دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 61، فروردین 1401، صفحه 230-1