دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، مرداد 1387 

مقاله مروری

تأثیر آموزش مؤلفه های هوش هیجانی در سلامت عمومی معلمان

محمدحسین سالاری فر؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید؛ مینا هادیان


رابطه بین خود ناتوان سازی تحصیلی و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دختر و پسر شهر اصفهان

مریم فاتحیزاده؛ فاطمه رئیسی فاطمه رئیسی؛ طاهره امامی؛ رضوان السادات جزایری