تأثیر آموزش مدیریت خشم بر پرخاشگری و سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر 15-12 ساله

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف این پژوهش تعیین تأثیر آموزش مهارت های کنترل خشم بر پرخاشگری و سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر 15-12 ساله در سال تحصیلی 88-87 است. روش مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود.34 نفر از دانش آموزان در دسترس که نمره آنها در آزمون پرخاشگری(آیزنک1975) بیشتر از دیگران و هم چنین پرخاشگری آنها مورد تأیید مشاور و مدیر مدرسه بود، انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه گواه و آزمایش تقسیم شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و آزمون شخصیتی کالیفرنیا(1939) بود.مهارت های کنترل خشم در هشت جلسه یک و نیم ساعته هفته ای دوبار به گروه آزمایش داده شد، ولی گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد. یافته ها نشان دادند پرخاشگری گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه کاهش و سازگاری اجتماعی آنها افزایش یافته است. نتیجه گیری: میتوان آموزش کنترلهای مهارت خشم را به عنوان روش مؤثری برای کاهش پرخاشگری و بالا رقتن سازگاری اجتماعی در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها