نقش تعدیل‌کنندگی کنش ‌تأملی در رابطۀ ادراک پذیرش- طرد والدینی و تنظیم هیجانات در نوجوانان

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکدۀ خانواده، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران.

2 پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران.

10.48308/apsy.2023.231548.1485

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، آزمودن نقش تعدیل‌کنندگی کنش تأملی در رابطۀ ادراک پذیرش- طرد والدینی و تنظیم هیجانات در نوجوانان بود. روش: این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش را نوجوانان 18-14 سالۀ ایرانی تشکیل دادند. داده‌ها به روش نمونه‌گیری در دسترس از 400 نوجوان داوطلب شرکت در پژوهش جمع‌آوری شد. آن‌ها مجموعه‌ای از پرسشنامه‌هایی را به‌صورت آنلاین تکمیل کردند که این پرسشنامه‌ها شامل: پرسشنامۀ کنش تأملی فوناگی و همکاران (2016)، فرم کوتاه پرسشنامۀ پذیرش- طرد والدینی روهنر (2005) و دشواری در تنظیم هیجانات گراتز و روئمر (2004) بودند. برای پاسخ به سوالات پژوهش از مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌ها: بین ادراک طرد پدر و مادر و همچنین بعد عدم قطعیت کنش تأملی با دشواری در تنظیم هیجانات نوجوانان رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد اما بعد قطعیت با دشواری در تنظیم هیجانات رابطۀ منفی معناداری داشت. همچنین بعد قطعیت کنش تأملی در رابطۀ ادراک طرد پدر و مادر با دشواری در تنظیم هیجانات نقش تعدیل‌کننده داشت؛ در حالیکه بعد عدم قطعیت کنش تأملی نتوانست در رابطۀ ادراک طرد پدر و مادر با دشواری در تنظیم هیجانات نوجوانان نقش تعدیل‌کننده ایفا کند. نتیجه‌گیری: در صورتیکه نوجوانان از کنش تأملی خوبی برخوردار باشند، می‌توانند با تأثیرات ناشی از طرد والدینی به‌شکل مطلوب‌تری کنار آیند. بنابراین کمک به بهبود سطح کنش تأملی می‌تواند در دستور کار درمانگرانی قرار بگیرد که در حیطۀ کودک، نوجوان و روابط والد- فرزندی کار می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The moderating role of reflective functioning in the relationship between perceived parental acceptance-rejection and emotion regulation in adolescents

نویسندگان [English]

  • Maryam Tahan 1
  • Parisa Sadat Seyed Mousavi 2
1 Family Research Institute,Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Family Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Aim: The aim of the current study was to determine the moderating role of reflective functioning in the relationship between perceived parental acceptance-rejection and emotion regulation in adolescents. Method: This research was a correlational study. The statistical population of this study included Iranian students aged 14-18 years. The data of the research were collected by convenience sampling from 400 adolescents. They completed a series of online questionnaires: Fonagy et al.'s Reflective Functioning Questionnaire (2016), the short form of Rohner's parental acceptance-rejection questionnaire (2005), Gratz and Roemer's (2004) Difficulties in Emotion Regulation Scale. Structural equation modeling was used to answer the research questions. Results: there was a positive and significant relationship between perceived parental rejection and uncertainty dimension of reflective functioning with difficulties in emotion regulation of adolescents, but the certainty dimension had a negative and significant relationship with difficulties in emotion regulation. The certainty dimension of reflective functioning had a moderating role in the relationship between perceived parental rejection and difficulties in emotion regulation, while the uncertainty dimension of reflective functioning could not play a moderating role in the relationship between perceived parental rejection and difficulties in emotion regulation. Conclusion: if adolescents have a good level of reflective functioning, they can cope with the effects of parental rejection in a more favorable way. Therefore, helping to improve the level of reflective functioning can be on the agenda of therapists who work in the field of children, adolescents and parent-child relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adolescents
  • emotion regulation
  • parental acceptance-rejection
  • reflective functioning
بشارت، محمدعلی. (1397). مقیاس دشواری در تنظیم هیجان. اندیشه و رفتار در روان‌شناسی بالینی، 12(47)، 89-92. [ پیوند]
خانزاده، مصطفی.، سعیدیان، محسن.، حسین‌چاری، مسعود.، و ادریسی، فروغ. (1391). ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس دشواری در نظم‌بخشی هیجانی، علوم رفتاری، 6(1)، 24-33. [پیوند]
داوری، علی.، و رضازاده، آرش. (1392). مدل‌سازی معادلات ساختاری با PLS. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
درزی‌رامندی، اعظم.، و شیخ‌الاسلامی، راضیه. (1396). الگوی معادلات ساختاری از روابط بین پذیرش - طرد والدین، پردازش اطلاعات اجتماعی و پرخاشگری نوجوانان. پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی. 7(26). [پیوند]
عرفانی‌فر، فاطمه.، زرانی، فریبا.، و شکری، امید (1397). بدرفتاری عاطفی و اختلالات درونی‌سازی شده در دختران نوجوان: نقش میانجی‌گر تنظیم هیجان. مطالعات زن و خانواد. 6(1)، 93-108. ]پیوند[
هاشمی، سمیرا.، امان‌اللهی، زهرا.، و نوری، طاهره. (1402). تحلیل پدیدارشناسانه تجارب زیسته نوجوانان سازگار و ناسازگار از ادراک رابطه والد- فرزندی، فصلنامه علمی- پژوهشی روان‌شناسی کاربردی،17(1)، 61-79. [پیوند]
هومن، حیدرعلی. (1393). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد از نرم‌افزار لیزرل. تهران: انتشارات سمت.
Alcin, B. N., Faraji, H., & Tezcan, A. E. The Relationship Between Mothers’ Parental Acceptance-Rejection Levels and Their Emotion Regulation Skills. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Dergisi, 2(1), 1-28 10. DOI:10.5539/jel.v6n2p305.]Link[
Antonsen, B. T., Johansen, M. S., Rø, F. G., Kvarstein, E. H., & Wilberg, T. (2016). Is reflective functioning associated with clinical symptoms and long-term course in patients with personality disorders?. Comprehensive psychiatry64, 46-58. DOI: 10.1016/j.comppsych.2015.05.016.]Link[
Badoud, D., Luyten, P., Fonseca-Pedrero, E., Eliez, S., Fonagy, P., & Debbané, M. (2015). The French version of the Reflective Functioning Questionnaire: Validity data for adolescents and adults and its association with non-suicidal self-injury. PloSone10(12),e0145892.DOI: 10.1371/journal.pone.0145892 .]link[
Bizzi, F., Riva, A., Borelli, J. L., Charpentier‐Mora, S., Bomba, M., Cavanna, D., & Nacinovich, R. (2022). The Italian version of the Reflective Functioning Questionnaire: Validity within a sample of adolescents and associations with psychological problems and alexithymia. Journal of Clinical Psychology78(4), 503-516. DOI: 10.1002/jclp.23218.]Link[
Blakemore, S. J., & Mills, K. L. (2014). Is adolescence a sensitive period for sociocultural processing?. Annual review of psychology65, 187-207. DOI: 10.1146/annurev-psych-010213-115202]Link[
Casselman, R. B., & McKenzie, M. D. (2015). Young adults’ recollections of parental rejection and self-reported aggression: The mediating roles of insecure adult attachment and emotional dysregulation. Journal of Child & Adolescent Trauma8(1), 61-71. DOI:10.1007/s40653-014-0032-x]Link[
Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern methods for business research295(2), 295-336.[link]
Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. psychometrika16(3), 297-334.[link]
De Berardis, D., Fornaro, M., Orsolini, L., Ventriglio, A., Vellante, F., & Di Giannantonio, M. (2020). Emotional dysregulation in adolescents: Implications for the development of severe psychiatric disorders, substance abuse, and suicidal ideation and behaviors. Brain Sciences10(9), 591. DOI: 10.3390/brainsci10090591]link[
Di Giunta, L., Lunetti, C., Gliozzo, G., Rothenberg, W. A., Lansford, J. E., Eisenberg, N., ... & Virzì, A. T. (2022). Negative Parenting, Adolescents’ Emotion Regulation, Self-Efficacy in Emotion Regulation, and Psychological Adjustment. International journal of environmental research and public health19(4), 2251. DOI: 10.3390/ijerph19042251]Link[
Flynn, E. B. (2016). Emotional and Behavioral Problems in Development: The Role of Implicit Theories of Emotion. University of California, Irvine.]link[
Fonagy, P., & Target, M. (1997). Attachment and reflective function: Their role in self-organization. Development and psychopathology9(4), 679-700.]link[
Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E. L., & Target, M. (2002). Affect regulation, mentalization, and the development of the self. New York: Other Press.]Link[
Fonagy, P., Target, M., & Gergely, G. (2000). Attachment and borderline personality disorder: A theory and some evidence. Psychiatric Clinics23(1), 103-122. DOI: 10.1016/s0193-953x(05)70146-5  link[
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics. DOI: 10.2307/3150980 [link]
Gambin, M., Woźniak-Prus, M., Konecka, A., & Sharp, C. (2021). Relations between attachment to mother and father, mentalizing abilities and emotion regulation in adolescents. European Journal of Developmental Psychology18(1), 18-37. DOI: 10.1080/17405629.2020.1736030 ]link[
Gomez, R., & Rohner, R. P. (2011). Tests of factor structure and measurement invariance in the United States and Australia using the adult version of the parental acceptance-rejection questionnaire. Cross-Cultural Research45(3), 267-285. DOI: 10.1177/1069397111403111  [link[
Gomez, R., & Suhaimi, A. F. (2014).  Parent-Parental Acceptance-Rejection Questionnaire (Short Form)--Malaysian Version. Parenting: Science and Practice. DOI: 10.1037/t55770-000 [link]
Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of psychopathology and behavioral assessment26, 41-54. DOI: 10.1023/B:JOBA.0000007455.08539.94 [link]
Guadagnoli, E., & Velicer, W. F. (1988). Relation of sample size to the stability of component patterns. Psychological bulletin103(2), 265. DOI: 10.1037/0033-2909.103.2.265 [Link[
Handeland, T. B., Kristiansen, V. R., Lau, B., Håkansson, U., & Øie, M. G. (2019). High degree of uncertain reflective functioning in mothers with substance use disorder. Addictive behaviors reports10, 100193. DOI: 10.1016/j.abrep.2019.100193[link]
Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic management journal20(2),195-204.DOI:10.1002/(SICI)1097-0266(199902)20:2<195
::AID-SMJ13>3.0.CO;2-7 [link]
Jurist,E. L. (2005). Mentalized affectivity. Psychoanalytic Psychology22(3), 426. DOI: 10.1037/0736-9735.22.3.426 [link[
Keskin, G., & Branje, S. (2022). Longitudinal relations between maternal and adolescent emotion dysregulation and maternal autonomy support. Journal of Adolescence94(6), 811-828. DOI: 0.1002/jad.12065 [link]
Khaleque, A. (2017). Perceived parental hostility and aggression, and children’s psychological maladjustment, and negative personality dispositions: A meta-analysis. Journal of child and family studies26(4), 977-988. DOI: 10.1007/s10826-016-0637-9 [link]
Khaleque, A., & Ali, S. (2017). A systematic review of meta‐analyses of research on interpersonal acceptance–rejection theory: Constructs and measures. Journal of Family Theory & Review9(4), 441-458. DOI: 10.1111/jftr.12228 [link]   
Khaleque, A., & Rohner, R. P. (2002). Perceived parental acceptance‐rejection and psychological adjustment: A meta‐analysis of cross‐cultural and intracultural studies. Journal of Marriage and Family64(1), 54-64. DOI: 10.1111/j.1741-3737.2002.00054.x [link]
Khaleque, A., & Rohner, R. P. (2012). Transnational relations between perceived parental acceptance and personality dispositions of children and adults: A meta-analytic review. Personality and Social Psychology Review16(2), 103-115. DOI: 10.1177/1088868311418986 ]link[
Marszał, M., & Jańczak, A. (2018). Emotion dysregulation, mentalization and romantic attachment in the nonclinical adolescent female sample. Current Psychology37(4), 894-904.DOI: 10.1007/s12144-017-9573-0  link[
Morandotti, N., Brondino, N., Merelli, A., Boldrini, A., De Vidovich, G. Z., Ricciardo, S., ... & Luyten, P. (2018). The Italian version of the Reflective Functioning Questionnaire: Validity data for adults and its association with severity of borderline personality disorder. PloS one13(11), e0206433. DOI: 10.1371/journal.pone.0206433 [link]
Morosan, L., Ghisletta, P., Badoud, D., Toffel, E., Eliez, S., & Debbané, M. (2020). Longitudinal relationships between reflective functioning, empathy, and externalizing behaviors during adolescence and young adulthood. Child psychiatry & human development51(1), 59-70.51(1), 59-70. DOI: 10.1007/s10578-019-00910-8 [Link[
Müller, S., Wendt, L. P., Spitzer, C., Masuhr, O., Back, S. N., & Zimmermann, J. (2022). A critical evaluation of the Reflective Functioning Questionnaire (RFQ). Journal of personality assessment104(5), 613-627.DOI: 10.1080/00223891.2021.1981346 [link]
Petersen, I. T., Lindhiem, O., LeBeau, B., Bates, J. E., Pettit, G. S., Lansford, J. E., & Dodge, K. A. (2018). Development of internalizing problems from adolescence to emerging adulthood: accounting for heterotypic continuity with vertical scaling. Developmental Psychology, 54(3), 586–599.DOI: 10.1037/dev0000449 [link]
Poznyak, E., Morosan, L., Perroud, N., Speranza, M., Badoud, D., & Debbané, M. (2019). Roles of age, gender and psychological difficulties in adolescent mentalizing. Journal of adolescence74, 120-129. DOI:10.1016/j.adolescence.2019.06.007]link[
Rohner, R. P. (1986). The warmth dimension: Foundations of parental acceptance-rejection theory. Sage Publications, Inc.[link]
Rohner, R. P. (2021). Introduction to interpersonal acceptance-rejection theory (IPARTheory) and evidence. Online readings in psychology and culture6(1), 4. DOI: 10.9707/2307-0919.1055  [Link]
Rohner, R. P. (2005). Parental Acceptance-Rejection Questionnaire (PARQ): Test manual. In R. P. Rohner & A. Khaleque (Eds.), Handbook for the study of parental acceptance and rejection (4th ed., pp. 43–106). Storrs: Rohner Research Publications.
 Rohner, R. P., Khaleque, A., & Cournoyer, D. E. (2012). Introduction to parental acceptance-rejection theory, methods, evidence, and implications. Journal of Family Theory & Review2(1), 73-87. [link[
Rutherford, H. J., Wallace, N. S., Laurent, H. K., & Mayes, L. C. (2015). Emotion regulation in parenthood. Developmental Review36, 1-14. DOI: 10.1016/j.dr.2014.12.008 [Link[
Salaminios, G., Morosan, L., Toffel, E., Tanzer, M., Eliez, S., Badoud, D., ... & Debbané, M. (2021). Associations between schizotypal personality features, mentalizing difficulties and thought problems in a sample of community adolescents. Early Intervention in Psychiatry15(3), 705-715. DOI:10.1111/eip.13011 [link[
Schwarzer, N. H., Nolte, T., Fonagy, P., & Gingelmaier, S. (2021, January). Mentalizing and emotion regulation: Evidence from a nonclinical sample. In International forum of psychoanalysis (Vol. 30, No. 1, pp. 34-45). Routledge. DOI:10.1080/0803706X.2021.1873418 [link]
Sharp, C., & Hernandez, J. (2021). Mindreading and psychopathology in middle childhood and adolescence. In Theory of Mind in Middle Childhood and Adolescence (pp. 231-252). Routledge. DOI: 10.4324/9780429326899-15  [link[
Taubner, S., & Curth, C. (2013). Mentalization mediates the relation between early traumatic experiences and aggressive behavior in adolescence. Psihologija (Beograd), 46, 177–192. DOI:10.2298/PSI1302177T[link[
Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, 177-195. DOI:10.2307/20650284 [link]
Woźniak-Prus, M., Gambin, M., Cudo, A., & Sharp, C. (2022). Investigation of the Factor Structure of the Reflective Functioning Questionnaire (RFQ-8): One or Two Dimensions?. Journal of Personality Assessment104(6), 736-746. DOI:10.1080/00223891.2021.2014505 [link]
Young, K. S., Sandman, C. F., & Craske, M. G. (2019). Positive and negative emotion regulation in adolescence: links to anxiety and depression. Brain sciences9(4), 76. DOI: 10.3390/brainsci9040076 [link]