دوره و شماره: دوره 16، شماره 3 - شماره پیاپی 63، مهر 1401 
ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس کشمکش‌های مذهبی و معنوی در جامعه ایرانی

صفحه 71-43

10.52547/apsy.2021.222936.1096

محیا ابراهیمی جمارانی؛ عدنان اکبری؛ حجت اله فراهانی؛ پرویز آزادفلاح


تنبیه نوع‌دوستانه خالص: مطالعه‌ای بر اساس پتانسل وابسته به رویداد

صفحه 91-73

10.52547/apsy.2021.221019.1051

علی محمد میرآقایی؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ محمدعلی مظاهری؛ رضا خسروآبادی