هنجاریابی11 ، روایی 2 و پایایی 3 آزمون رشد ادراک دیداری فراستیگ در بیندان شآموزان پای ههای اول و دوم دورة ابتدایی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از این پژوهش یافتن ابزاری است تا به کمک آن بتوان نقایص ادراک دیداری را که یکی از دلالایل عمده ناتوانی یادگیری در دانش آموزان مقطع ابتدایی است تشخیص داد. آزمون رشد ادراک دیداری فراستیگ 4 متشکل از 5 خرده آزمون و مبتنی بر خرده مهارتهای تشخیص شکل و زمینه، روابط فضایی، هماهنگی دیداری حرکتی، ادراک شکل و تشخیص دیداری است. برای تعیین هنجار و محاسبه پایایی و روایی آزمونِِ رشد ادراک دیداری فراستیگ، 448 نفر از دانشآموزانِِ شهر تهران( 224 نفر از پایة اول و 224 نفر از پایة دوم) که نیمی از آنها دختر و نیمی دیگر پسر بودند، به روش نمونهگیری چند مرحلهای انتخاب و به گروههای 16 نفری تقسیم شدند و آزمون به صورت گروهی در مورد آنها اجرا شد. یافتههای پژوهش عبارتاند از: ارائه نمراتِِ هنجار برای نمرة کل آزمون به صورت جداگانه برای هر یک از 5 خرده 0 شد تعیین روایی با / آزمون به تفکیک جنسیت و پایة تحصیلی، از طریق محاسبه آلفای کرونباخ که 67 استفاده از روایی ملالاکی از طریق ملالاک قرار دادن نمرات دروس ریاضی، خواندن و دیکته و میانگین آنها محاسبه ضرایب همبستگی بین نمرات حاصل از اجرای آزمون و نمرات هر یک از ملالاک ها برای نمره کل 3(که معنیدار نبود)، 4 و 5(که معن یدار بود). همچنین مشخص شد ، 2 ، آزمون و خرده آزمونهای 1 میزان رشد ادراک دیداری دانش آموزانِِ دختر بیشتر از دان ش آموزان پسر و میزان رشد ادراک دیداری دانش آموزان پایة اول بیشتر از دان شآموزان پایة دوم است و بین میزان رشد ادراک دیداری دان ش آموزان مناطق آموزش و پرورش شهر تهران تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها