مقایسه کارایی بالینی ماتریکس درمان پذیرش و تعهد با درمان پذیرش و تعهد متمرکز بر شفقت و درمان شناختی- رفتاری هافمن بر اختلال اضطراب اجتماعی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا روان شناسی بالینی، گروه روان شناسی بالینی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران.

2 گروه روان شناسی بالینی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران.

3 گروه روان شناسی بالینی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

هدف: شواهد تجربی و نظری نشان می­دهد که مداخله­ های­ شناختی- رفتاری، کارایی پایداری ندارند. پژوهش حاضر با هدف مقایسة کارایی بالینی ماتریکس درمان­ پذیرش ­و تعهد با درمان ­­پذیرش ­و تعهد متمرکز بر شفقت و درمان­شناختی- رفتاری هافمن بر اختلال اضطراب اجتماعی انجام شد. روش­: این پژوهش از نوع کارآزمایی ­بالینی یک­سر کور با طرح آزمایشی تک­آزمودنی با خط پایة ­چندگانه ناهمزمان بود که به­روش ­نمونه­ گیری هدفمند در طی 12­جلسۀ 60 ­دقیقه­ ای با پیگیری 2 ­ماهه بر روی 9­ دانشجو با اختلال اضطراب اجتماعی اجرا شد. برای مقایسة نتایج این سه الگوی ­مداخله­ ای، از مقیاس اضطراب­­ اجتماعی ­لیبویتز (هیمبرگ و همکاران، 1999)، فرم کوتاه مقیاس خود­ شفقت­ورزی (ریس و همکاران، 2011)، نسخۀ دوم پرسشنامۀ ­پذیرش ­و عمل (باند و همکاران، 2011) و پرسشنامۀ زندگی ­ارزشمند (ویلسون و همکاران، 2010) استفاده شد. داده­ها به روش ترسیم­دیداری، درصد بهبودی، شاخص ­تغییر پایا و شاخص­ های شش­گانه کارایی بالینی تحلیل شدند. یافته­ ها: نتایج نشان داد که­ هر سه روش مداخله ­ای در کاهش اضطراب ­اجتماعی (2.58->Z) و افزایش انعطاف ­پذیری­ موثر و از لحاظ بالینی معنادار است (2.58Z>). با ­این ­وجود، درمان­شناختی- رفتاری هافمن در افزایش خود شفقت ­ورزی و زندگی­ ارزشمند از لحاظ بالینی موثر و معنادار نبود (1.96>Z)، و این نتایج نیز در پایان دورۀ پیگیری 2­ماهه حفظ شد. نتیجه ­گیری: بنابراین ماتریکس درمان ­پذیرش ­و تعهد و درمان ­پذیرش و تعهد متمرکز بر شفقت از نظر اندازه ­­تغییر، ثبات، کلیت ­تغییر و ایمنی در مقایسه با درمان­شناختی- رفتاری هافمن، کارایی بالینی موثرتری دارند، اما هر سه روش مداخله در میزان ­پذیرش و عمومیت تغییر مشابه بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing of Clinical Efficacy of ACT Matrix with ACT Focused on Compassion and Hofmann's CBT on Social Anxiety Disorder

نویسندگان [English]

  • Hamid Asadi 1
  • Masoud Mohammadi 2
  • Ghasem Naziri 3
  • Azam Davoodi 2
1 Ph.D Student Clinical Psychology, Department of Clinical Psychology, College of Economy & Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
2 Department of Clinical psychology, College of Economy & Management, Shiraz Branch, Islamic Azad ,University.Shiraz, Iran.
3 Department of Clinical psychology, College of Economy & Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University,Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Aim:The Empirical and Theoretical evidence show that Cognitive-Behavioral Interventions do not have Stable Efficacy. The present study aimed comparin Clinical Efficacy of ACT Matrix with ACT Focused on Compassion and Hofmann's CBT on social anxiety disorder. Method: This study was as Single blinded clinical trial with a single-case experimental study non-concurrent multiple baseline design, who performed on 9 students with social anxiety disorder who were selected based on purposive random sampling. The treatment lasted for 12 sessions (60 minutes) with two-month follow-up. To compare the results of these two treatment models, the Liebowitz Social Anxiety Scale (Heimberg & et ­­al, 1999),Self-Compassion Scale-Short Form (Raes & et ­­al, 2011) Acceptance and Action Questionnaire (Second Version, Bond & et­ al, 2011) and the Valued Living Questionnaire (Wilson & et ­al, 2010) were used.Data were analyzed by visual drawing, recovery percentage,stable change index and six indicators of clinical efficiency. Findings:The results showed that all three intervention methods reduced social anxiety (Z<-2.58) and increased flexibility (Z>2.58). However, Hofmann's CBT was not clinically effective and meaningful in increasing self-compassion and valued living (Z<1.96). these results were maintained at the end of the 2-month follow-up period. Conclusion: The ACT Matrix and ACT focused on compassion in terms of the magnitude of change, stability, universality of change and safety are more effective Clinical Efficacy than Hoffmann's CBT, But all three interventions were similar in acceptability and generality of change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Anxiety
  • Flexibility
  • Cognitive-Behavioral Therapy
  • ACT focused on Compassion
  • ACT Matrix
آزاده قهفرخی، سیده منیره؛ کاظمی زهرانی، حمید؛ بشارت، محمدعلی.(1394). اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر مشکلات بین­فردی و انعطاف­پذیری روان­شناختی در دانش آموزان دختر دبیرستانی با اختلال اضطراب اجتماعی. مجله علم بهداشت.. 8(3): 131- 138. [پیوند]
استفان گ، هافمن، میشائل، اتو (1396). درمان شناختی-رفتاری اختلال اضطراب اجتماعی. خیری­پور، فتانه، چاپ سوم، تهران، انتشارات ارجمند. [پیوند]
استادیان خانی، زهرا؛ فدایی مقدم، ملیحه. .(۱۳۹۶). اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری اجتماعی و هراس اجتماعی معلولان جسمی. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی، ۱۸ (۱)، 63- 72. [پیوند]
اسدی، حمید .(1400). پروتکل ماتریکس درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای اختلال اضطراب اجتماعی، تهران، چاپ اول، انتشارات پیام مولف.
اسماعیلی, لیلا؛ امیری, شعله؛ عابدی, محمد رضا؛ مولوی, حسین .(1397). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد با تمرکز بر شفقت، بر اضطراب اجتماعی دختران نوجوان. مطالعات روان شناسی بالینی. 8 (30)،: 117 -137. [پیوند]
اکبری, مهدی؛ روشن, رسول؛ شعبانی, امیر و همکاران .(1394). مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی با درمان فراتشخیصی یکپارچه‌ در درمان بیماران مبتلا به اختلال‌های اضطرابی و افسردگی همایند: کارآزمایی بالینی تصادفی. مجله روان­پزشکی و روان­شناسی بالینی ایران21(2), 88-107.‎ [پیوند]
اکبری ، مهدی .(1397). بررسی اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه زندگی ارزشمند: بر اساس رویکرد تعهد و پذیرش. نشریه روان­شناسی بالینی و شخصیت؛ دوره 1(30): 239-249. [پیوند]
پورصالح, عطیه, حمید, نجمه, داودی, ایران .(1399). اثربخشی آموزش ذهن شفقت‌ورز بر علایم اختلال اضطراب اجتماعی و سرمایه‌های روان‌شناختی دانشجویان دختر دارای اختلال اضطراب اجتماعی. اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی. 15(56)،83-94. [پیوند]
پیمان نیا, بهرام .(1399). اثربخشی ماتریکس پذیرش، تعهد با شفقت بر تنظیم شناختی هیجان دانش­آموزان مبتلا به اضطراب امتحان. اندیشه های نوین تربیتی. 16(4). [پیوند]
تریچ د، ساندروف ب، آر ل، سیلبراستین ا .(1395). درمان متمرکز بر شفقت برای درمانگران اکت. ترجمه: دانشمندی س،ایزدی ر، عابدی م. چاپ اول. انتشارات کاوشیار. [پیوند]
حسنی,ج؛ فیاضی, م؛ اکبری, ا .(1396). اعتبار، روایی و ساختار عاملی تأییدی نسخۀ فارسی مقیاس اضطراب اجتماعی لیبویتز. پژوهش­های روا­­­ن­شناسی اجتماعی6(24).‎ [پیوند]
حمیدپور، حسن .(1387). اهمیت روش­شناسی در پژوهش­های رفتاری-شناختی. بازتاب دانش، نشریه­ای دربارۀ شناخت، مغز و رفتار. دوره سوم، شماره 10.
روحی، رومینا؛ سلطانی، امان­الله؛ زین­الدین میمند، زهرا؛ رضوی نعمت­اللهی، ویدا .(1398). تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش شفقت به خود، تحمل پریشانی و تنظیم هیجان در دانش­آموزان با اختلال اضطراب اجتماعی. فصلنامه بهداشت روان کودک.. 6 (3): 173- 187. [پیوند]

روئین فرد، مهدی؛ شاره، حسین ؛ حقی، الهام .(1393). اثربخشی گروه درمانگری شناختی- رفتاری هیمبرگ- بکر بر بهبود اضطراب اجتماعی و انعطاف‌پذیری شناختی دختران نوجوان. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار).21 (2): 226- 240. [پیوند]

زارع، حسین .(1396). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در بهبود انعطاف­پذیری و همجوشی شناختی. دو فصلنامه علمی-پژوهشی شناخت اجتماعی. 6 (1)، 125-134. [پیوند]
سبزه­آرای لنگرودی، میلاد .(1392). رابطه بین آرزوها و وابستگی­های ارزش خود با شفقت به  خود، خودشیفتگی ناسالم، خودشناسی انسجامی و حرمت خود. پایان­نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی، دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
عباسی، ایمانه؛  فتا، لادن.؛ مولودی، رضا؛. ضرابی ، حمید  .(1391). کفایت روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه پذیرش و عمل،  چاپ دوم. فصلنامه روش­ها و مدل­های روان­شناختی، 2 (10): 65-80.
هاشمی، تورج؛ احمدبیگی، نسرین؛ پرواز، سهیلا و کریمی شهابی، رقیه .(1394). نقش سبک دلبستگی در اضطراب اجتماعی با توجه به اثرات میانجی عزت نفس. مجله دست آوردهای روان شناختی, 22(1): 47-66.‎ [پیوند]
هزاوه­ای، فاطمه؛ رباظ میلی، سمیه .(1398). تأثیر درمان پذیرش و تعهد بر انعطاف­پذیری روان­شناختی و بازداری رفتاری نوجوانان دارای اختلال اضطراب اجتماعی. نشریه مدیریت ارتقای سلامت. 8 (6):18- 29. [پیوند]
یابنده, محمدرضا؛ بقولی, حسین؛ سروقد, سیروس؛ کورش نیا, مریم .(1398). مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش میزان علائم اضطراب اجتماعی. فصلنامه علمی پژوهشی روش­ها و مدل­های روا­­­ن­شناختی،10(36):196- 177. [پیوند]
Allen, A., & Leary, M. R. (2010). Self-compassion, stress, and coping. Social and Personality Psychology Compass, 4(2), 107-118. [Link]
Ayyash-Abdo, H., Tayara, R., & Sasagawa, S. (2016). “Social anxiety symptoms: A cross-cultural study between Lebanon and the UK”. Personality and Individua Differences, 96, 100-105. [Link]
Bandelow, B., & Michaelis, S. (2015). Epidemiology of anxiety disorders in the 21st century. Dialogues in clinical neuroscience, 17(3), 327. [Link]
Bandelow, B., Charimo Torrente, A., Wedekind, D., Broocks, A., Hajak, G., & Ruther, E.  (2004). Early traumatic life events, parental rearing styles, family history of mental disorders, and birth risk factors in patients with social anxiety disorder. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 254(6), 397-405. [Link]
Begley, S. (2007). Train your mind, change your brain. New York: Ballantine Books. [Link]
Boersma, K., Håkanson, A., Salomonsson, E., & Johansson, I. (2015). Compassion focused therapy to counteract shame, self-criticism and isolation. A replicated single case experimental study for individuals with social anxiety. Journal of Contemporary Psychotherapy45(2), 89-98. [Link]
Bond, F. W., Hayes, S. C., Baer, R. A., Carpenter, K, M., Guenole, N., Orcutt, H. K., Waltz, T.,& Zettle, R., D. (2011). Preliminary Psychometric Properties of the Acceptance and Action Questionnaire-II: A Revised Measure OF Psychological Inflexibility and Experiential Avoidance. Behavior Therapy. [Link]
Boisseau, C. L., Farchione, T. J., Fairholme, C. P., Ellard, K. K., & Barlow, D. H. (2010). The development of the unified protocol for the transdiagnostic treatment of emotional disorders: A case study. Cognitive and Behavioral Practice, 17(1), 102–13. [Link]
Callaghan, G.M., & Darrow, S.M. (2015). "The role of functional assessment in third wave behavioral interventions: foundations and future directions for a fourth wave", Current Opinion in Psychology, 2: 60–64. [Link]
Craske Michelle G., Niles Andrea N., Burkland Lisa J., Wolitzky-Talor Kate B., Vilardaga Jennifer C. Plumb, Arch Jonna G., Saxbe Darby E., Lieberman Mattew D.(2014). Randomized controlled trial of cognitive behavioral therapy and acceptance and commitment therapy for social phobia: outcomes and moderators. J Consult Clin Psychol.;74(4):658-7. [Link]
Demir, T., Karacetin, G., Demir, D. E., & Uysal, O. (2013). Prevalence and some psychosocial characteristics of social anxiety disorder in an urban population of Turkish children and adolescents. European Psychiatry, 28(1), 64-69. [Link]
Dixon, M. L., Moodie, C. A., Goldin, P. R., Farb, N., Heimberg, R. G., & Gross, J. J. (2020). Emotion regulation in social anxiety disorder: reappraisal and acceptance of negative self-beliefs. Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, 5(1), 119-129. [Link]
Dryman, M. T., Gardner, S., Weeks, J. W. and Heimberg, R. G. (2016). Social anxiety disorder and quality of life: How fears of negative and positive evaluation relate to specific domains of life satisfaction. Journal of Anxiety Disorders, 38(3): 1-8. [Link]
Eifert, G. H., & Forsyth, J. P. (2005). Acceptance and commitment therapy for anxiety disorders: A practitioner's treatment guide to using mindfulness, acceptance, and values-based behavior change. New Harbinger Publications. [Link]
Farchione, T.J., Fairholme, C.P., Ellard, K.K., Boisseau, C.L., Thompson-Hollands, J., Carl, J.R. (2012). Unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders: A randomized controlled trial. Behaviour Therapy, 43(3), 666-78. [Link]
First, M. B., Williams, J. B., Karg, R. S., & Spitzer, R. L. (2016). User's guide for the SCID-5-CV Structured Clinical Interview for DSM-5® disorders: Clinical version. American Psychiatric Publishing, Inc. [Link]
Gadermann, A., Alonso, J., Vilagut, G., Zaslavsky, A., & Kessler, R. (2012). Comorbidity and disease burden in the national comorbidity survey replication (NCS-R). Depression and Anxiety, 29, 797-806. [Link]
Gerhart JI, Baker CN, Hoerger M, Ronan GF.(2014). Experiential avoidance and interpersonal problems: A moderated mediation model. J Contextual Behav Sci.;3(4):291-8. [Link]
Gentili, C., Rickardsson, J., Zetterqvist, V., Simons, L., Lekander, M., & Wicksell, R. K. (2019). Psychological flexibility as a resilience factor in individuals with chronic pain. Frontiers in psychology, 10, 1-11. [Link]
Gilbert P .(2005).Compassion ،conceptualisations, research and use in psychotherapy .Routledge . page 387. [Link]
Gilbert, P. (2009). Introducing compassion focused therapy. Advances in Psychiatric Treatment, 15, 199– 208. [Link]
Gilbert P. (2010). Training Our Minds in, with and for Compassion. An Introduction to Concepts and Compassion-Focused Exercises.
Gilbert, P. (2014). The origins and nature of compassion focused therapy. British Journal of Clinical Psychology53(1), 6-41. [Link]
Ghorbani, N., Watson, P. J., Zhuo, C., & Norballa, F. (2012). Self-Compassion in Iranian Muslims: Relationships with Integrative Self-Knowledge, Mental Health, and Religious Orientation. The International Journal for the Psychology of Religion, 22,106-118. [Link]
Hacker, T., Stone, P., & MacBeth, A. (2016). Acceptance and commitment therapy–do we know enough? Cumulative and sequential meta-analyses of randomized controlled trials. Journal of affective disorders190, 551-565. [Link]
Hayes, S. C., & Strosahl, K. D. (2005). A practical guide to acceptance and commitment therapy. Springer Science+ Business Media. [Link]
Hayes, S.C. (2008). The roots of compassion. Keynote speech delivered at the      International ACT Conference, Chicago. [Link]
Hayes SC, Strosahl KD, Wilson KG.(2011). Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change: Guilford Press. [Link]
Hayes, S. C., Wilson, K. G., Gifford, E. V., Follette, V. M., & Strosahl, K. (2015). Experiential avoidance and behavioral disorders: A functional dimensional approach to diagnosis and treatment. In The Act in Context (pp. 197-230). Routledge. [Link]
Heimberg, R.G., Brozovich, F.A.,& Rapee, R.M.(2010).A cognitive-behavioral model of social anxiety disorder: Update and extension. In S.G. Hofmann & P.M. DiBartolo (Eds.), Social anxiety: Clinical,  Developmental, and Social perspectives (2nd ed., pp.395-422).New york: Academic Press. [Link]
Heimberg, R. G., Horner, K. J., Juster, H. R., Safren, S. A., Brown, E. J., Schneier, F. R. & Liebowitz, M. R. (1999). Psychometric properties of the Liebowitz Social Anxiety Scale. Psychological Medicine 29, 199- 212. [Link]
Ingram RE, Hayes A, Scott W.( 2000). Empirically supported treatments: A critical analysis. In Snyder CR, Ingram RE (Eds.). Handbook of psychological change: Psychotherapy processes and practices for the 21st century. New York: Wiley; 41-60. [Link]
Kennedy, A.E., Whiting, S.W., Dixon, M.R.(2014). Improving novel food choices in preschool children using acceptance and commitment therapy. Journal of Contextual Behavioral Science, 3(4), 228-235. [Link]
Kohlenberg, R. J., Tsai, M., Kuczynski, A. M., Rae, J. R., Lagbas, E., Lo, J., & Kanter, J. W. (2015). A brief, interpersonally oriented mindfulness intervention incorporating Functional Analytic Psychotherapy׳ s model of awareness, courage and love. Journal of Contextual Behavioral Science4(2), 107-111. [Link]
Kuckertz, J. M., Gildebrant, E., Liliequist, B., Karlström, P., Väppling, C., Bodlund, O., ... & Carlbring, P. (2014). Moderation and mediation of the effect of attention training in social anxiety disorder. Behaviour Research and Therapy, 53, 30-40. [Link]
Liebowitz, M. R., Heimberg, R. G., Fresco, D. M., Travers, J., & Stein, M. B. (2000). Social phobia or social anxiety disorder: what's in a name?. Archives of general Psychiatry57(2), 191-192. [Link]
Leichsenring, F. and Leweke, F. (2017). Social anxiety disorder. New England Journal of Medicine, 376(23): 2255-2264.
Lutz, A., Slagter, H. A., Dunne, J. D., & Davidson, R. J. (2008). Attention regulation and monitoring in     meditation. Trends in Cognitive Sciences, 12, 163–169. [Link]
Johnson, S. U., Hoffarta, a., Nordahlc, H. M., Wampold B. E. (2017). Metacognitive therapy versus disorderspecific CBT for comorbid anxiety disorders: A randomized controlled trial. Journal of Anxiety Disorders, 50, 103-112. [Link]
Mirsharifa, S. M., Mirzaian, B., & Dousti, Y. (2019). The Efficacy of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Matrix on Anxiety and Quality Of Life of Patients with Irritable Bowel Syndrome. International Journal of Medical Investigation8(1), 19-30. [Link]
Neff, K. D. (2003b). Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and Identity, 2, 85-102. [Link]
Nelson, C. (2020). University student anxiety and stress–exploring the feasibility, suitability, and benefits of ACT matrix group workshops for university students experiencing anxiety and stress (Doctoral dissertation, Laurentian University of  Sudbury). [Link]
Ollendick, T. H., White, S. W., Richey, J., Kim-Spoon, J., Ryan, S. M., Wieckowski, A. T. and Smith, M. (2019). Attention bias modification treatment for adolescents with social anxiety disorder. Behavior therapy, 50(1) 126-139. [Link]
Polk, K. L., Schoendorff, B., Webster, M., & Olaz, F. O. (2016). The essential guide to the ACT Matrix: A step-by-step approach to using the ACT Matrix model in clinical practice. New Harbinger Publications. [Link]
Polk, K. L., Schoendorff, B.(2014).The ACT Matrix, A New Approach to Building Psychological Flexibility Across Settings & Populations. An Imprint of New Harbinger Publications, Inc. [Link]
Raes, F., Pommier, E., Neff, K. D., & Van Gucht, D. (2011). Construction and factorial validation of a short form of the Self-Compassion Scale. Clinical Psychology & Psychotherapy. 18, 250-255. [Link]
Rose, G. M., & Tadi, P. (2021). Social Anxiety Disorder. StatPearls [Internet]. [Link]
Rostami, M., Veisi, N., Jafarian Dehkordi, F., & Alkasir, E. (2014). Social anxiety in students with learning disability: Benefits of acceptance and commitment therapy. Practice in Clinical Psychology, 2(4), 277-284. [Link]
Rubin, K. H., Coplan, R. J., & Bowker, J. C. (2009). Social withdrawal in childhood. Annual Review of Psychology, 60, 141‐171. [Link]
Siegel, A.N., & Kocovski, N. L. (2020). Effectiveness of Self-Compassion Inductions Among Individuals with Elevated Social Anxiety. Mindfulness, 1-9. [Link]
Spence, S. H., Donovan, C. L., March, S., Kenardy, J. A., & Hearn, C. S. (2017). Generic versus disorder specific cognitive behavior therapy for social anxiety disorder in youth: A randomized controlled trial using internet delivery. Behaviour research and therapy, 90, 41-57. [Link]
Weeks, J. W., Howell, A. N., Srivastav, A., & Goldin, P. R. (2019). “Fear guides the eyes of the beholder”: Assessing gaze avoidance in social anxiety disorder via covert eye tracking of dynamic social stimuli. Journal of anxiety disorders, 65, 56-63. [Link]
Wernre, K. H., Jazaieri, H., Goldin, P. R., Ziv, M., Heimberg R. G., & Gross, J.J. (2012). Self compassion and social anxiety disorder. Anxiety, Stress, & Coping. 25(5), 543-558. [Link]
Wilson, K. G. (2009). Mindfulness for two: An acceptance and commitment therapy approach to mindfulness in psychotherapy. New Harbinger Publications. [Link]
Wilson KG, Sandoz EK, Kitchens J, Roberts M. (2010). The valued living questionnaire: defining and measuring valued action within a behavioral framework. Psychological Record. 60: PP. 249-272. [Link]