مدل‌یابی روابط بین هیجانات، سرمایه روان‌شناختی و بهزیستی عاطفی وابسته به شغل در معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

10.52547/apsy.2022.224383.1198

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف مدل‌یابی روابط علّی بین هیجانات، سرمایه روان‌شناختی و بهزیستی عاطفی وابسته به شغل در معلمان انجام شد. روش: در این پژوهش همبستگی، 381 معلم (158 مرد و 223 زن) از مناطق 1 و 6 آموزش و پرورش شهر تهران با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامة سرمایة روان‌شناختی (لوتانز، آولیو، آوی و نورمن، 2007)، سیاهه هیجان معلم (چن، 2016) و مقیاس بهزیستی عاطفی وابسته به شغل (ونکاتویک، فاکس، اسپکتور و کیلووای، 2000) پاسخ دادند. به منظور آزمون روابط ساختاری در مدل مفروضِ واسطه‌مندی نسبی از روش آماری مدل‌یابی معادله ساختاری، استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که مدل مفروض واسطه ­مندی نسبی سرمایه روان‌شناختی در رابطة هیجانات معلم با بهزیستی عاطفی وابسته به شغل در معلمان با داده ­ها برازش مطلوبی داشت. علاوه بر این، نتایج نشان داد که در مدل‌ مفروض، تمامی وزن­ های رگرسیونی از لحاظ آماری معنادار بودند و در این مدل‌ برای معلمان به ترتیب 54 و 49 درصد از پراکندگی نمرات عاطفه مثبت و منفی وابسته به شغل از طریق هیجانات معلم و سرمایه روان‌شناختی تبیین شد. نتیجه ­گیری: در مجموع، نتایج پژوهش حاضر موافق با آموزه‌های مفهومی نظریه کنترل ـ ارزش هیجانات پیشرفت و نظریه بسط و ساخت هیجانات مثبت نشان داد که تجارب هیجانی معلمان به مثابه یک منبع اطلاعاتی غنی از طریق تحدید و یا تقویت در مولفه‌های چندگانه شکل‌دهنده به سرمایه روانی آنها در شکل‌دهی به وضعیت بهزیستی معلمان و تلاش‌های پیشرفت‌مدارانه معلمان، تاثیرگذار واقع ‌شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Relationships Between Teacher Emotions, Psychological Capital And Job-Related Affective Well-Being In Teachers

نویسندگان [English]

  • ali khodaei 1
  • Shirin Moezzodini 2
1 Payam Noor university
2 Islamic Azad University
چکیده [English]

Aim: This study examined the Modeling relationships between teacher emotions, psychological capital and job-related affective well-being in teachers. Method: In this correlational study, 381 teachers (223 female and 158 male) who were selected through available sampling from 1 and 6 education districts of Tehran, responded the Psychological Capital Questionnaire (PCQ), the Teacher Emotion Inventory (TEI) and the Job-Related Affective Well-Being Scale (JAWS). Structural equation modeling was used to assess the mediating effects model of psychological capital on the relationship between teacher emotions with teachers’ job-related affective well-being. Results: Results showed that the partially mediated model of psychological capital on the relationship between teacher emotions with teachers’ job-related affective well-being had a good fit to data. Furthermore, all of the regression weights in the hypothesized model were statistically significant and model' predictors accounted for 54% and 49% of the variance in teachers’ positive and negative job-related affective well-being, respectively. Conclusion: In sum, the results of the present study consistent with the conceptual approaches of the control-value theory of achievement emotions and the broaden-and-build theory of positive emotions showed that teachers' emotional experiences as a rich source of information by influencing or reinforcing the multiple components that shape their psychological capital were effective in shaping teachers' well-being and teachers' achievement-oriented efforts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teacher’s Emotions
  • Psychological Capital
  • Occupational Well-Being
  • Modeling
پیرحسینلو، سعیده .، فرزاد، ولی الله.، و شهریاری احمدی، منصوره. (1400). مدل‌یابی روابط علّی جهت‌گیری‌های هدفی و ارزیابی‌های شناختی با بهزیستی شغلی در معلمان: نقش واسطه‌ای راهبردهای مقابله شناختی و هیجان‌های معلم. فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 8 (32)، 84-67.پیوند
خدایی، علی. (1397). نسخه فارسی سیاهه هیجان معلم: یک مطالعه روان‌سنجی. فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 4 (20)، 38-25.پیوند
شکری، امید.، مهدویان مشهدی، پانته آ.، و خدایی، علی. (1399). ساختار عاملی، پایایی و تغییرناپذیری اندازه­گیری پرسشنامة سرمایة روان‌شناختی در معلمان زن و مرد ایرانی. فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 8 (29)، 34-21.پیوند
میرهاشمی روته، زهرا.، و شکری، امید. (1397). رابطه باورهای خودکارآمدی ادراک شده و تعامل معلم ـ دانش‌آموز: نقش واسطه‌ای هیجانات معلم. فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 6 (23)، 52-37.پیوند
نوری، انور.، شکری، امید.، و شریفی، مسعود. (1393). تنیدگی شغلی و بهزیستی عاطفی معلمان: آزمون الگوی اثر میانجیگر باورهای خودکارآمدی. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 7 (28)، 76-59.پیوند
واله، مونا.، شکری، امید.، و اسدزاده، حسن (1400). اثربخشی برنامه آموزشی توانمندسازی روانی بر افزایش سرمایه روان‌شناختی و بهزیستی عاطفی مرتبط با شغل معلمان. مجله علوم روانشناختی، 20 (100)، 596-579.پیوند
  Atmaca, C., Rızaoglu, F., Türkdogan, T., & Yaylı, D. (2020). An emotion focused approach in predicting teacher burnout and job satisfaction. Teaching and Teacher Education, 90, 103025.link
Becker, E. S., Goetz, T., Morger, V., & Ranellucci, J. (2014). The importance of teachers' emotions and instructional behavior for their students' emotions: An experience sampling analysis. Teaching and Teacher Education, 43, 15-26.link
Becker, E. S., Keller, M. M., Goetz, T., Frenzel, A. C., & Taxer, J. L. (2015). Antecedents of teachers’ emotions in the classroom: An intra-individual approach. Frontiers in Psychology, 6, 1-12.link
Ciucci, E., Baroncelli, A., & Toselli, M. (2015). Quarterly meta-emotion philosophy in early childhood teachers: Psychometric properties of the Crèche Educator Emotional Styles Questionnaire. Early Childhood Research Quarterly, 33, 1–11.link
Chen, J. (2016). Understanding teacher emotions: The development of a teacher emotion. Teaching and Teacher Education, 55, 68e77.link
Chen, J. (2019). Research review on teacher emotion in Asia between 1988 and 2017: Research topics, research types, and research methods. Frontiers in Psychology, 10, 1-16.link
Evans, D., Butterworth, R., & Law, G. U. (2019). Understanding associations between perceptions of student behavior, conflict representations in the teacher student relationship and teachers’ emotional experiences. Teaching and Teacher Education, 82, 55-68.link
Frenzel, A. C. (2014). Teacher emotions. In E. A. Linnenbrink-Garcia, & R. Pekrun (Eds.), International handbook of emotions in education (pp. 494e519). New York: Routledge.link
Frenzel, A. C., Goetz, T., Lüdtke, O., Pekrun, R., & Sutton, R. (2009). Emotional transmission in the classroom: Exploring the relationship between teacher and student enjoyment. Journal of Educational Psychology, 101, 705-716.link
Frenzel, A. C., Pekrun, R., Goetz, T., Daniels, L. M., Durksen, T. L., Becker-Kurz, B., & Klassen, R. M. (2016). Measuring teachers’ enjoyment, anger, and anxiety: The teacher emotions scales (TES). Contemporary Educational Psychology, 46, 148–163.link
Frenzel, A. C., & Stephens, E. J. (2013). Emotions. In N. C. Hall, & T. G. Emotion (Eds.), motivation, and self-regulation: a handbook for teachers (pp. 1e56). Bingley: Emerald.link
Fredrickson, B. L. (2009). Positivity. New York, NY: Crown Publishers.link
Fredrickson, B. L., & Joiner, T. (2002). Positive emotions trigger upward spirals toward emotional well-being. Psychological Science, 13, 172–175.link
Golombek, P., & Doran, M. (2014). Unifying cognition, emotion, and activity in language teacher professional development. Teaching and Teacher Education, 39, 102-111.link
Hagenauer, G., Hascher, T., & Volet, S. E. (2015). Teacher emotions in the classroom: Associations with students’ engagement, classroom discipline and the interpersonal teacher-student relationship. European Journal of Psychology of Education, 30(4), 385-403.link
Hanna, F., Oostdam, R., Severiens, S. E., & Zijlstra, B. J. H. (2020). Assessing the professional identity of primary student teachers: Design and validation of the Teacher Identity Measurement Scale. Studies in Educational Evaluation, 64, 100822.link
Huang, X., & Wang, C. (2021). Factors affecting teachers’ informal workplace learning: The effects of school climate and psychological capital. Teaching and Teacher Education, 103, 103363.link
Jiang, Z., Mok, I. A. C., & Yin, C (2021). The relationships between teacher emotions and classroom instruction: Evidence from senior secondary mathematics teachers in China. International Journal of Educational Research, 108, 101792.link
Jiang, J., Vauras, M., Volet, S., & Wang, Y. (2016). Teachers' emotions and emotion regulation strategies: Self- and students' perceptions. Teaching and Teacher Education, 54, 22-31.link
Jo, S. H. (2014). Teacher commitment: Exploring associations with relationships and emotions. Teaching and Teacher Education, 43, 120-130.link
Lee, J. C. K., & Yin, H. B. (2011). Teachers' emotions and professional identity in curriculum reform: A Chinese perspective. Journal of Educational Change, 12(1), 25-46.link
Liou, Y. H., & Canrinus, E. T. (2020). A capital framework for professional learning and practice. International Journal of Educational Research, 100(2), 101-115.link
Kline, R. B. (2005). Principles and practices of structural equation modeling (2nd edition). New York: Guilford.link
Lavy, S., & Eshet, R. (2018). Spiral effects of teachers’ emotions and emotion regulation strategies: Evidence from a daily diary study. Teaching and Teacher Education, 73, 151-161.link
Lohbeck, A., Hagenauer, G., & Frenzel, A. C (2018). Teachers' self-concepts and emotions: Conceptualization and relations. Teaching and Teacher Education, 70, 111-120.link
Luthans, F., Avey, J., Clapp-Smith, R., & Li, W. (2008). More evidence on the value of Chinese workers’ psychological capital: A potentially unli-mited competitive resource? The International Journal of Human Resource Management, 19, 818-827.link
Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., & Norman, S. M. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel Psychology, 60, 541-572.link
Luthans, F., & Youssef, C. M. (2007). Emerging positive organizational behavior. Journal of Management, 33, 321-349.link
Luthans, F., Youssef-Morgan, C., & Avolio, B. J. (2015). Psychological capital and beyond. New York, NY: Oxford University Press.link
Moreira-Fontán, M., García-Señorán, M., Conde-Rodríguez, A., & González, A. (2019). Teachers' ICT-related self-efficacy, job resources, and positive emotions: Their structural relations with autonomous motivation and work engagement. Computers & Education, 134, 63–77.link
Nolan, A., & Molla, T. (2017). Teacher confidence and professional capital. Teaching and Teacher Education, 62, 10-18.link
Olson, R. E., McKenzie, J., Mills, K. A., Patulny, R., Bellocchi, A., &. Caristo, F. (2019). Gendered emotion management and teacher outcomes in secondary school teaching: A review. Teaching and Teacher Education, 80, 128-144.link
Parr, a., Gladstone, g., Rosenzweig, E., & Wang, m. (2021). Why do I teach? A mixed-methods study of in-service teachers’ motivations, autonomy-supportive instruction, and emotions. Teaching and Teacher Education, 98, 103228.link
Pekrun, R. (2006). The control-value theory of achievement emotions: assumptions, corollaries, and implications for educational research and practice. Educational Psychology Review, 18(4), 315-341.link
Sadoughi, M., & Hejazi, S. (2021). Teacher support and academic engagement among EFL learners: The role of positive academic emotions. Studies in Educational Evaluation, 70, 101060.link
Schutz, P. A., & Zembylas, M. (2009). Advances in teacher emotion research: The impact on teachers' lives. Dordrecht, The Netherlands: Springer.
Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychologist, 55(1), 5–14.link
Tang, Y. (2018). What makes rural teachers happy? An investigation on the subjective wellbeing (SWB) of Chinese rural teachers. International Journal of Educational Development, 62, 192–200.link
Taxer, J. L., & Frenzel, A. C. (2015). Facets of teachers’ emotional lives: A quantitative investigation of teachers’ genuine, faked, and hidden emotions. Teaching and Teacher Education, 49, 78-88.link
Taxer, J. L., & Gross, J. J. (2018). Emotion regulation in teachers: The “why” and “how”. Teaching and Teacher Education, 74, 180-189.link
Van Katwyk, P. T., Fox, S., Specter, P. E., Kelloway, E. K. (2000). Using the job-related affective well-being scale (JAWS) to investigate affective responses to work stressors. Journal of Occupational Health Psychology, 5 (2), 219-230.link
Wang, H., & Hall, N. C. (2021). Exploring relations between teacher emotions, coping strategies, and intentions to quit: A longitudinal analysis. Journal of School Psychology, 86, 64–77.link
Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: the PANAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 1063–1070.link
Weston, R., & Gore, Jr. P. A. (2006). A brief guide to structural equation modeling. Journal of Counseling Psychology, 5, 719-751.link
Westphal, A., Kretschmann, J., Gronostaj, A., & Vock, M. (2018). More enjoyment, less anxiety and boredom: How achievement emotions relate to academic self-concept and teachers' diagnostic skills. Learning and Individual Differences, 62, 108–117.link
Wu, Z. H., & Chen, J. (2018). Teachers’ emotional experience: Insights from Hong Kong primary schools. Asia Pacific Education Review, 19, 531-541.link
Wu, A. D., & Zumbo, B. D. (2008). Understanding and using mediators and moderators. Social Indicators Research, 87, 367–392.link
Zhang, L., Yu, S., & Jiang, L. (2020). Chinese preschool teachers’ emotional labor and regulation strategies. Teaching and Teacher Education, 92, 103024.link