همدلی شناختی و عاطفی در افراد با سطوح بالا و پایین ناگویی هیجانی: نقش واسطه‌ای الگوی نگاه به تصاویر چهره‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی شناختی، پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

2 گروه علوم اعصاب شناختی، پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه‌ی همدلی شناختی و عاطفی در افراد با سطوح ناگویی هیجانی بالا و پایین با میانجی‌گری الگوی نگاه (مدت زمان تا اولین تثبیت در چشم‌ها و میزان نگاه بر دهان) بود. روش: روش پژوهش علی‌مقایسه‌ای بود. جامعه‌ی پژوهش را دانشجویان دانشگاه‌های شهر تهران تشکیل دادند که از بین آنها به صورت در دسترس 41 نفر انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان به پرسشنامه‌ی ناگویی هیجانی تورنتو (باگبی، پارکر و تیلور، 1994) پاسخ داده و بر اساس نمره‌ی این پرسشنامه به دو گروه با ناگویی هیجانی بالا و پایین تقسیم شدند. سپس در تکلیف همدلی برای درد (تیمرز و همکاران، 2018) شرکت کردند، در حالی که حرکات چشم‌هایشان ثبت می‌شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل مسیر بررسی شد. یافته‌ها: افراد با سطح ناگویی هیجانی بالا نسبت به افراد با سطح ناگویی هیجانی پایین همدلی شناختی (005/0 = p) و عاطفی (020/0 = p) پایین‌تری از خود نشان داده‌اند. همچنین این افراد کمتر و دیرتر به چشم‌های چهره‌ی هدف نگاه کرده و در مقابل بیشتر به دهان نگاه کرده‌اند (026/0 = p). در نهایت مدت زمان تا اولین نگاه به چشم‌ها میانجی‌گر رابطه‌ی ناگویی هیجانی و همدلی شناختی و مدت‌زمان نگاه به دهان میانجی‌گر رابطه‌ی ناگویی هیجانی و همدلی عاطفی بود. نتیجه‌گیری:‌ بر مبنای نتایج این پژوهش، الگوی نگاه به تصاویر برانگیزاننده‌ی همدلی با کاهش همدلی افراد با ناگویی هیجانی رابطه دارد و بخشی از همدلی عاطفی و شناختی پایین این افراد به اختلال آن‌ها در زمینه‌ی ردیابی چهره‌ها مرتبط است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cognitive and Affective Empathy in Individuals with High and Low Alexithymia: The Mediating Role of Eye-Gaze Pattern to Facial Expressions

نویسندگان [English]

  • Soroosh Golbabaei 1
  • Negar SammakNejad 1
  • Khatereh Borhani 2
1 Department of Cognitive Psychology, Institute for Cognitive and Brain Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Department of Cognitive Neuroscience, Institute for Cognitive and Brain Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aims: The present study aimed to compare cognitive and affective empathy in high and low alexithymia with the mediating role of eye-gaze pattern (i.e., time to first fixation on eyes and fixation duration in mouth). Method: The research used a causal-comparative method. The study population included university students of Tehran, among which 41 students were selected using the available sampling method. Participants filled out the Toronto Alexithymia Scale (Bagbi et al., 1994) and were grouped as high and low alexithymia based on their scores. Then, they responded to empathy for pain task (Timmers et al., 2018) while their eye-gaze were recorded. Path analysis was used to analyze the data. Results: Those with high alexithymia had lower cognitive (p = 0.005) and affective empathy (p = 0.020). Moreover, they fixated on the eyes later and for a shorter duration, while on the other hand, they fixated more on the mouth (p = 0.026). Finally, time to first fixation on the eyes mediated the effect of alexithymia on cognitive empathy, and fixation duration on the mouth mediated the effect of alexithymia on affective empathy. Conclusion: Based on the results, it can be concluded that aberrant eye-gaze pattern is related to hampering empathy in high alexithymic individuals, and low cognitive and affective empathy in high alexithymic individuals is to some degree related to how they look at facial expressions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alexithymia
  • Affective empathy
  • Cognitive empathy
  • Eye-tracking
بشارت، م، افقی، ز، آقایی ثابت، س، حبیب‌نژاد، م، پورنقدعلی، ع و گرانمایه‌پور، ش. (۱۳۹۲) نقش تعدیل‌کنندۀ راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطۀ بین ناگویی‌-هیجانی و مشکلات بین‌شخصی. تازه‌های علوم شناختی، ۱۵ (۴)، ۴۳-۵۲ [پیوند]
بشارت، م، خدابخش، م، فراهانی، ح، و رضازاده، س. (1390). نقش واسطه ای خودشیفتگی در رابطه بین همدلی و کیفیت روابط بین شخصی. فصلنامه روان شناسی کاربردی، 5(2)، 33-7. [پیوند]
حائری، م، بشارت، م، احمدوند شاهوردی، م، و رمضانی مقدم آرانی، ف. (1401). مقایسه تکانشوری، استحکام من، ناگویی هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده در معتادان ادامه‌دهنده و رهاکننده درمان. فصلنامه روان شناسی کاربردی، 16(2)، 156-133. [پیوند]
سامانی، ح, گلبابائی, س, و برهانی, خ. (1401). پیش‌بینی قیم‌مآبی بر اساس مؤلفه‌های همدلی و سرایت رفتاری. پژوهش های روانشناسی اجتماعی، 12(46)، 101-122. [پیوند]
شریفی، م، احمدی، س، و منصوری سپهر، ر. (1392). اثر شکل نوشتاری و میزان آشنایی با متن بر تثبیت چشم و واپسگرد در حین خواندن هدفمند: شواهدی از دستگاه پایشگر حرکات چشم. فصلنامه روان شناسی کاربردی، 2(26)، 76-61. [پیوند]
عبداللهی ابراهیم آبادی، ز، و بشارت، م. (1400). استفاده از فنّاوری ردیابی چشم در اختلال‌های خوردن: مطالعه مروری. رویش روان شناسی، ۱۰(۴)، ۲۳۰-۲۱۹. [پیوند]
میرزائی‌فیض‌آبادی، س.، طاهری، ن.، و هادیان‌فرد، ح. (1399). درمان حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد (EMDR) برای اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) در ایران: یک مطالعه ی مروری سیستماتیک. رویش روانشناسی ، 9(9)، 120-105. [پیوند]
نصراللهی، ب، و آقایی، و. (۱۴۰۱). مقایسه ی ناگویی هیجانی و راهبردهای تنطیم شناختی هیجان در افراد دارای نشانه های اختلال اضطراب فراگیر و اجتماعی، سوء مصرف مواد و افراد سالم. رویش روان شناسی، ۱۱(۴)، ۲۲۸-۲۱۷. [پیوند]
نجاتی، وحید، ذبیح زاده، عباس، ملکی، قیصر، و محسنی، مصطفی. (1391). اختلال شناخت اجتماعی در بیماران دچار افسردگی عمده: شواهی از آزمون ذهن خوانی از طریق چشم. فصلنامه روان شناسی کاربردی، 6(1), 70-57. [پیوند]
نجاتی، و، کشوری، ف، و منصوری سپهر، ر. (1394). تفاوت جنسی در توجه اشتراکی: شواهدی از مغز مردانه اتیسم با استفاده از ابزار ردیاب چشم. شناخت اجتماعی, 4(1)، 97-108. [پیوند]
نجاتی، وحید، ناصرپور، هادی، ذبیح زاده، عباس، و رشیدی، مانا. (1393). برّرسی نظریّه ذهن و توانایی همدلی در محکومین دادگاه های کیفری: شواهدی از آزمون ذهن خوانی از طریق تصویر چشم. شناخت اجتماعی، 3(2)، 7-18. [پیوند]
هواسی، ن، و شفائی، س. (۱۳۹۹). رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های عشق با ناگویی هیجانی. رویش روان شناسی، ۹(۲)، ۶۴-۵۷. [پیوند]
یگانه، ن. (1401). روابط ساختاری پنج عامل بزرگ شخصیت با نشانه‌های صفت شخصیتی دگرآزاری با میانجی‌گری شادنفرود در دانشجویان. فصلنامه روان شناسی کاربردی، 16(1)، 159-135. [پیوند]
یوسفی، ن، و منیرپور، ن. (1400). پیش بینی نشانگان وسواس براساس ناگویی هیجانی و باورهای غیرمنطقی در افراد مبتلا به اختلال وسواسی-جبری. رویش روان شناسی، ۱۰(۱۲)، ۱۶۸-۱۵۹. [پیوند]
Bagby, R. M., Parker, J. D., & Taylor, G. J. (1994). The twenty-item Toronto Alexithymia Scale—I. Item selection and cross-validation of the factor structure. Journal of psychosomatic research38(1), 23-32. [link]
Barlinska, J., Szuster, A., & Winiewski, M. (2018). Cyberbullying among adolescent bystanders: Role of affective versus cognitive empathy in increasing prosocial cyberbystander behavior. Frontiers in Psychology, 9(MAY). [link]
Bergman, M. A., Vissers, C. T. W. M., Collard, R. M., van Eijndhoven, P., Schene, A. H., & Vrijsen, J. N. (2021). The Effect of Alexithymia on Attentional Bias Toward Emotional Stimuli in Depression: An Eye-Tracking Study. Frontiers in Psychiatry, 11, 1597. [link]
Bermond, B., Bierman, D. J., Cladder, M. A., Moormann, P. P., & Vorst, H. C. (2010). The cognitive and affective alexithymia dimensions in the regulation of sympathetic responses. International Journal of Psychophysiology75(3), 227-233. [link]
Besharat, M. A. (2007). Reliability and factorial validity of a farsi version of the 20-item Toronto alexithymia scale with a sample of Iranian students. Psychological Reports. [link]
Besharat, M. A. (2008). Assessing Reliability and Validity of the Farsi Version of the Toronto Alexithymia Scale in a Sample of Substance-Using Patients. [link]
Bird, G., Press, C., & Richardson, D. C. (2011). The role of alexithymia in reduced eye-fixation in autism spectrum conditions. Journal of autism and developmental disorders41, 1556-1564. [link]
Bird, G., & Viding, E. (2014). The self to other model of empathy: Providing a new framework for understanding empathy impairments in psychopathy, autism, and alexithymia. Neuroscience & Biobehavioral Reviews47, 520-532. [link]
Borhani, K., Borgomaneri, S., Làdavas, E., & Bertini, C. (2016). The effect of alexithymia on early visual processing of emotional body postures. Biological Psychology, 115, 1–8. [link]
Blagrove, M., Hale, S., Lockheart, J., Carr, M., Jones, A., & Valli, K. (2019). Testing the empathy theory of dreaming: The relationships between dream sharing and trait and state empathy. Frontiers in psychology10, 1351. [link]
Byrne, B. M. (2013). Structural Equation Modeling with Mplus. In Structural Equation Modeling with Mplus. Routledge. [link]
Craparo, G., Faraci, P., & Gori, A. (2015). Psychometric properties of the 20-item toronto alexithymia scale in a group of Italian younger adolescents. Psychiatry Investigation, 12(4), 500–507. [link]
Cuff, B. M., Brown, S. J., Taylor, L., & Howat, D. J. (2016). Empathy: A review of the concept. Emotion review8(2), 144-153. [link]
Cuve, H. C., Castiello, S., Shiferaw, B., Ichijo, E., Catmur, C., & Bird, G. (2021). Alexithymia explains atypical spatiotemporal dynamics of eye gaze in autism. Cognition, 212, 104710. [link]
Cuve, H. C., Gao, Y., & Fuse, A. (2018). Is it avoidance or hypoarousal? A systematic review of emotion recognition, eye-tracking, and psychophysiological studies in young adults with autism spectrum conditions. In Research in Autism Spectrum Disorders (Vol. 55, pp. 1–13). Elsevier. [link]
Decety, J., & Jackson, P. L. (2004). The functional architecture of human empathy. Behavioral and cognitive neuroscience reviews3(2), 71-100. [link]
Dinkler, L., Rydberg Dobrescu, S., Råstam, M., Gillberg, I. C., Gillberg, C., Wentz, E., & Hadjikhani, N. (2019). Visual scanning during emotion recognition in long‐term recovered anorexia nervosa: An eye‐tracking study. International Journal of Eating Disorders52(6), 691-700. [link]
Enzi, B., Amirie, S., & Brüne, M. (2016). Empathy for pain-related dorsolateral prefrontal activity is modulated by angry face perception. Experimental Brain Research234, 3335-3345. [link]
Erdfelder, E., FAul, F., Buchner, A., & Lang, A. G. (2009). Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. Behavior Research Methods, 41(4), 1149–1160. [link]
Fujiwara, E. (2018). Looking at the eyes interferes with facial emotion recognition in alexithymia. Journal of Abnormal Psychology. [link]
Golbabaei, S., Barati, M., Haromi, M. E., Ghazazani, N., & Borhani, K. (2022). Development and construct validation of a short form of the interpersonal reactivity index in Iranian community. Current Psychology, 1–13. [link]
Golbabaei, S., SammakNejad, N., & Borhani, K. (2022, December). Physiological Indicators of The Relation Between Autistic Traits and Empathy: Evidence From Electrocardiogram and Skin Conductance Signals. In 2022 29th National and 7th International Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME) (pp. 177-183). IEEE. [link]
Grynberg, D., Luminet, O., Corneille, O., Grèzes, J., & Berthoz, S. (2010). Alexithymia in the interpersonal domain: A general deficit of empathy? Personality and Individual Differences, 49(8), 845–850. [link]
Hall, J. A., & Schwartz, R. (2019). Empathy present and future. The Journal of social psychology159(3), 225-243. [link]
Hadjikhani, N., Zurcher, N. R., Lassalle, A., Hippolyte, L., Ward, N., & Johnels, J. Å. (2017). The effect of constraining eye-contact during dynamic emotional face perception-an fMRI study. Social Cognitive and Affective Neuroscience. [link]
Harari, H., Shamay-Tsoory, S. G., Ravid, M., & Levkovitz, Y. (2010). Double dissociation between cognitive and affective empathy in borderline personality disorder. Psychiatry Research. [link]
Hemming, L., Haddock, G., Shaw, J., & Pratt, D. (2019). Alexithymia and its associations with depression, suicidality, and aggression: An overview of the literature. In Frontiers in Psychiatry (Vol. 10, Issue APR, p. 203). Frontiers Media S.A. [link]
Hessels, R. S., Holleman, G. A., Kingstone, A., Hooge, I. T., & Kemner, C. (2019). Gaze allocation in face-to-face communication is affected primarily by task structure and social context, not stimulus-driven factors. Cognition184, 28-43. [link]
Jones, W., Carr, K., & Klin, A. (2008). Absence of preferential looking to the eyes of approaching adults predicts level of social disability in 2-year-old toddlers with autism spectrum disorder. Archives of general psychiatry65(8), 946-954. [link]
Keating, C. T., Fraser, D. S., Sowden, S., & Cook, J. L. (2022). Differences Between Autistic and Non-Autistic Adults in the Recognition of Anger from Facial Motion Remain after Controlling for Alexithymia. Journal of Autism and Developmental Disorders, 52(4), 1855–1871. [link]
Kinnaird, E., Stewart, C., & Tchanturia, K. (2019). Investigating alexithymia in autism: A systematic review and meta-analysis. In European Psychiatry (Vol. 55, pp. 80–89). Cambridge University Press. [link]
Klietz, M., Schnur, T., Drexel, S. C., Lange, F., Paracka, L., Huber, M. K., Dressler, D., Höglinger, G. U., & Wegner, F. (2020). Alexithymia is associated with reduced quality of life and increased caregiver burden in parkinson’s disease. Brain Sciences, 10(6), 1–12. [link]
Lewis, L. S., & Krupenye, C. (2022). Eye-tracking as a window into primate social cognition. In American Journal of Primatology (Vol. 84, Issue 10, p. e23393). John Wiley & Sons, Ltd. [link]
Linden, W., Lenz, J. W., & Stossel, C. (1996). Alexithymia, defensiveness and cardiovascular reactivity to stress. Journal of psychosomatic research41(6), 575-583. [link]
Lyvers, M., Randhawa, A., & Thorberg, F. A. (2020). Self-compassion in Relation to Alexithymia, Empathy, and Negative Mood in Young Adults. Mindfulness 2020 11:7, 11(7), 1655–1665. [link]
McKenzie, K., Russell, A., Golm, D., & Fairchild, G. (2022). Empathic Accuracy and Cognitive and Affective Empathy in Young Adults With and Without Autism Spectrum Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 52(5), 2004–2018. [link]
Meng, J., Shen, L., Li, Z., & Peng, W. (2019). Top-down effects on empathy for pain in adults with autistic traits. Scientific reports9(1), 8022. [link]
Moriguchi, Y., Ohnishi, T., Lane, R. D., Maeda, M., Mori, T., Nemoto, K., ... & Komaki, G. (2006). Impaired self-awareness and theory of mind: an fMRI study of mentalizing in alexithymia. Neuroimage32(3), 1472-1482. [link]
Razeghi, R., Arsham, S., Movahedi, A., & Sammaknejad, N. (2022). The effect of visual illusion on performance and quiet eye in autistic children. Early Child Development and Care, 192(5), 807–815. [link]
Samani, H., Golbabaei, S., & Borhani, K. (2022). Predicting Paternalism Based on Components of Empathy and Behavioral Contagion. Quarterly Social Psychology Research, 12(46), 101-122. [link]
Sammaknejad, N., Pouretemad, H., Eslahchi, C., Salahirad, A., & Alinejad, A. (2017). Gender classification based on eye movements: A processing effect during passive face viewing. Advances in Cognitive Psychology, 13(3), 232–240. [link]
Shamay-Tsoory, S. G. (2011). The neural bases for empathy. The Neuroscientist17(1), 18-24. [link]
Shamay-Tsoory, S., Harari, H., Szepsenwol, O., & Levkovitz, Y. (2009). Neuropsychological Evidence of Impaired Cognitive Empathy in Euthymic Bipolar Disorder. Journal of Neuropsychiatry. [link]
Shanton, K., & Goldman, A. (2010). Simulation theory. In Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science (Vol. 1, Issue 4, pp. 527–538). John Wiley & Sons, Ltd. [link]
Song, J., Wei, Y., & Ke, H. (2019). The effect of emotional information from eyes on empathy for pain: A subliminal ERP study. PLoS ONE, 14(12), e0226211. [link]
Speyer, L. G., Brown, R. H., Camus, L., Murray, A. L., & Auyeung, B. (2022). Alexithymia and Autistic Traits as Contributing Factors to Empathy Difficulties in Preadolescent Children. Journal of Autism and Developmental Disorders, 52(2), 823–834. [link]
Starita, F., Borhani, K., Bertini, C., & Scarpazza, C. (2018). Alexithymia is related to the need for more emotional intensity to identify static fearful facial expressions. Frontiers in Psychology, 9(JUN), 929. [link]
Tesio, V., Goerlich, K. S., Hosoi, M., & Castelli, L. (2019). Editorial: Alexithymia: State of the art and controversies. Clinical and neuroscientific evidence. In Frontiers in Psychology (Vol. 10, Issue MAY, p. 1209). Frontiers Media S.A. [link]
Timmers, I., Park, A. L., Fischer, M. D., Kronman, C. A., Heathcote, L. C., Hernandez, J. M., & Simons, L. E. (2018). Is empathy for pain unique in its neural correlates? A meta-analysis of neuroimaging studies of empathy. In Frontiers in Behavioral Neuroscience (Vol. 12, p. 289). [link]
Valdespino, A., Antezana, L., Ghane, M., & Richey, J. A. (2017). Alexithymia as a transdiagnostic precursor to empathy abnormalities: The functional role of the insula. In Frontiers in Psychology (Vol. 8, Issue DEC, p. 2234). Frontiers Media S.A. [link]
Wiebe, A., Kersting, A., & Suslow, T. (2017). Deployment of attention to emotional pictures varies as a function of externally-oriented thinking: An eye tracking investigation. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry55, 1-5. [link]
Wiggert, N., Wilhelm, F. H., Derntl, B., & Blechert, J. (2015). Gender differences in experiential and facial reactivity to approval and disapproval during emotional social interactions. Frontiers in Psychology6, 1372. [link]
Williams, A. C. D. C. (2002). Facial expression of pain: an evolutionary account. Behavioral and brain sciences25(4), 439-455. [link]
Yazdan-Shahmorad, P., Sammaknejad, N., & Bakouie, F. (2020). Graph-Based Analysis of Visual Scanning Patterns: A Developmental Study on Green and Normal Images. Scientific Reports, 10(1), 1–11. [link]
Zhang, L., Xuan, R., Chen, Q., Zhao, Q., Shi, Z., Du, J., Zhu, C., Yu, F. Q., Ji, G., & Wang, K. (2022). High-definition transcranial direct current stimulation modulates eye gaze on emotional faces in college students with alexithymia: An eye-tracking study. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 116, 110521. [link]