ارائه مدل گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس جو عاطفی خانواده و واکنش‌پذیری بین‌فردی: نقش میانجی‌گر بی‌تفاوتی‌اخلاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ایران.

2 گروه روان‌شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

چکیده

هدف: گرایش به رفتارهای پرخطر یکی از ناسازگاری‌های رفتاری دوران نوجوانی به‌شمار می‌رود. این پژوهش با هدف ارائه مدل گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس جو عاطفی خانواده و واکنش‌پذیری بین‌فردی: نقش میانجی‌گر بی‌تفاوتی‌اخلاقی انجام شد. روش: روش پژوهش مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه‌آماری تمامی دانش‌آموزان مقطع متوسطه در دامنه سنی بین 16 تا 18 سال شهر گرگان در سال تحصیلی 1402-1401 بودند. تعداد 280 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه‌های گرایش به رفتار پرخطر زاده‌محمدی (1390)، جو عاطفی‌خانواده هیل‌برن (1964)، واکنش‌پذیری بین‌فردی دیویس (1983) و بی‌تفاوتی‌اخلاقی کاپرارا (2006) بود. جهت تحلیل داده‌ها از ماتریس همبستگی، تحلیل مسیر و شاخص‌های نکویی برازش با نرم‌افزار LISREL 8.3 استفاده شد. یافته‌ها: نتایج حاصل از روابط مستقیم متغیرهای پژوهش نشان داد که بین جو عاطفی خانواده و واکنش‌پذیری بین‌فردی با گرایش به رفتارهای پرخطر رابطه منفی و معنادار وجود دارد (05/0>P). همچنین جو عاطفی خانواده و واکنش‌پذیری بین‌فردی علاوه بر تاثیر مستقیم، از طریق بی‌تفاوتی‌اخلاقی اثر غیرمستقیم منفی و معنادار دارند. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که با افزایش جوعاطفی خانواده و واکنش‌پذیری بین‌فردی گرایش به رفتارهای پرخطر کاهش پیدا کرده و کاهش بی‌تفاوتی‌اخلاقی منجر به افزایش گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Model of Tendency towards Risky Behaviors based on Family Emotional Climate and Interpersonal Reactivity: the Mediator of Moral Indifference

نویسندگان [English]

  • Arezou Asghari 1
  • Mohammad Moshkani 2
1 Assistant Professor, Faculty of Humanities, Kosar University of Bojnord, Bojnord, Iran.
2 Department of Psychology, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Aim: Tendency to risky behaviors is one of the behavioral inconsistencies of adolescence. This research was conducted with the aim of providing a model of tendency towards risky behaviors based on the emotional atmosphere of the family and interpersonal reactivity: the mediating role of moral indifference.
 
Method: The research method was structural equation modeling. Socio-statistics of all high school students in the age range between 16 and 18 years of Gorgan city in the academic year 2022-2023. A number of 280 people were selected as a sample by cluster random sampling. The research tools were Zadeh Mohammadi (2011) risky behavior questionnaires, Hillburn's emotional climate (1964), Davis' interpersonal reactivity (1983), and Caprara's moral indifference (2006). For data analysis, a correlation matrix, path analysis, and goodness of fit indices were used with LISREL 8.3 software.
 
Results: The results of the direct relationships of the research variables showed that there is a negative and significant relationship between the emotional atmosphere of the family and interpersonal reactivity with the tendency to risky behaviors (P<0.05). Also, the emotional atmosphere of the family and interpersonal reactivity have a negative and significant indirect effect through moral indifference in addition to the direct effect.
 
Conclusion: The results of the research indicate that with the increase in family emotionality and interpersonal reactivity, the tendency to risky behaviors decreases and the decrease in moral indifference leads to an increase in the tendency to risky behaviors in teenagers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High-Risk Behaviors
  • Family Emotional Atmosphere
  • Interpersonal Reactivity
  • Moral Indifference
Abolghasemi, A., Taherifard, M., & Kiamarsi, A. (2017). Comparison of emotional memory, decision making and interpersonal reactivity in normal and conduct disordered students. Psychological Studies, 2(13), 43-58. [Link]
Alah Qolilo, K. (2008). Analyzing the relationship between pervasive awareness skills, metacognition and emotion regulation with interpersonal behavior of substance abusers, Master's thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Mohaghegh Ardabili University. [Link]
Asheghi, A., Khosh Ravesh, V., & Torabi, Y. (2019). The relationship between family emotional atmosphere, perceived social support and the tendency to risky behaviors in teenagers of Rasht city. New achievements in humanities studies, 2(21), 1-14. [Link]
Babaei, A., Vahedi, S., Adib, Y., & Imanzadeh, A. (2021). Male adolescents' lived experience of the mechanism of moral indifference and bullying: a grounded theory study. Journal of Psychological Sciences, 20(97), 47-62. [Link]
Haqi, Z., Hosseinian, S., & Rasouli, R. (2020). Comparing the effectiveness of mothers' behavior management training and cognitive-behavioral training with and without the presence of girls on the emotional atmosphere of the family. Scientific-Research Quarterly of Psychological Methods and Models, 11(42), 99-114. [Link]
Ismailzadeh, H., & Ahi, G. (2021). The role of pathological personality traits based on DSM-5 (PID-5) in moral indifference. Quarterly Journal of Ethics in Science and Technology, 4(16), 21-28. [Link]
Johari, M., & Alijani, F. (2021). Comparison of personality traits and attachment style and risky behavior in normal and conduct disordered teenagers. Quarterly Journal of Applied Psychology, 15(4), 157-178. [Link]
Gheysari, Z., Sahebdel, H., & Ebrahimpour, M. (2021). Investigating the effectiveness of motivational psychotherapy on high-risk behaviors (sexual behavior, violence) of students. Pjohuhan Scientific Journal, 19(3), 27-33. [Link]
Kohansal Nalkiyashri, S., Asadi Majreh, S., & Akbari, B. (2022). Presenting a structural model of the relationship between perceived parenting styles and high-risk behaviors through the mediation of resilience and emotion regulation in adolescents. Scientific-Research Quarterly of Psychological Methods and Models, 13(47), 101-116. [Link]
Mohammadi Hosseini Asl, F., Saken Azari, R., Abdul Tajdini, P., & Aghdasi, A. (2022). Predicting high-risk behaviors based on the satisfaction of basic psychological needs, cognitive regulation of emotion and attachment styles with the mediation of mental vitality in adolescent girls. Journal of Cognitive Psychology and Psychiatry, 9(2), 117-130. [Link]
Mohammad Eyni, Z., Sadeghi, J., Dortaj, F., & Homayoni, A. (2020). Modeling the structural relationships between parents and students' conflicts with aggression: the mediating role of moral indifference. Child Mental Health, 7(2), 42-54. [Link]
Nezamzadeh, B., Tayebi, S., Maleki Rostamabadi, M., Akbari, H., & Namjoo, F. (2021). Predicting tendency towards risky behaviors based on psychological helplessness and distress tolerance in delinquent teenagers. Journal of Adolescent and Youth Psychological Studies, 2(1), 12-23. [Link]
Niazi, M., & Soleyman Nejad, M. (2018). The areas of tendency towards risky behaviors among teenagers and young people of Kashan city. Research Journal of Social Work, 5(16), 169-201. [Link]
Sermuri, P., Mardani Karani, J., Nazari Sarmazeh, F., Shahraki, Z., & Dehkordi, M. (2019). The effectiveness of group therapy based on acceptance and commitment on reducing impulsivity and risky behaviors of female students of the second secondary school. Development of Psychology, 8(12), 21-30. [Link]
Zadeh Mohammadi, Al., Ahmadabadi, Z., & Heydari, M. (2011). Compilation and examination of the psychometric characteristics of the risk-taking scale of Iranian adolescents. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 17(3), 218-225. [Link]