دوره و شماره: دوره 17، شماره 4 - شماره پیاپی 68، 1402، صفحه 1-244