دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 66، تیر 1402، صفحه 1-268 
ارزیابی نظریه ذهن در طول دوران کودکی: ساخت و بررسی ویژگی‌های روانسنجی سیاهه شناخت اجتماعی

صفحه 141-165

10.48308/apsy.2023.231262.1475

فاطمه آبادی؛ علیرضا مرادی؛ هادی زرافشان؛ محمدرضا محمدی؛ میثم صادقی؛ جواد نژادی؛ روح الله منصوری سپهر


مقاله پژوهشی

نسخۀ ایرانی مقیاس تجدیدنظرشدۀ دلبستگی بزرگسال: روایی و پایایی در جمعیت عمومی

صفحه 167-191

10.48308/apsy.2023.230293.1443

احمد عسگری زاده؛ شهلا پاکدامن؛ مهسا هونجانی؛ سعید قنبری