دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، بهار 1388 

مقاله مروری

1. نقش مؤلفه های حالت فراشناختی در عملکرد تحصیلی

محمدحسین سالاری فر؛ شهلا پاکدامن