اثر بخشی آموزش شیوة حل مسئله بر کاهش تعارضات زناشویی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر به منظور تعیین درجه تأثیر آموزش حل مسئله بر کاهش تعارض زناشویی همسران شهر اصفهان انجام گرفت . آزمودنی های این پژوهش 40 ز وج دارای تعارض بودند که برای مشاوره به کانون بانوان مراجعه کرده بودند و به روش نمونه در دسترس انتخاب شدند . ابزار پژوهش پرسشنامة تعارض زناشویی ثنایی و براتی که در دو مرحلة قبل و پس از آموزش حل مسئله از آن استفاده شد . شش جلسه آموزش شیوة حل مسئله برای گروه آزمایشی برگزار گردید و گروه گواه آموزشی ندید. دادهها تحلیل شد و نتایج نشان داد که آموزش حل مسئله باعث کاهش تعارض زناشویی در زوج ها گردیده است.

کلیدواژه‌ها