تأثیر آموزش مؤلفه های هوش هیجانی در سلامت عمومی معلمان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری روان شناسی عمومی

2 دانشگاه علوم پزشکی ایران

3 کارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مؤلفه های هوش هیجانی بر سلامت عمومی معلمان شهر تهران بود .آزمودنی ها 400 معلم بودند که از پنج ناحیه تهران بصورت تصادفی انتخاب و سپس آنان به دو گروه مساوی بعنوان آزمایش و گواه تقسیم شدند . طرح مورد استفاده در این پژوهش، طرح شبه آزمایشی بود . پرسشنامه هوش هیجانی بار_ان ( 1999 ) و سلامت عمومی ( 1377 )، در پیش آزمون و پس آزمون برای هر گروه اجرا شد و سپس، آموزش هوش هیجانی برای گروه آزمایش ارائه شد و برای تحلیل اطلاعات از آزمون ، tمستقل برای دو گروه استفاده شد نتایج نشان داد، گروه آزمایش و گواه از نظر هوش هیجانی کلی، کنترل استرس، تحمل استرس، شادکامی، نمره کلی سلامت عمومی، اضطراب، کارکرد اجتماعی و افسردگی در سطح 001/0 < p با یکدیگر متفاوتند . بنابراین می توان نتیجه گرفت، آموزش مؤلفه های هوش هیجانی، سطح سلامت عمومی و میزان هوش هیجانی را افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها