‌ای با جریان مستقیم (tDCS) بر سوگیری توجه در افراد دارای اضافه‌وزن. دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 63(پیاپی 1):2197-2208.]پیوند[
Alizadehgoradel, J. (2021). The Effects of Combined Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) with Mindfulness on Negative Emotions and Craving in Adolescents with Methamphetamine Dependence. International Journal of High Risk Behaviors and Addiction10(1). [Link]
Annesi, J. J. (2004). Relationship of social cognitive theory factors to exercise maintenance in adults. Perceptual and Motor Skills, 99(1):142-148. [Link]
Beaumont, J. D., Davis, D., Dalton, M., Nowicky, A., Russell, M., & Barwood, M., J. (2021). The effect of transcranial direct current stimulation (tDCS) on food craving, reward and appetite in a healthy population. Appetite, 157: 105004. [Link]
Baecke, J.A., Burema, J., Frijters, J. A. (1982). A short questionnaire for the measurement of habitual physical activity in epidemiological studies. The American Journal of Clinical Nutrition, 36:936-42. [Link]
Boswell, R. G. & Kober, H. (2016). Food cue reactivity and craving predict eating and weight gain: A meta-analytic review. Obesity Reviews, 17(2): 159–177. [Link]
Brenton-Peters, J., Consedine, N., Boggis, A., Wallace-Boyd, K., Roy, R., & Serlachius, A. (2021). Self-compassion in weight management: A systematic review. Journal of Psychosomatic Research, 110617. [Link]
Brownell, K. D., & Jeffery, R. W. (1987). Improving long-term weight-loss - pushing the limits of treatment. Behavior Therapy, 18(4): 353-374. [Link]
Cepeda-Benito, A. Gleaves, D. H., Fernandez. M. C., Vila, J., Williams, T. L., & Reynoso, J. (2000). The development and validation of Spanish versions of state and Trait Food Craving Questionnaires. Behavior Research and Therapy, 38: 1125-1138. [Link]
Carels, R. A., Miller, J. C., Shonrock, A. T., Byrd, R., & Haley, E. (2021). Exploring the addition of self-compassion skills training to a behavioral weight loss program delivered using video conferencing software. Journal of Contextual Behavioral Science, 21: 196-202. [Link]
Dishman, R. K. (2003). The impact of behavior on quality of life. Quality of Life Research, 12: 43-49. [Link]
De Araujo, C., Fitz, R. C., Natividade, G. R., Osório, A. F., Merello, P. N. Schöffel, A. C. Brietzke, E. de Azevedo, M. J. Schestatsky, p. Gerchman, F. (2020). The effect of transcranial direct current stimulation along with a hypocaloric diet on weight loss in excessive weight people: A pilot randomized clinical trial. Clinical Nutrition ESPEN, 40: 68-76. [Link]
Fletcher, L. (2011). A Mindfulness and Acceptance-Based Intervention for Increasing Physical Activity and Reducing Obesity. University of Nevada, Reno. [Link]
Forman, E. M. Hoffman, K. L. McGrath, K. B. Herbert, J. D. Brandsma, L. L. & Lowe, M. R. (2007). A comparison of acceptance- and control-based strategies for coping with food cravings: An analog study. Behaviour Research and Therapy, 45 (10): 2372–2386 [Link].
Gilbert P. Compassion focused therapy special issue. (2010). British Journal of Clinical Psychology, 3: 197-201. [Link]
Graham, C. D., Gouick, J., Krahe, C. & Gillanders, D. (2016). A systematic review of the use of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) in chronic disease and long-term conditions. Clinical Psychology Review, 46: 46–58. [Link]
Graham, C. D., Gouick, J., Krahe, C. & Gillanders, D. (2016). A systematic review of the use of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) in chronic disease and long-term conditions. Clinical Psychology Review, 46: 46–58. [Link]
Hayes, S. C. Luoma, J. B. Bond, F. W. Masuda, A. & Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour Research and Therapy44(1): 1-25. [Link]
Hayes, S. C. Strosahl, K. Wilson, K. G. Bissett, R. T. Pistorello, J. Toarmino, D.& Stewart, S. H., (2004). Measuring experiential avoidance: A preliminary test of a working model. The Psychological Record, 54(4): 553-578. [Link]
Hayes SC. (1993). Analytic goals and varieties of scientific contextualism. In: Hayes SC, Hayes LJ, Reese HW, Sarbin TR, editors. varieties of scientific contextualism. Reno, NV: Context Press, 11–27.
Hayes, S. C. Luoma, J. B. Bond, F. W. Masuda, A. & Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour Research and Therapy, 44(1): 1–25. [Link]
Hill, M. L. Schaefer, L. W. Spencer, S. D. & Masuda, A. (2020). Compassion-focused acceptance and commitment therapy for women with restrictive eating and problematic body-checking: A multiple baseline across participants studyJournal of Contextual Behavioral Science, 16: 144-152. [Link]
Hooper, N., Sandoz, E., K. Ashton, J. Clarke, A. & McHugh, L. (2012). Comparing thought suppression and acceptance as coping techniques for food cravings. Eating Behaviors, 13(1): 62-64. [Link]
Joyner, M. A. Gearhardt, A. N. & White, M. A. (2015). Food craving as a mediator between addictive-like eating and problematic eating outcomes. Eating Behaviors, 19: 98–101. [Link]
Karekla, M. Georgiou, N. Panayiotou, G. Sandoz, E. K. Kurz, A. S. & Constantinou, M. (2020). Cognitive Restructuring vs. Defusion: Impact on craving, healthy and unhealthy food intake. Eating Behaviors, 37: 101385. [Link]
Kachooei, M. Ashrafe, E. (2016). Exploring the factor structure, relibility and validity of the Food craving Questionnaire, Trait in Iranian adults. Kerman Journal of Medical Science, 5(23): 631-648. [Link]
Levin, M. E. Twohig, M. P. & Krafft, J. (2020). Innovations in Acceptance and Commitment Therapy. Context Press/New Harbinger. [Link]
Levin, M. E. Pierce, B. & Schoendorff, B. (2017). The acceptance and commitment therapy matrix mobile app: A pilot randomized trial on health behaviors. Journal of Contextual Behavioral Science, 6(3), 268-275.
Lillis, J. & Kendra, K. E. (2014). Acceptance and Commitment Therapy for weight control: Model, evidence, and future directions. Journal of Contextual Behavioral Science, 3(1): 1-7. [Link]
MacNeill, L. A. Allen, N. B. Poleon, R. B. Vargas, T. Osborne, K. J.
Damme, K. S. & Wakschlag, L. S. (2021). Translating RDoC to realworld impact in developmental psychopathology: A neurodevelopmental framework for application of mental health risk calculators. Development and Psychopathology33(5), 1665-1684. [Link]
Mantzios, M. & Wilson, J. C. (2015). Exploring mindfulness and mindfulness with self-compassion-centered interventions to assist weight loss: theoretical considerations and preliminary results of a randomized pilot study. Mindfulness6(4): 824-835. [Link]
Marcus, B. H. Williams, D. M. Dubbert, P. M. Sallis, J. F. King, A. C. Yancey, A. K. et al. (2006). Physical activity intervention studies - What we know and what we need to know - A scientific statement from the American Heart Association Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism (Subcommittee on Physical Activity); Council on Cardiovascular Disease in the Young; and the Interdisciplinary Working Group on Quality of Care and Outcomes Research. Circulation, 114(24): 2739-2752. [Link]
Palmeira, L, Cunha, M, Pinto-Gouveia, J. (2019). Processes of change in quality-of-life, weight self-stigma, BMI and emotional eating after an acceptance, mindfulness and compassion-based group intervention (Kg-Free) for women with overweight and obesity. Journal of Health Psycholog, 24(8):1056-106. [Link]
Pila E, Sabiston CM, Brunet J, et al. (2015) Do body-related shame and guilt mediate the association between weight status and self-esteem?. Journal of Health Psychology, 20(5): 659-669. [Link]
Polk, K. L. Schoendorff, B. Webster, M. & Olaz, F. O. (2016). The Essential Guide to The ACT Matrix: A Step-By-Step Approach to Using The ACT Matrix Model in Clinical Practice. New Harbinger Publications. [Link]
Polk, K. L. & Schoendorff, B. (2014). The act matrix: A new approach to building psychological flexibility across settings and populations. Oakland: Context Press/New Harbinger. [Link]
Ray, M. K., Sylvester, M. D., Osborn, L., Helms, J., Turan, B., Burgess, E. E., & Boggiano, M. M. (2017). The critical role of cognitive-based trait differences in transcranial direct current stimulation (tDCS) suppression of food craving and eating in frank obesity. Appetite, 116: 568-574. [Link]
Silventoinen, K. & Konttinen, H. (2020). Obesity and eating behavior from the perspective of twin and genetic research. Neuroscience & Biobehavioral Reviews109: 150-165. [Link]
Tronieri, J. S. Wadden, T. A. Leonard, S. M. & Berkowitz, R. I. (2019). A pilot study of acceptance-based behavioural weight loss for adolescents with obesity. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 47(6): 686-696. [Link]
Vander-Wal, JS. Johnston, KA. Dhurandhar, NV. (2007). Psychometric properties of the State and Trait Food Cravings Questionnaires among overweight and obese persons. Eating Behaviors, 8(2): 211-223. [Link]
Vartanian, L. R. & Shaprow, J. G. (2008). Effects of weight stigma on exercise motivation and behavior – A preliminary investigation among college-aged females. Journal of Health Psychology, 13(1): 131-138. [Link]
Wagner, T. Fregni, F. Fecteau, S. Grodzinsky, A. Zahn, M. & Pascual-Leone, A. (2007). Transcranial direct current stimulation: A computer-based human model study. Neuro Image- Journal, 35(3): 1113–1124. [Link]
Wallin, E. Parling, T. Weineland, S. & Dahl, J. (2018). Acceptance and Commitment Therapy to Promote Value Attainment Among Individuals with overweight: A multiple baseline evaluation. Journal of Contextual Behavioral Science, 10: 41-49. [Link]