تأثیر آموزش هوش هیجانی (EIT) در کاهش نشانگان تنیدگی و افزایش مهارت های مقابله زنان شاغل در خدمات پرستاری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین درجه تأثیر آموزش هوش هیجانی در کاهش نشانگان تنیدگی زنان شاغل در خدمات پرستاری و افزایش مهارت های مقابله ای مؤثر در آنها انجام گرفته است. ابتدا دو بیمارستان (مفید و مردم) از بین بیمارستان های داوطلب همکاری شهر تهران انتخاب شدند. سپس آزمون نشانگان تنیدگی توسط 176 پرستار بیمارستان مفید (آزمایش) و 89 پرستار بیمارستان مردم (گواه) تکمیل شد. از بین پرستارانی که بالاترین نمره تنیدگی را کسب کرده بودند 26 نفر، 13 نفر از گروه آزمایش و 13 نفر از بیمارستان گواه به طور تصادفی و با روش قرعه کشی، انتخاب شده و در دو گروه جایگزین شدند. سپس متغیر مستقل آموزش هوش هیجانی در گروه آزمایش اجرا شد. نتایج نشان دهنده تفاوت معنی دار بین پیش آزمون و پس آزمون در نشانگان کلی، شناختی، عاطفی و رفتاری گروه آزمایش بود همچنین بین دو گروه آزمایش و گواه در پس آزمون نشانگان تنیدگی در خرده مقیاس های نام برده تفاوت معنی دار مشاهده شد. نتایج همچنین نشان دهنده تفاوت معنی دار بین پیش آزمون و پس آزمون مهارت های مقابله ای در گروه آزمایش و تفاوت معنی دار بین پس آزمون های دو گروه آزمایش و گواه در متغیر نام برده است. بنابراین آموزش هوش هیجانی توانسته است نشانگان کلی، شناختی،عاطفی و رفتاری گروه آزمایش را به طور معنی دار کاهش داده و مهارت های مقابله ای مؤثر را در این گروه افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها