شناسایی علائم شاخص در اختلالهای روان پریشی: اختلالهای اسکیزوفرنی، افسردگی اساسی و خلقی دوقطبی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی علائم شاخص دراختلالهای روان پریشی یعنی اسکیزوفرنی، افسردگی اساسی و دوقطبی بود. روش پژوهش از نوع پس رویدادی بود که به شیوه در دسترس 204 بیمار دچار اختلال های روان پریشی بستری در بیمارستان های فاطمی و ایثار شهرستان اردبیل انتخاب و با مصاحبه نیمه ساختاریافته – مقیاس درجه بندی روان پریشی چواینارد و میلر( bو a1999 )بررسی شدند.از این تعداد84 نفر دچار اسکیزوفرنی، 52 نفر دچار اختلال افسردگی اساسی و68 نفر دچار اختلال خلقی دو قطبی بودند. تحلیل اطلاعات با دو آزمون تحلیل عامل و تحلیل تشخیصی انجام شد. یافته ها نشان داد در کل در سه گروه بیمار بستری، چهار عامل توهم جسمی، هذیان قدرت مافوق حسی، اختلال عمل در نتیجه افکاروتوهم شنوایی به ترتیب با 8/11%، 7/8%، 5/5%،3/5% وجود دارد. در گروه اختلال اسکیزوفرنی پنج عامل اختلال در ادراک محیط، توهم جسمی، هذیان مذهبی فراحسی، اختلال عمل در نتیجه افکار، توهم شنوایی به ترتیب 47/10% ، 72/7%، 29/6%، 28/6% و 26/6% است. در گروه اختلال خلقی دوقطبی پنج عامل هذیان همه کار توانی، توهم شنوایی، خطای ادراکی، توهم دهلیزی – حرکتی و حواسپرتی به ترتیب25%، 38/11%، 2/8%، 5/6%، 4/5% است و درگروه افسردگی اساسی هفت عامل هذیان نامتجانس با خلق شامل هذیان حسادت و فراحسی، انواع توهم شنودی غیرکلامی، تحریف ادراکی، توهم جسمی، حواس پرتی، تفکر جادویی، هذیان جنسی به ترتیب27%، 9/11%،9/8%،5/6%،8/5%، 6/5%،2/5% وجود دارد. نتیجه گیری : در2/63% از موارد اختلال های مورد مطالعه با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته – مقیاس درجه بندی روان پریشی درست طبقه بندی شده است.

کلیدواژه‌ها