دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، تابستان 1387 

مقاله مروری

1. تأثیر آموزش مؤلفه های هوش هیجانی در سلامت عمومی معلمان

محمدحسین سالاری فر؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید؛ مینا هادیان


7. رابطه بین خود ناتوان سازی تحصیلی و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دختر و پسر شهر اصفهان

مریم فاتحیزاده؛ فاطمه رئیسی فاطمه رئیسی؛ طاهره امامی؛ رضوان السادات جزایری