شناسایی مؤلفه‌های نقصان انگیزش در معلمان : یک پژوهش داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی تربیتی، گروه رواننشاسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران

3 استادیار روان‌شناسی، گروه رواننشاسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.48308/apsy.2022.226565.1285

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه‌های نقصان انگیزش در معلمان به منظور ارائه مدلی مفهومی براساس نظریه داده بنیاد انجام شده است. روش: داده‌ها براساس مصاحبه نیمه ساختاریافته و نمونه‌گیری نظری با بیست و پنج فرد فرهنگی جمع‌آوری و مدل مفهومی نقصان انگیزش بر مبنای نظریه داده بنیاد طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی بررسی و استخراج شدند. یافته‌ها: یافته ها در قالب 28 مقوله اصلی و در ابعاد شش گانه پارادایمی شامل: شرایط علّی، پدیده محوری، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌ای، راهبردها و پیامدها ترسیم و ارائه شد. هویت‌نایافتگی حرفه‌ای، به عنوان پدیده محوری این پژوهش کشف و استخراج شد و هدف نهایی پژوهش، بررسی و تجزیه و تحلیل ابعاد آن بود. نتیجه‌گیری: به طور کلی، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اصطلاح شناسی فنی/ انگیزشی متعارف در بین گروه معلمان با سازه‌های انگیزشی معرف نیمرخ انگیزشی یادگیرندگان مشابهت قابل ملاحظه‌ای دارد. بنابراین، سازه‌های انگیزشی معرف نیمرخ افراد شامل یادگیرندگان در موقعیت‌های پیشرفت تحصیلی و معلمان در موقعیت‌های پیشرفت حرفه‌ای، به میزان قابل ملاحظه‌ای مشابهت نشان داد. بر این اساس از مجموعه تدابیر مداخله‌ای انگیزش‌مدار برای بهبود در وضعیت انگیزش یادگیرندگان، با اندک تغییراتی می‌توان از آنها برای ارتقای شرایط انگیزشی معلمان نیز استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the Components of Demotivation in Teachers: A Research Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Omid Shokri 1
  • Hossein Farajzadeh Arbatan 2
  • Massoud Sharifi 3
  • Fatemeh Rashidipour 4
1 Assistant Professor of Educational Psychology, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Psychology, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
4 PhD student in Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Aim: The present study aimed to identify the components of demotivation in teachers in order to present a conceptual model based grounded theory. Method: Data were collected based on semi-structured interviews and theoretical sampling with twenty-five cultures and the conceptual model of motivation deficit based on foundation data theory was analyzed and extracted in three stages of open coding, axial coding and selective coding. Results: The results were drawn and presented in the form of 28 main categories and in six paradigm dimensions including: causal conditions, central phenomena, contextual conditions, intervention conditions, strategies and consequences. Professional anonymity was discovered as a central phenomenon and the ultimate goal of the research was to study and analyze its dimensions. Conclusion: In general, the results of the present study showed that conventional technical / motivational terminology among teachers's is significantly similar to the motivational structures representing the motivational profile of learners. Thus, the motivational constructs representing the profile of individuals, including learners in academic achievement situations and teachers in professional development situations, showed considerable similarity. Based on this, a set of motivational intervention measures to improve the motivation of learners, with a few changes, they can also be used to improve the motivational conditions of teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teacher demotivation
  • Grounded Theory
  • Amotivation
احمدی، سهیلا؛ حسنی، محمد و موسوی، میرنجف. (1397). تفکیک نهادی و نابرابری در آموزش و پرورش ایران (مطالعه موردی: دبیرستان های متوسطه نظری شهر ارومیه). جامعه شناسی کاربردی، شماره پیاپی (70)، ص 169-190 . (پیوند)
انتصار فومنی، غلامحسین. (1394). رابطه انگیزش شغلی، دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی معلمان با بهره وری مدیران در سازمان آموزش و پرورش استان زنجان. مدیریت بهره وری. شماره 8 (32)، 171- 190 . (پیوند)
پناهی، زهرا؛ مومنی، زهرا و صالحی، کیوان. (1397). بازنمایی علل کاهش انگیزه شغلی معلمان در انجام فعالیت های حرفه ای: یک مطالعه پدیدارشناسانه. دو فصلنامه پژوهش در تربیت معلم. سال دوم و سال چهارم. بهار و تابستان 1397. ص 71-107 . (پیوند)
گودرزی، محمدعلی؛ شاملی، لیلا. (1389). پیش‌بینی سبکهای هویت براساس حساسیت نسبت به پاداش و تنبیه. فصلنامه روانشناسی کاربردی سال 4، شماره 3 (15)، پائیز 1389. ص 81-95. (پیوند)
مهدیان، سمیه؛ حکیم زاده، رضوان؛ صفایی موحد، سعید و صالحی، کیوان. (1396). بازنمایی ادراک و تجربه زیسته معلمان از منزلت اجتماعیشان: مطالعه ای به روش پدیدارشناسی. فصلنامه خانواده و پژوهش. شماره 83. ص 19-37. (پیوند)
یزدخواستی، فریبا؛ خردمند، محدثه؛ زادافشار، سارا و عباسخانیان، فهیمه (1400). نقش خوشبینی بر سلامت روان و رشد پس از آسیب پرستاران بخش کرونایی با میانجیگری تاب آوری و تنظیم شناختی هیجان. فصلنامة علمی- پژوهشی روانشناسی کاربردی، دورة15، شمارة 4 (60) زمستان 1400. ص33-50 . (پیوند)
 
Barcelos, A. M. F. (2016). Student teachers’ beliefs and motivation, and the shaping of their professional identities. In P. Kalaja, A. M. F. Barcelos, M. Aro, & M. Ruohotie-Lyhty (Eds.), Beliefs, agency and identity in foreign language learning and teaching (pp. 71e96). Palgrave Macmillan. [link]
Barkhuizen, G. (2017). language teacher identity research: An introduction. In G. Barkhuizen (Ed.), Reflections on language teacher identity research (pp. 1-11) . [link]
Banerjee, R., & Haldera, S. (2021). Amotivation and influence of teacher support dimensions: A self-determination theory approach. Heliyon. 2021 Jul; 7(7). doi: 10.1016/j.heliyon.2021.e07410. [link]
Collie, R, J. & Martin, A, J. (2017). Adaptive and maladaptive work-related motivation among teachers: A person-centered examination and links with well-being. Teaching and Teacher Education 64 (2017) 199-210. [link]
Charmaz, C., & Thornberg, R. (2020). The pursuit of quality in grounded theory. Qualitative Research in Psychology Volume 18, 2021 - Issue 3: Quality in qualitative approaches: Celebrating heterogeneity. [link]
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2012). Motivation, personality, and development within embedded social contexts: An overview of self-determination theory. In R. M. Ryan (Ed.), The Oxford handbook of human motivation (pp. 85-110). New York, NY: Oxford University Press [link]
Dörnyei, Z. (2018). Motivating Students and Teachers. In John I. Liontas (Ed.), The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching (pp. 4293-4299). Alexandria: TESOL. [link]
Gasemi, F. (2021). A motivational response to the inefficiency of teachers’ practices towards students with learned helplessness. Learning and Motivation 73 (2021) 101705. https://doi.org/10.1016/j.lmot.2020.101705. [link]
Gallup (2014). State of America's schools: The path to winning again in education. Retrieved from Gallup Inc. [link]
Gaspard, H., & Lauermann, F. (2021). Emotionally and motivationally supportive classrooms: A state-trait analysis of lesson- and classroom-specific variation in teacher- and student-reported teacher enthusiasm and student engagement. Learning and Instruction 75 (2021) 101494. [link]
Gholami, K et al., Construction and deconstruction of student teachers’ professional identity: A narrative study, Teaching and Teacher ducation. [link]
Kim, L. E., Jörg, V., & Klassen, R. M. (2019). A meta-analysis of the effects of teacher personality on teacher effectiveness and burnout. Educational Psychology Review, 31, 163–195.[link]
Khanal, L. P., Bidari, S., & NADIF, B. (2021). Teachers' (De)Motivation During COVID-19 Pandemic: A Case Study from Nepal. International Journal of Linguistics, Literature and Translation. 4(6): 82-89. [link]
Knudsen, L.S., & Skovgaard, T., & Gjelstrup Bredahl, T.V. (2021). ‘I like it’: Exploring teachers' motivation for using classroom-based physical activity in Danish public schools from a self-determination perspective. Results from a mixed methods study. Teaching and Teacher Education 106 (2021) 103439. [link]
Lanas, M., & Kelchtermans, G. (2015). “This has more to do with who I am than with my skills” Student teacher subjectification in Finnish teacher education. Teaching and Teacher Education, 47, 22-29. [link]
Liou, Y., & Canrinus, E.T., & Daly A. J. (2019). Activating the implementers: The role of organizational expectations, teacher beliefs, and motivation in bringing about reform. Teaching and Teacher Education 79 (2019) 60-72. [link]
Liu, H. & Sammons, P. (2021). Teaching in the shadow: Explorations of teachers’ professional identities in private tutoring institutions in China. International Journal of Educational Research Open 2–2 (2021) 100071. [link]
Oulhou, H., & Ibourk, A. (2021). Burnout, self-efficacy and job satisfaction among primary school teachers in Morocco. Social Sciences & Humanities Open Volume 4, Issue 1, 2021, 100148. [link]
Pap, Z., et al. (2021). Building more than knowledge: Teacher's support facilitates study-related well-being through intrinsic motivation. A longitudinal multi-group analysis. [link]
Prilop, C, N, & Weber, K, E. & Kleinknecht, M. The role of expert feedback in the development of pre-serviceteachers’ professional vision of classroom management in an online blended learning environment. Teaching and Teacher Education 99 (2021) 103276. [link]
Reeve, J. (2016). A grand theory of motivation: Why not? Motivation and Emotion, 40, 31-35. [link]
Richter, E., & Brunner., M. & Richter, D. (2021). Teacher educators’ task perception and its relationship to professional identity and teaching practice. Teaching and Teacher Education. 101 (2021) 103303. [link]
Ruohotie-Lyhty, M., Aragao, R. C., & Pitkanen-Huhta, A. (2021). Language teacher identities as socio-politically situated construction: Finnish and Brazilian student teachers’ visualisations of their professional futures. Teaching and Teacher Education 100 (2021) 103270. [link]
Safe Work Australia (2013). The incidence of accepted workers’ compensation claims for mental stress in Australia. [link]
Savill-Smith, C. (2018). Teacher Well-being Index 2018. Education support partnership. Retrieved from link
Slemp, G.R., Field, G.J., & Cho, A. S. (2020). A meta-analysis of autonomous and controlled forms of teacher motivation, Journal of Vocational Behavior 121 (2020) 103459. [link]
UNESCO Institute for Statistics (2016). The world needs almost 69 million new teachers to reach the 2030 education goals (no. 39). Retrieved from [link]
Zhou, S., Xiaowei, l., & Bingcheng, G. (2020). Family/friends support, work-family conflict, organizational commitment, and turnover intention in young preschool teachers in China: A serial mediation model. Children and Youth Services Review 113 (2020) 104997 [link]
Watt, H. M. G., Richardson, P. W., & Smith, K. (Eds.). (2017). Global perspectives on teacher motivation. Cambridge: Cambridge University Press. [link]