علل کاهش خویشتن‌داری جنسی در جوانان دارای رفتار پر‌خطر جنسی: یک پژوهش کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره ، واحد قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم ، ایران.

2 استاد، مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) ، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه روان شناسی و علوم تربیتی، واحد قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قشم ، ایران.

10.52547/apsy.2022.226863.1305

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تجارب زیسته جوانانی انجام گرفت که رفتار پر­خطر جنسی داشتند. روش: رویکرد مورد مطالعه در این پژوهش کیفی و از نوع داده بنیاد بود. تعداد 16 نوجوان که تجربه رفتار پر­خطر جنسی داشتند و متمایل به همکاری با پژوهشگر بودند با شیوه نمونه­گیری نظری انتخاب شدند. این افراد با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته به صورت عمیق مورد بررسی قرار گرفتند. بعد از تحلیل داده ها به شیوه استراوس و کوربین (1990) در مجموع 58 مفهوم، 15 مقوله اولیه و سه مقوله ثانویه استخراج شدند.یافته ها: این مقوله­ها عبارت بودند از: 1- عوامل مستعد کننده (سستی باورهای مذهبی، مشکل ساختاری خانواده، تجارب و آگاهی­های جنسی در کودکی، سوء استفاده دوره کودکی و مشکلات رشدی)؛ 2- عوامل درگیر کننده (دسترسی به محرک­های جنسی، تاثیر از روابط دوستی، عادی انگاری و کاهش شرم و گناه، ضعف اعتماد به نفس یا جرات­مندی جنسی، ضعف آگاهی و نگرش جنسی، و دسترسی راحت به روابط جنسی)؛ و 3- وجود انحرافات جنسی(داشتن تجاربی از انحرافات جنسی، کسب پاداش­های هیجانی، وجود وسوسه­های جنسی و جستجوی حداکثر هیجان جنسی). نتیجه گیری: می توان گفت که رفتار پر­خطر جنسی در اثر تعامل عوامل متعددی بروز می کند، و برای پیشگیری از بروز چنین رفتارهایی نیاز به همکاری­های مشترک خانواده، مدرسه و جامعه داریم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causes of Decreased abstinence in Young People with High-Risk Sexual Behavior: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

  • Batool Mollaei 1
  • Khodabakhsh Ahmadi 2
  • Emad Yousefi 3
1 Ph.D. Student of Counseling, Department Of Counseling, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.
2 Professor in , Behavioral Sciences Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of, Department Of Psychology and Educational Science, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.
چکیده [English]

The aim: this study was to investigate the lived experiences of young people who had high-risk sexual behavior.Method: The approach studied in this study was qualitative and of the Grounded theory. Sixteen adolescents who experienced high-risk sexual behavior and were willing to cooperate with the researcher were selected by theoretical sampling method. These individuals were examined in depth using semi-structured interviews. After analyzing the data by Strauss and Corbin (1990) method, a total of 58 concepts, 15 primary categories and three secondary categories were extracted.Results:  These categories were: 1- Predisposing factors (weakness of religious beliefs, structural problem of family, Sexual experiences and awareness in childhood, childhood abuse and developmental problems); 2. Involving factors (access to sexual stimuli, the impact of friendships, normalization and reduction of shame and guilt, low self-esteem or sexual audacity, poor sexual awareness and attitude, and easy access to sex); And 3- The existence of sexual perversions (having experiences of sexual perversions, gaining emotional rewards, having sexual temptations and seeking the maximum sexual excitement). Conclusion: it can be said that high-risk sexual behavior is caused by the interaction of several factors, and to prevent such behaviors, we need the joint cooperation of family, school and community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • high risk behavior
  • sex
  • abstinence
  • qualitative approach
آتش نفس، ا.، قربانی، ر.، طباطبایی، س. م.، عبدوس، ح.، عباس پور، س.، محمودیان، ع. (1393). رفتارهای پر­خطر شایع و عوامل خانوادگی موثر بر آن از دیدگاه نوجوانان: یک پژوهش کیفی. خانواده پژوهشی، 1، 38، 2017-233.]پیوند [
جعفر زداه، س.، محمدی، ص. (1398). بحران­های معرفیتی و درونی و تاثیر آن­ها بر گرایش جوانان به جرائم منافی عفت. مطالعات معرفتی دانشگاه آزاد، 23، 4(81)، 625-646.]پیوند [
خلج آبادی فراهانی، ف.، کاظمی پور، ش.، رحیمی. (1392). بررسی تاثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر سن ازدواج و تمایل به ازدواج. خانواده پژوهی، 9، 33، 7-28.]پیوند [
 
محمدی، ف.، محمدی، ح. (1395). مطالعه کیفی پیامد­های ارتباط با جنسی مخالف در میان نوجوانان دختر و پسر. مطالعات و تحقیقات علو اجتماعی در ایران، 4، 4، 641-662.]پیوند [
محمد پور، ا. (1392). روش­های تحقیق کیفی ضد روش. تهران: جامعه شناسان. ]پیوند [
 
Beauclair, R., Helleringer, S., Hens, N., & Delva, W. (2016).Age differences between sexual partners, behavioural and demographic correlates, and HIV infection on Likoma Island, Malawi. Scientific reports6, 36121. [Link]
Blos, P. (1967). The second individuation process of adolescence. The psychoanalytic study of the child22(1), 162-186. [Link]
Castro, Á.,& Santos-Iglesias, P. (2016). " Sexual behavior and sexual risks among Spanish university students: A descriptive study of gender and sexual orientation": Erratum. [Link]
Centers for Disease Control and Prevention.(2017). Sexually Transmitted Disease Surveillance 2015. Atlanta: US Department of Health and Human Services; 2016. Google Scholar, 79-80. [Link]
Chawla, N., &Sarkar, S. (2019). Defining “high-risk sexual behavior” in the context of substance use. Journal of Psychosexual Health1(1), 26-31. [Link]
De Crisce, D. (2013). Sexual addiction and hypersexual behaviors in adolescents. Clinical handbook of adolescent addiction, 362-376. [Link]
Hendrick, C. E., Cance, J. D., &Maslowsky, J. (2016).Peer and individual risk factors in adolescence explaining the relationship between girls’ pubertal timing and teenage childbearing. Journal of youth and adolescence45(5), 916-927. [Link]
Hendrick, C. E., Cance, J. D., &Maslowsky, J. (2016).Peer and individual risk factors in adolescence explaining the relationship between girls’ pubertal timing and teenage childbearing. Journal of youth and adolescence45(5), 916-927. [Link]
Kann, L., McManus, T., Harris, W. A., Shanklin, S. L., Flint, K. H., Queen, B., ... &Ethier, K. A. (2018). Youth risk behavior surveillance—United States, 2017. MMWR Surveillance Summaries67(8), 1. [Link]
Lara, L. A., &Abdo, C. H. (2016).Age at time of initial sexual intercourse and health of adolescent girls. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology29(5), 417-423. [Link]
Lefkowitz, E. S., Vasilenko, S. A., & Leavitt, C. E. (2016).Oral vs. vaginal sex experiences and consequences among first-year college students. Archives of sexual behavior45(2), 329-337. [Link]
Mirzaei, M., Ahmadi, K., Saadat, S. H., &Ramezani, M. A. (2016). Instruments of high risk sexual behavior assessment: A systematic review. Materia socio-medica28(1), 46. [Link]
Mota, N. P., Cox, B. J., Katz, L. Y., &Sareen, J. (2010). Relationship between mental disorders/suicidality and three sexual behaviors: results from the National Comorbidity Survey Replication. Archives of sexual Behavior39(3), 724-734. [Link]
Negriff, S., Schneiderman, J. U., &Trickett, P. K. (2015). Child maltreatment and sexual risk behavior: Maltreatment types and gender differences. Journal of developmental and behavioral pediatrics: JDBP36(9), 708. [Link]
Nehl, E. J., Elifson, K., DePadilla, L., &Sterk, C. (2016). Sex partner type, drug use and condom use self-efficacy among African Americans from disadvantaged neighborhoods: Are associations with consistent condom use moderated by gender?. The Journal of Sex Research53(7), 805-815. [Link]
Ramiro-Sánchez, T., Ramiro, M. T., Bermúdez, M. P., &Buela-Casal, G. (2018). Sexism in adolescent relationships: A systematic review. Psychosocial Intervention27(3), 123-132. [Link]
Ritchwood, T. D., Ford, H., DeCoster, J., Sutton, M., &Lochman, J. E. (2015). Risky sexual behavior and substance use among adolescents: A meta-analysis. Children and youth services review52, 74-88. [Link]
Santhya, K. G., &Jejeebhoy, S. J. (2015). Sexual and reproductive health and rights of adolescent girls: Evidence from low-and middle-income countries. Global public health10(2), 189-221. [Link]
Smith, L., Jackson, S. E., Jacob, L., Grabovac, I., Yang, L., Johnstone, J., ...&Koyanagi, A. (2019). Leisure-time sedentary behavior, alcohol consumption, and sexual intercourse among adolescents aged 12-15 years in 19 countries from Africa, the Americas, and Asia. The journal of sexual medicine16(9), 1355-1363. [Link]
Smith, L., Jackson, S. E., Vancampfort, D., Jacob, L., Firth, J., Grabovac, I., ...&Koyanagi, A. (2020). Sexual behavior and suicide attempts among adolescents aged 12–15 years from 38 countries: A global perspective. Psychiatry research287, 112564. [Link]
Widman, L., Choukas-Bradley, S., Helms, S. W., &Prinstein, M. J. (2016). Adolescent susceptibility to peer influence in sexual situations. Journal of Adolescent Health58(3), 323-329. [Link]
Widman, L., Golin, C. E., Kamke, K., Burnette, J. L., &Prinstein, M. J. (2018). Sexual assertiveness skills and sexual decision-making in adolescent girls: randomized controlled trial of an online program. American journal of public health108(1), 96-102. [Link]
Yoon, S., Voith, L. A., &Kobulsky, J. M. (2018).Gender differences in pathways from child physical and sexual abuse to adolescent risky sexual behavior among high-risk youth. Journal of adolescence64, 89-97. [Link]