بررسی تغییرات روابط موضوعی در بازه‌های زمانی مختلف درمان معطوف به انتقال در اختلالات شخصیت خوشهB

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری دانشگاه ازاد سمنان

2 دانشیار دانشگاه سمنان

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

4 دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه ازاد سمنان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی تغییرات روابط موضوعی در بازه‌های زمانی مختلف درمان معطوف به انتقال در اختلالات شخصیت خوشه B طرح‌ریزی و اجرا شد. روش: مطالعه حاضر شبه آزمایشی است. 32 مراجع اختلالات شخصیت خوشه B (17 مرد و 15 زن) با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب گردیده، به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. 51 جلسه (یک‌بار در هفته ، به مدت 45 دقیقه) درمان معطوف به انتقال به‌صورت فردی در مورد گروه آزمایش اجرا شد. در بازه‌های مختلف درمان یک پیش‌آزمون و سه پس‌آزمون (مقیاس روابط موضوعی بل) برای هر دو گروه اجرا شد و همچنین برای گروه آزمایش بعد از شش ماه پیگیری انجام شد برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از طرح واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر و آزمون t زوجی استفاده شد. یافته‌ها: بر اساس یافته‌های پژوهش درمان معطوف به انتقال بر ابعاد مختلف روابط موضوعی اثر داشته (p=0/05) و این تغییرات در مرحله پیگیری نیز پایدار باقی‌مانده است. نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان داد طلیعه تغییرات در دلبستگی ناایمن زودتر و در بیگانگی دیرتر از سایر ابعاد قابل‌مشاهده است و به نظر می‌رسد بیگانگی عمیق‌تر از سایر ابعاد است و به زمان طولانی‌تری برای تغییر نیاز دارد و نتایج پیگیری نشان داد علائم بعد از درمان بهبود پیداکرده‌اند ازآنجایی‌که درمان معطوف به انتقال موجب بهبود اختلالات شخصیت خوشه B می‌شود می‌توان از آن به‌عنوان روش مداخله‌ای مؤثر در درمان اختلالات شخصیت بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Changes in Object Relation at Different time Serials Transference Focused Psychotherapy with Cluster B Personality Disorders

نویسندگان [English]

  • giti zarei 1
  • Isaac Rahimian Boogar 2
  • Ameneh Moazediyan 3
  • ALI JAHAN 4
1 Semnan Branch Islamic Azad University
2 Associate Professor of Health Psychology
3 Assistent professor, department of psychology, Islamic azad university, semnan
4 Associate Professor of human science , Semnan Branch, Islamic Azad University,
چکیده [English]

Aim: The main purpose of this study was to determine the study of changes in object relation at different time serials transference focused psychotherapy with cluster B personality disorders. Method: The research method was quasi-experimental. 32 patients with Cluster B Personality Disorders (17 male and 15 female) were selected by the available sampling method. Participants were randomly divided into experimental and control groups. 51 transference-focused psychotherapy sessions (once a week for 45 minutes) were performed for the experimental group. One pre-test and three post-tests (Bell's Object Relation Inventory) were performed for both groups in different periods of treatment and the experimental group had follow-up. Analysis of variance with repeated measures and paired T-test was used in data analysis. Results: According to the research findings, transference-focused psychotherapy has an effect on various dimensions of object relations, and these changes have remained stable in the follow-up phase, there were no significant changes between the third stage and follow-up. Conclusions: The results of the study showed that the first changes in the insecure attachment were visible earlier than the rest, the changes of alienation happen later than others, this was deeper than others and require a longer time to change, Follow-up results showed that the symptoms improved after treatment, For as much as the treatment of transference-focused psychotherapy led to improved object relation, it can be used as an effective intervention method to improve Personality Disorders with cluster B.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Object Relation
  • Personality Disorders
  • Psychoanalysis
  • Transference Focused Psychotherapy
انجمن روان‌پزشکی امریکا. (1395). راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی ویرایش پنجم  .DSM-5ترجمه: رضاعی، فرزین؛ فخرایی، علی؛ فرمند، آتوسا؛ نیلوفری، علی؛ هاشمی آذر، ژانت و شاملو، فرهاد. تهران: انتشارات ارجمند ]انتشار اثر به زبان‌اصلی، 2013[
پور شهریار، حسین.، علی زاده، حسین. و رجایی نیا، کاظم. (1397). تجربه آزار هیجانی کودکی و ویژگی‌های اختلال شخصیت مرزی در بزرگ‌سالی: نقش واسطه سبک‌هایی دلبستگی و تنظیم هیجانی، روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، شماره 24(2) 153-163 ]پیوند[
دی بل، موریس. (1398). آزمون بل برای ارزیابی روابط موضوعی واقعیت آزمایی ترجمه: هادی‌نژاد، حسن و طباطباییان، مریم . تهران: انتشارات آزمونیار پویا ] انتشار اثر به زبان‌اصلی، 1986[
ذرراتی، ایران.، برماس، حامد. و ثابت، مهرداد. (1399). همبستگی ترومای کودکی و ایده پردازی خودکشی با میانجیگری درد روانی و روابط موضوعی، مدیریت ارتقای سلامت،9(3):35-48]پیوند[
رشن، شهرزاد.، مکوند حسینی، شاهرخ.، رضاعی، علی محمد. و طباطبایی، سید موسی. (1396). تأثیر روان‌درمانی پویشی بلندمدت کرنبرگ بر ساختار شخصیت بیماران مبتلابه اختلال شخصیت وابسته. مجله روانشناسی بالینی. 4 (36): 12-1 ]پیوند[
زارعی، گیتی.، رحیمیان بوگر، اسحق.، معاضدیان، آمنه. و جهان، علی.(1399). بهبود اختلال شخصیت مرزی در بازه‌های زمانی درمان معطوف به انتقال :گزارش موردی. مجله مطالعات علوم پزشکی. 31(4):  266-255 ]پیوند[
زارعی، گیتی.، رحیمیان بوگر، اسحق.، معاضدیان، آمنه. و جهان، علی. (1399). تغییرات سازمان شخصیت در بازه‌های زمانی مختلف درمان معطوف به انتقال در اختلالات شخصیت خوشه B ، فصلنامه علمی - پژوهشی روان‌شناسی کاربردی،14(4 پیاپی 56):473-497 ]پیوند[
شریفی، علی‌اکبر. (1397). راهنمای‌ام. سی. ام. ای (میلون 3) تهران: روان‌سنجی
عینی، ساناز.، نریمانی، محمد.، عطا دخت، اکبر.، بشر پور، سجاد. و صادقی موحد، فریبا. (1397). اثربخشی درمان شناختی- تحلیلی بر قدرت ایگو روابط موضوعی افراد مبتلابه اختلال شخصیت مرزی. مجله پزشکی ارومیه. 29،1: 11-1  ]پیوند[
گنجی، مهدی. (1399). آسیب‌شناسی روانی بر اساس DSM-5 ،تهران: نشر ساوالان
محمود علیلو، مجید.، هاشمی نصرت‌آباد، تورج. و کریم‌پور وظیفه خورانی، علیرضا. (1397). نقش تکانش گری، حساسیت به پاداش و بی‌لذتی در تمایز گذاری میان افراد دارای نشانه‌های اختلال شخصیت مرزی و افراد عادی، روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، 24 (2)139-152 ]پیوند[
مسگریان، فاطمه.(1395) وارسی مفهوم ارتباط با موضوع و سودمندی روان‌درمانیCCRT (مبتنی بر مضمون محوری تعارض ارتباطی) در اضطراب اجتماعی، رساله دکتری . رشته روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس
مسگریان، فاطمه.، آزاد فلاح، پرویز.، فراهانی، حجت اله. و قربانی، نیما. (1396). ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس روابط موضوعی، روان‌شناسی بالینی، 15، 2، 29 ،204-193]پیوند[
منجم، عارفه.، منیر پور، نادر. و میرزا حسینی، حسن. (1397). روابط ساختاری سازمان‌یافتگی شخصیت، مکانیزم‌های دفاعی و روابط موضوعی با الگوی مرضی خوردن، روان‌شناسی بالینی، سال دهم، 2 (38)14-1               ]پیوند[
یومانس، فرانک ا.، کلارکین، جان ف. و کرنبرگ، اوتو .(1396). روان‌درمانی معطوف به انتقال برای اختلال شخصیت مرزی راهنمای بالینی، ترجمه رضاعی ، فرزین. تهران: انتشارات ارجمند ] انتشار اثر به زبان‌اصلی، 2015 [
Bion, W. (1963) Elements of Psychoanalysis. New York: Basic Books
Caligor, E., Kernberg, O. F., Clarkin, J. F., & Yeomans, F. E. (2018). Psychodynamic therapy for personality pathology: Treating self and interpersonal functioning. Washington, DC: American Psychiatric Association Publishing. [Link]
Cassidy, J., Phillip, R. (2016) Handbook of attachment: Theory, research, and clinical application. New York: Guilford Press, 2016.
Clarkin, JF., Cain, NM., Lenzenweger, M. (2017). Advances in transference-focused psychotherapy derived from the study of borderline personality disorder: clinical insights with a focus on mechanism. Curr Opin Psychol; 21:80-5. [Link]
Diamond, D., Hersh, RG. (2020). Transference-Focused Psychotherapy for Narcissistic Personality Disorder: An Object Relations Approach. J Pers Disord;34(Supplement):159-76. [Link]
Fonagy, P., Luyten, P., Moulton-Perkins, A. Lee, YW., Warren, F., Howard, S., et al. (2016). Development and validation of a self-report measure of mentalizing: The reflective functioning questionnaire. PLoS One.; 11(7): e0158678. [Link]
Huprich, S.K., Nelson, S.M., Lenqu, K., & Albright, J. (2017). Object relations predicts borderline personality disorder symptoms beyond emotional dysregulation, negative affect, and impulsivity. Journal of Personality Disorders, 8(1): 46-53. [Link]
Kernberg, O. F. (2018). Treatment of severe personality disorders: Resolution of aggression and recovery of eroticism. Washington, DC: American Psychiatric Publishing. [Link]
Kernberg, OF, (2015). Borderline (patient) personality. 2nd ed: International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences.
Klein M. (1945) The Oedipus complex in the light of early anxieties. In Contributions   to Psychoanalysis. London: Hogarth Press.
Levy, KN., Clarkin, JF., Yeomans, FE., Scott, LN., Wasserman, RH., Kernberg, OF. (2006). The mechanisms of change in the treatment of borderline personality disorder with transference focused psychotherapy. J. Clin. Psychol.; 62(4): 481-501. [Link]
Mullin, A.S.J, Hilsenroth, MJ., Gold, J., Farber, BA. (2017). changes in object relations over the course of psychodynamic psychotherapy. clin Psychol psychother. 2017; 24:501-11. [Link]
Ramos, V, Canta, G., de Castro, F., Leal, I. (2016). The relation between attachment, personality, internalizing, and externalizing dimensions in adolescents with borderline personality disorder. Bulletin of the Menninger Clinic. 2016;80(3):213-33. [Link]
Ronningstam, E. (2018). NPD basics. Unpublished manuscript. McLean Hospital Medical School. [Link]
Stern, BL., Diamond, D., Yeomans, FE. (2017). Transference-focused psychotherapy (TFP) for narcissistic personality: Engaging patients in the early treatment process. Psychoanalytic Psychology.;34(4):381-96. [Link]
Svrakic DM and Zorumski CF (2021) Neuroscience of Object Relations in Health and Disorder: A Proposal for an Integrative Model. Front. Psychol. 12:583743. doi: 10.3389/fpsyg.2021.583743[Link]