دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 67، مهر 1402، صفحه 1-246