بررسی آثار روان شناختی، جسمانی، خانوادگی و اجتماعی نوبت کاری و علل انتخاب این الگوی کاری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از این پژوهش ، شناسایی مشکلات ناشی از کار کارکنان نوبتکار و علل انتخاب این الگوی کاری از طرف کارکنان نوبتکار بود . جمعیت مورد بررسی شامل کلیة کارکنان نوبتکار در مناطق نفت خیز جنوب بود. از جامعة پژوهش با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 357 نفر نمونة آماری انتخاب شدند . ابزار سنجش، پرسشنامة چهار وجهی ساخت پژوهشگران بود که اعتبار و پایا یی محاسبه شد و قابل قبول بود .نتایج نشان داد که الگوی کار نوبتی مسائل و مشکلات جسمی، عاطفی، شناختی ، خانوادگی و اجتماعی ر ا برای نوبتکاران ایجاد می کند. به علاوه ماهیت کار ، عمدةترین عامل انتخاب برنامة کار نوبتی از سوی نوبتکاران اعلام شده است.

کلیدواژه‌ها