تأثیر آموزش مهارت های مقابله با هیجان ها در اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دختران دبیرستانی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش تعیین میزان تأثیر آموزش مهارت های مقابله با هیجان ها در کاهش استرس، اضطراب امتحان و افزایش عملکرد تحصیلی دانش آزمون – پس آزمون با گروه گواه و ابزار پژوهش، آزمون اضطراب امتحان فیلیپس(1979)، مقیاس احساس فشار روانی مارکهام(1992) و آزمون عملکرد تحصیلی در تاج(1383) بود. باروش نمونه گیری تصادفی خوشه های 30 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دارای اضطراب امتحان شهرستان فریدون شهر انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. داده ها با استفاده از روش آماری کوواریانس تحلیل شد. یافته ها نشان داد آموزش مهارت های مقابله با هیجان ها در کاهش اضطراب امتحان و افزایش خورکارآمدی و عملکرد تحصیلی مؤثر است. نتیجه گیری : میتوان در مدارس مهارت های زندگی برای پیشگیری از اضطراب امتحان و افزایش پیشرفت تحصیلی به دانش آموزان آموزش داد.

کلیدواژه‌ها