نقش مؤلفه های حالت فراشناختی در عملکرد تحصیلی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش تعیین نقش حالت فراشناختی و مؤلفه های آن در عملکرد تحصیلی دانش آموزان بود.روش پژوهش از نوع همبستگی بود و براساس روش نمونه گیری خوشه ای 150 دانش- آموزدبیرستانی(64پسر،75دختر)از مناطق آموزشی2 و6 شهر تهران انتخاب شدند و به پرسشنامه حالت فراشناختی اونیل و عابدی(1996) پاسخ دادند. میانگین ترم اول به عنوان شاخص عملکرد تحصیلی آنان در نظر گرفته شد.داده ها با استفاده از رگرسیون چند متغیری و آزمون مستقل تحلیل شد. یافته ها نشان داد رابطه حالت فراشناختی و عملکرد تحصیلی مثبت است و سه مؤلفه حالت فراشناختی(آگاهی فراشناختی،خودبازبینی، و راهبردشناختی)، 69درصد از واریانس عملکرد تحصیلی را پیش بینی میکنند. نتیجه گیری: براساس نتایج این پژوهش، چون حالت فراشناختی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت دارد، بنابراین آموزش مؤلفه های حالت فراشناختی میتواند در عملکرد تحصیلی دانش آموزان مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها